Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การไม่อยู่หอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560


หากนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ไม่ประสงค์อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย
นิสิตสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดได้ที่ http://dorm.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=13568
และส่งมายังหอพัก ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 มีนาคม 2560  ถึง   13 กรกฎาคม 2560
Level2