Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2870 สังกัด ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ สำนักคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2878 และ (2)7-3252 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2870 สังกัดฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ สำนักคอมพิวเตอร์
เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล
001 นายกอบกุล จิตธำรงศาสน์
002 นางสาววิไลวรรณ พุ่มพวง
003 นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
004 นายจารุต ดาราพาณิชย์

เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2878 และ (2)7-3252 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล
001 นางสาวสราลี บัลลังน้อย
002 นางสาวทองสุข พันเดช
003 นายธฤต ลิ้มสุรัตน์

สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สอบข้อเขียน
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 10.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง   1 มีนาคม 2560
Level2