Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2


สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรม : ด้านการจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ และการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) มีทักษะและฝึกปฏิบัติงานในการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพและการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ระหว่างวันที 16-17 และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

16 ก.พ. 60

08:30-
16:00

อบรม: การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 1-5048
17 ก.พ. 60

08:30-
16:00

อบรม: การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 1-5048
23 ก.พ. 60

08:30-
16:00

อบรม: การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 1-5048
24 ก.พ. 60

08:30-
16:00

อบรม: การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 1-5048

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง   24 กุมภาพันธ์ 2560
Level2