Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3" ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

กิจกรรมในโครงการฯ
1. การอบรมครูมัธยมปลาย หัวข้อ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
2. ฐานกิจกรรม ได้แก่
- ปริศนาประตูดวง
- Help Health
- เห็ดถั่งเช่า สมุนไพรมหัศจรรย์
- เชื้อราน่ารักน่ารู้
- คลื่น-แสง-เสียง
- ธรณีหรรษา
- ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/
เฟซบุค www.facebook.com/sciswu/

7 ก.พ. 60

08:30-
16:00

พิเศษ: โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 18408
8 ก.พ. 60

08:30-
16:00

พิเศษ: โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง   8 กุมภาพันธ์ 2560
Level2