Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัด ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ สำนักคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) หากมีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3) สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
สังกัด ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาตรี 17,200 บาท
วุฒิปริญญาโท 22,400 บาท

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร (02) 649-5187

งานประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง   8 กุมภาพันธ์ 2560
Level2