Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4642 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4642
1. นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ
2. นางสาวพัชมณฑ์ ตั้งพงศ์ไพศาล

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ดังนี้
1. สอบภาควิชาความถนัดฯ และภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ห้องเรียน ชั้น 4
2. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้อง 10-108 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 20 มกราคม 2560  ถึง   26 มกราคม 2560
Level2