Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4048 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4048
1. นางสาวกุสุมา สุขใหม่
2. นางสาวเบญสิร์ยา ภาคสุนทร
3. นายธัชพงศ์ ยะมาเจริญ
4. นางสาวกุลธิดา ผิวอ้วน
5. นายภัทราวุธ ศุภวรางกูล
6. นางสาวราณี อับดุลเลาะห์
7. นายพรสิทธิ์ พ่วงปิ่นเพขร์
8. นายวัชรินทร์ หอมจรรยา
9. นางสาวทิพวรรณ เดชสงค์
10. นายวันชัย เยาว์ทุม
11. นายวสุพล จิตรานนท์
12. นางสาวอรุณวรรณ แซ่ตั๋น

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ดังนี้
1. สอบภาควิชาความถนัดฯ และภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ห้องเรียน ชั้น 4
2. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้อง 10-108 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 20 มกราคม 2560  ถึง   26 มกราคม 2560
Level2