Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์


ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์" ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 12.45 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่
1. ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง "การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์"
2. ดร.แพร จิรวัฒน์กุล ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.1W สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนด้วยเทคนิค XAS (X-ray Absorption Spectroscopy)
3. ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ด้วยเทคนิค XAS (X-ray Absorption Spectroscopy
โดยสามารถดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th
ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มกราคม 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18427
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/
เฟซบุค www.facebook.com/sciswu/

27 ม.ค. 60

12:45-
16:30

อบรม: โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 มกราคม 2560  ถึง   27 มกราคม 2560
Level2