Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 2 (สอบ 19 มกราคม 2560)


คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 2 ค่าสมัครสอบ 750 บาท
สอบวันที่ 19 มกราคม 2560 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 มกราคม 2560 (สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิต มศว เท่านั้น) สมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 649-5000 ต่อ 16292

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สุพัตรา
E-mail ผู้ส่งข่าว supattrape@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 มกราคม 2560  ถึง   16 มกราคม 2560
Level2