Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”


-เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมมอบของขวัญ
วันเด็ก มศว ประจำปี 2560
“สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-14.00 น.
ณ ลานหน้าอาคารกีฬา 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ภายในงานพบกิจกรรม ขบวนพาเหรด ซุ้มกิจกรรมเรียนรู้โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงจากนักร้อง นักแสดง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดนตรีสากล การแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดนครนายก การมอบของขวัญ เครื่องเล่น อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนครนายก
สอบถามรายละเอียดที่
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ /โทรสาร 02-261-2096 หรือ 02-649-5000 ต่อ 12060

หมายเหตุ 09.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตลอดงาน
การจัดกิจกรรมบริเวณซุ้มต่างๆ มีตลอดทั้งวัน
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดงาน
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


14 ม.ค. 60

08:00-
14:00

พิเศษ: วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”
ณ ลานหน้าอาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 022612096

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว ธนธัส วิทยากรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว tanatas344@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 6 มกราคม 2560  ถึง   14 มกราคม 2560
Level2