Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ยกเลิกการจัดโครงการ มศว เดินวิ่งปั่น 30 พ.ย.59


-ขอยกเลิกการจัดโครงการ มศว เดินวิ่งปั่น ร่วมแสดงความอาลัย ร.9 ในวันที่ 30 พ.ย.59 เนื่องจากทาง กทม.ต้องจัดเตรียมพื้นที่ (Big Cleaning Day) เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

30 พ.ย. 59

08:00-
12:00

พิเศษ: ยกเลิกการจัดโครงการ มศว เดินวิ่งปั่น
มศว ประสานมิตร


หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จุฑาทิพย์ มากนก
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 28 พฤศจิกายน 2559  ถึง   30 พฤศจิกายน 2559
Level2