Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คณะวิทยาศาสตร์)


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วม "การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 13.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร (*ลงทะเบียน เวล่า 8.00 ณ โถงล่างอาคาร 19) ทั้งนี้ บัณฑิตสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติม (กำหนดการ) ได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th และ http://commencement.swu.ac.th/

หมายเหตุ : 1. บัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบทั้ง 3 ครั้ง (วันที่ 2, 3, 4 ธันวาคม 2559) มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
2. การฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 บัณฑิตจะต้องนำชุดครุยมาเพื่อถ่ายภาพหมู่ด้วยผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th

2 ธ.ค. 59

08:00-
13:00

พิเศษ: 
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คณะวิทยาศาสตร์)
รายงานตัว ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 24 พฤศจิกายน 2559  ถึง   2 ธันวาคม 2559
Level2