Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์


ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรส่วนงานส่งเสริมและบริการการศึกษา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559" ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18435 และดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th หรือเอกสารแนบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18435
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th

16 พ.ย. 59

08:30-
16:30

อบรม: โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559
ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 พฤศจิกายน 2559  ถึง   16 พฤศจิกายน 2559
Level2