Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ขอเชิญ คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่
อาจารย์ธนูชัย ภูอุดม (อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ชัยนะกุล (อาจารย์ภาควิชาเคมี)
และ คณาจารย์บุคลากรอาวุโส
คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204กข ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว สามารถดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.thรายละเอียดกรุณาติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417, 18447, 18408
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th

29 ก.ย. 59

10:00-
13:30

พิเศษ: โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
ห้อง 10-204 กข ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 กันยายน 2559  ถึง   29 กันยายน 2559
Level2