Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4535 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

1. นางสาวยุวดี สังข์สนิท

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ อาคาร 19 ห้อง 19-304 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 กันยายน 2559  ถึง   22 กันยายน 2559
Level2