Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว : หลักสูตร ขนมปังไส้ต่างๆ


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไป/ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว : หลักสูตร ขนมปังไส้ต่างๆ" ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครออนไลน์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-2584000 , 02-6495000 ต่อ 18701 เว็บไซต์ http://home.science.swu.ac.th
และ http://facebook.com/bakeryhomeswu
LineID: homeswu รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน (*ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน)

ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้


เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 ธันวาคม 2558  ถึง   31 ธันวาคม 2558
Level2