Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน" (ครั้งที่ 2 (*ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1)) ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 10-315 ชั้น 3 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว


รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649 5000 ต่อ 18415, 18418
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649 5000 ต่อ 18408

1 ธ.ค. 58

09:00-
14:00

อบรม: โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2) โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 10-315 ชั้น 3 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 1 ธันวาคม 2558  ถึง   2 ธันวาคม 2558
Level2