Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ถึงแก่อนิจกรรม


นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจตีบ เมื่อเวลา 03.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 16.30 น. กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลา 1 โดยอุทิศร่างเพื่อการศึกษาให้แก่ รพ.ศิริราช

วันที่เสาร์ถึงจันทร์ที่ 14-16 พฤศจิกายน 2558 อยู่ในพระราชานุเคราะห์

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ราชภัฎสวนสุนันทา
และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 วตท. 18/ คกก. มทส.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สุวิมล
E-mail ผู้ส่งข่าว suwimon@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 พฤศจิกายน 2558  ถึง   20 พฤศจิกายน 2558
Level2