Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี


ด้วยสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ได้ตระหนักและรำลึกถึงการก่อตั้งสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักและผูกพันกับองค์กรและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการนี้สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์รับเป็นแจกันดอกไม้ประดิษฐ์

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.09 - 09.39 น. อธิการบดีทำพิธีเปิดชั้น 14
- ให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 1
- มอบรางวัลให้แก่บุคลากร นิสิตที่มีผลการเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ นิสิตที่เปี่ยมด้วยจิตสาธารณะและผู้นำองค์กร
09.40 – 10.30 น. หน่วยงานร่วมแสดงความยินดี
10.30 – 11.30 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์และถวายเพลแด่พระสงฆ์
11.30 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล

26 พ.ย. 58

08:30-
12:00

พิเศษ: วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี
ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
 12234

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ผู้ส่งข่าว นางสาวชนกนาถ ทองบุญ
E-mail ผู้ส่งข่าว chanoknart@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 พฤศจิกายน 2558  ถึง   26 พฤศจิกายน 2558
Level2