Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม&รับคำปรึกษา ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 จัดโดย บสย. ร่วมกับ ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ubi@swu.ac.th
โดยขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทาง E-mail : swuri.r@gmail.com
http://research.swu.ac.th/index.php…
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 คน เท่านั้น
หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเต็มจำนวน
ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งแบบตอบรับตามลำดับภายในวัน เวลาที่กำหนด
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์www.research.swu.ac.th หรือทางwww.facebook.com/researchswu โดยสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 11016 ติดต่อคุณรวีวรรณ หรือ คุณศศิกรานต์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 พฤศจิกายน 2558  ถึง   9 ธันวาคม 2558
Level2