Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0031 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
001 นายนิมิต วุฑฒกนก
002 นายพลวีร์ รัชตะชาติ

สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว ดนัย มณฑาทิพย์กุล
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 สิงหาคม 2558  ถึง   20 สิงหาคม 2558
Level2