Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดจัดงาน “วันมหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และบริเวณหน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และรูปปั้นหม่อมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณูปการบุคคลของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณอนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
กำหนดการงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
ณ บริเวณห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
--------------------------------

๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๒๐ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป
ณ บริเวณห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ขอเชิญผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้า)
๐๗.๒๐ น. – ๐๗.๒๕ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
๐๗.๒๕ น. – ๐๗.๓๕ น. ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล
๐๗.๓๕ น. – ๐๗.๔๕ น. พิธีกรกล่าวนำถวายภัตตาหาร เพื่อเป็นสังฆทาน
๐๗.๔๕ น. – ๐๗.๕๐ น. ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
๐๗.๕๐ น. – ๐๘.๐๐ น. คณะสงฆ์ให้พรผู้ร่วมทำบุญตักบาตร
๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป (แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๒ รูป)
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุม
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
(เนื่องในโอกาสคล้ายวันประกาศตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง)

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย
แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง นิสิตแต่งกายด้วยชุดนิสิตสุภาพ

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 เมษายน 2558  ถึง   28 เมษายน 2558
Level2