Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗" ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 11.30 - 14.30 น. ณ ห้อง 10-204กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว กำหนดการดังแนบ
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งรายนามคณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขสำราญ สังกัดภาควิชาเคมี
2. นายทนงศักดิ์ จักขุประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา
3. นางวริณี จันทานนท์ สังกัดสำนักงานคณบดี
4. นางวรรณี สัตยมงคล สังกัดสำนักงานคณบดี

29 ก.ย. 57

11:30-
14:30

พิเศษ: โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
ห้อง 10-204กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว เกียรติศักดิ์ ภูตะมี
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 กันยายน 2557  ถึง   29 กันยายน 2557
Level2