Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

มศว ขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ ผศ.สมหมาย รอดโพธิ์ทอง


ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย รอดโพธิ์ทอง ข้าราชการบำนาญสังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน อายุ 78 ปี ได้กำหนดสวดอภิธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) ศาลา 2 ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 น. (เมรุ 1)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ผู้ส่งข่าว อุมาพร นาคะวัจนะ
E-mail ผู้ส่งข่าว umapornn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 สิงหาคม 2556  ถึง   20 สิงหาคม 2556
Level2