Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมอบรม "การพูดเพื่อเป็นพิธีกรและประกวดคัดลายมือ"


ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ มีกิจกรรมให้นิสิตปริญญาตรีทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมอบรมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ "การพูดเพื่อเป็นพิธีกร"และประกวดคัดลายมือ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
อบรมเชิงปฏิบัติ การพูดเพื่อเป็นพิธีกร (ช่วงเช้า) และประกวดการพูดในบทบาทพิธีกร (ช่วงบ่าย) ณ ห้อง ๒๕๒ (ชั้น ๕) คณะมนุษยศาสตร์
- หัวข้อการอบรมและปฏิบัติ ได้แก่ การเป็นพิธีกรงานวิชาการและงานบันเทิง
- การแนะนาวิทยากร
- การพูดนาเข้าสู่รายการ
- การกล่าวเชื่อมโยงรายการ
- การพูดเปิด- ปิดรายการ ฯลฯ
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ประกวดคัดลายมือ ณ ห้องประชุม ๒๒๒ (ชั้น ๒) คณะมนุษยศาสตร์
นิสิตคนใดสนใจร่วมอบรมและประกวดกิจกรรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 16292

20 ก.ค. 56

09:00-
15:00

บรรยาย: อบรมเชิงปฏิบัติ การพูดเพื่อเป็นพิธีกร และประกวดการพูดในบทบาทพิธีกร
ณ ห้อง ๒๕๒ (ชั้น ๕) คณะมนุษยศาสตร์
 16292
24 ก.ค. 56

08:30-
12:00

บรรยาย: ประกวดคัดลายมือ
ห้อง ๒๕๒ (ชั้น ๕) คณะมนุษยศาสตร์
 16292

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ผู้ส่งข่าว งานประชาสัมพันธ์
E-mail ผู้ส่งข่าว chawisa@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 กรกฎาคม 2556  ถึง   24 กรกฎาคม 2556
Level2