Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!


พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บนชั้น 17 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เปิดบริการให้ชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

จัดแสดงตัวอย่างหลากหลายกว่า 1,000 ตัวอย่าง พร้อมองค์ความรู้ประกอบจำนวนมาก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังบริการตอบคำถาม เกี่ยวกับ หิน แร่ และอัญมณี ด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ ที่โทร 081-267-3827 หรือ seriwat@hotmail.com

ยินดีให้บริการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะและมีผู้เชี่ยวชาญบรรยาย ขอได้โปรดโทรนัดหมายล่วงหน้า

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ส่งข่าว เสรีวัฒน์
E-mail ผู้ส่งข่าว seriwat@hotmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 21 ธันวาคม 2554  ถึง   31 ธันวาคม 2558
Level2