Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

กปร. ประกวดผลงาน 'เยาวชนสานต่อพระราชดำริ'
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาปี 2560 นี้เป็นปีที่ 7 แล้วและเฉพาะในปีนี้ก็จัดไปแล้วถึง 7 รุ่น
15) โครงการปลุก ปลูกโรงเรียนให้กินได้ ทีมนิสิต มศว. สมคบคิด จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
 ประจำวันที่9 ต.ค. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2