Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

มรภ.สงขลาติวทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา
การอบรมเรื่อง กระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการดูแลนักศึกษา ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงจิตวิทยาแนะแนว ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้สามารถคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้ กองพัฒนานักศึกษาจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ประจำภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 ประจำวันที่9 ต.ค. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2