Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

โขนเฉลิมพระเกียรติพระราชินี
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจัดแสดงโขนชุด "กษิรธารามณโฑเทวี" ที่ โรงละครแห่งชาติ แสดงโขน ตอน กระบี่สืบมรรคาอสุราพ่ายฤทธี พระจักรีคืนนคร โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 2 รอบ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ 4 ภาค ที่ จ.นครราชสีมา นครปฐม เชียงใหม่ ลพบุรี และนครศรีธรรมราช วันที่ 25-28 ส.ค. เป็นต้น
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 ประจำวันที่11 ส.ค. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2