Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

การแสดงโขน
12 ส.ค. จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ทำความดี ด้วยหัวใจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) รวมถึงทำบุญตักบาตร จัดปฏิบัติธรรม ถวายพระราชินี 76 จังหวัด ทั่วประเทศ การแสดงโขน โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 2 รอบ
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 ประจำวันที่11 ส.ค. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2