Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

ใส่เสื้อฟ้าถวายพระพรราชินีจุดเทียนชัย19.29น.
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม มี 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1.ในวันที่ 11 สิงหาคม ที่โรงละครแห่งชาติ จัดแสดงโขนชุด "กษิรธารามณโฑเทวี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การแสดงรำถวายพระพร และระบำชุดไทยพระราชนิยม นอกจากนี้วันที่ 12 สิงหาคม จัดแสดงโขน ตอนกระบี่สืบมรรคาอสุราพ่ายฤทธี พระจักรีคืนนคร โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 2 รอบ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชน
 ประจำวันที่11 ส.ค. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2