Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว และ นพ.ฉัตรชัย กรีพละ ประธานอนุกรรมการกิจกรรมการกุศล พร้อมคณะทำงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก งานกอล์ฟการกุศล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์
 ประจำวันที่19 มิ.ย. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2