Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2512 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 – 4450 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ (10-9) 7 – 4466 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 - 6636 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5068
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5632 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7- 2515 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5630 และ (1) 7 - 5878 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว