Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 May 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 1
ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
 

กิจกรรม

ขอเชิญ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙"
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน (มณฑลเหอเป่ย)
 

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้”
โครงการอบรม SWU SE Training ปี 3
กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4611 สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5075 และ (1) 7 - 5076 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1449 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0283 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1992 และ (1) 7 - 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ “Endeavour Scholarships and Fellowships”
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครอาจารย์
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับสมัครงาน
สกอ. ประกาศทุน ASEA-UNINET Staff Exchange (One Month Scholarship) ประจำปี 2560
รับสมัครงานตำแหน่ง Merchandiser
รับสมัครงานตำแหน่ง Industrial Engineer (ประจำโรงงาน) - จำนวนหลายอัตรา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศทุนโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 2561-2562
UMAP-Super-Short-Term Programs
บริษัท แฟ็คทอรี่ทอล์ค รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ...
วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครงาน
วิทยาลัยชุมชนระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
ทุนฟุลไบรท์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560
บริษัท เพรสติก โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครบุคลากรดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษา ...
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รับสมัครงาน
โครงการ Young Programme (YPP) ของสหประชาชาติปี 2560
บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด รับสมัคร Part time หลายอัตรา
ประกาสรับสมัครงาน Part time
บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (ICN) รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ...
ศูนย์คุมอง สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว รับสมัครครูผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยสารคาม รับสมัครนิสิตศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อบรมหลักสูตร “10-Day Diplomas Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green ...
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
กรมประมง ขยายเวลารับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
บริษัท มอลล์มีเดีย จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) รับสมัครงาน
ทุนรัฐบาลจีน (The Chinese Government Scholarships 2017/2018)
กรมประมง รับสมัครงาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักร SI-UK University Fair 2017 14 มี.ค.60
ASEA-UNINET Bernd Rode Award 2017-Call for Award
รับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รับสมัครพนักงาน Sales Representative
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
Music Grant –Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ปี 2560
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program
The Franco - Thai Scholarship Program 2017
Ernst Mach Grant 2017
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
ขอเชิญส่งผลงานการบรรเลงบทเพลง เพื่อร่วมอัลบัม Saints John XXIII
ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกับงาน SI-UK University Fair 2016
แนะแนวศึกษาต่อ สหราชอาณาจักร งานยิ่งใหญ่แห่งปี SI-UK University Fair 2016
France Scholarship Programs
Newton Fund: Open Call for Thai Researchers 2016/17
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว