Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 October 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

นายกิตติพงษ์ ใจกล้า สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ถึงแก่กรรม
การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการทำประกันสุขภาพกลุ่ม
ขอเชิญชวนบุคลากรชาวมศว ร่วมตอบแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ด้วยเครื่องมือ ...
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
เชิญชม Piano Recital & Workshop จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
วันทันตสาธารสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
 

อบรม

เปิดอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Preparation for ...
เปิดอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Preparation for ...
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5046 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1280 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด รับสมัครพนักงานขาย
Going Global 2018: Global connections, local impact
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน The Association of Southeast Asian Institutions of ...
นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์อายุรเวท และ บรรยาย/สาธิตเกี่ยวกับเทคนิคอายุรเวท
Taiwan Higher Education Fair
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิคและสื่อมัลติมีเดีย” สำหรับนักศึกษาและอาจารย์
The International Short Course on Psychology
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
Chevening Scholarships 2018/2019
งานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ สานสัมพันธ์การแพทย์การศึกษา ครั้งที่ 1
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีช) ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2017-2018
ขอเชิญชวนแฟนบอลและผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี 2 หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการประมง
สมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” ...
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียแจ้งย้ายที่ทำการ
โครงการ “Lazada Scholarship”
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
กรมแพทยทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเข้ารับราชการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดุร้อนเดซี ประจำปี 2561
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 12 ตำแหน่ง
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
การเพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทุนศึกษา ณ Illinois State University
รับสมัครตำแหน่ง Receptionist 1 ตำแหน่ง
ทุนรัฐบาลบราซิล
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
Urgently Required Employees
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดรับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)
ประกาศรับสมัครพนักงาน นักศึกษา จบใหม่ จำนวนจำกัด
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิทยาศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ ...
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ “Endeavour Scholarships and Fellowships”
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครอาจารย์
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับสมัครงาน
สกอ. ประกาศทุน ASEA-UNINET Staff Exchange (One Month Scholarship) ประจำปี 2560
รับสมัครงานตำแหน่ง Merchandiser
รับสมัครงานตำแหน่ง Industrial Engineer (ประจำโรงงาน) - จำนวนหลายอัตรา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ประกาศทุนโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 2561-2562
UMAP-Super-Short-Term Programs
บริษัท แฟ็คทอรี่ทอล์ค รับสมัครงาน
วิทยาลัยชุมชนระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ...
วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครงาน
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560
ทุนฟุลไบรท์
บริษัท เพรสติก โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครบุคลากรดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รับสมัครงาน
โครงการ Young Programme (YPP) ของสหประชาชาติปี 2560
ประกาสรับสมัครงาน Part time
ASEA-UNINET Bernd Rode Award 2017-Call for Award
รับสมัครพนักงาน Sales Representative
ขอเชิญส่งผลงานการบรรเลงบทเพลง เพื่อร่วมอัลบัม Saints John XXIII
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว