Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ปฏิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 

กิจกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University Graduate ...
ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2559 วิชา SWU122 และ SWU124
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี ๒๕๖๐"
 

อบรม

กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 3404 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2391 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 - 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0283 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1992 และ (1) 7 - 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2740 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

UMAP-Super-Short-Term Programs
บริษัท แฟ็คทอรี่ทอล์ค รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ...
วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครงาน
วิทยาลัยชุมชนระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560
ทุนฟุลไบรท์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร
บริษัท เพรสติก โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครบุคลากรดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รับสมัครงาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษา ...
โครงการ Young Programme (YPP) ของสหประชาชาติปี 2560
บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด รับสมัคร Part time หลายอัตรา
ประกาสรับสมัครงาน Part time
บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (ICN) รับสมัครงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ...
ศูนย์คุมอง สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว รับสมัครครูผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยสารคาม รับสมัครนิสิตศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อบรมหลักสูตร “10-Day Diplomas Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green ...
กรมประมง ขยายเวลารับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
บริษัท มอลล์มีเดีย จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) รับสมัครงาน
ทุนรัฐบาลจีน (The Chinese Government Scholarships 2017/2018)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
กรมประมง รับสมัครงาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
ASEA-UNINET Bernd Rode Award 2017-Call for Award
งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักร SI-UK University Fair 2017 14 มี.ค.60
รับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รับสมัครพนักงาน Sales Representative
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
Music Grant –Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ปี 2560
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program
The Franco - Thai Scholarship Program 2017
Ernst Mach Grant 2017
Study in Netherland education fair 11 November @Siam Novotel
ขอเชิญร่วมงาน Introduction to Study in Law in the UK
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
ขอเชิญส่งผลงานการบรรเลงบทเพลง เพื่อร่วมอัลบัม Saints John XXIII
ขอเชิญร่วมการสัมมนาพิเศษเจาะลึกการเรียนนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร
งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรยิ่งใหญ่แห่งปีพลาดไม่ได้
ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกับงาน SI-UK University Fair 2016
แนะแนวศึกษาต่อ สหราชอาณาจักร งานยิ่งใหญ่แห่งปี SI-UK University Fair 2016
The 3rd edition of “International Art & Design Competition
France Scholarship Programs
Newton Fund: Open Call for Thai Researchers 2016/17
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว