Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 April 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

24-25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
แจ้งงดบริการรถตู้รับส่งบุคลากร องครักษ์-ประสานมิตร
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบสามปี
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (โดยคณะวิทยาศาสตร์)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4653 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 1486 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 0285 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 รอบที่ 2 ...
กำหนดการสอบฯ โครงการพิเศษต่างๆ
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการต่างๆ
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

24 - 25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
ทุนฟุลไบรท์
1 - 2 พ.ค. 57 คณะสหเวชศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลกรุงเทพรับสมัครคณบดี
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
ขอเชิญนักศึกษาไทยเข้าร่วมการประชุม Jogya International Conference
มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครคัดเลือกบุคคล
วทต.สู่ มทร.ศรีวิชัยคืนสู่เหย้า
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วัฒนธรรมดอกไม้ : ดอกไม้กับความเชื่อในศิลปะ"
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์วารสารไอซีทีศิลปากร
เทศกาล126ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครบุคคล
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบตำแหน่งอาจารย์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชกาลพลเรือน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
การประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว เชียงใหม่
การประกวดภาพถ่ายโฮมเสตย์ไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
Scholarship for Seminar in South Korea
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
รับสมัครงานสำนักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รับสมัครพนักงานขายด้านลูกค้าญี่ปุ่น แผนกที่อยู่อาศัยสำหรับเช่า
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1-4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดให้บริการชั่วคราว
รับสมัครพนักงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษและโฮมสเตย์
การฝึกงานของนักศึกษากับสหประชาชาติ
รับสมัครอาจารย์
รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครพนักงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
รับสมัครพนักงาน องค์การสะพานปลา
การสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part time บริษัทคัสต้อม เอเชีย จำกัด
รับสมัครพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
งานเกษตรแฟร์ประจำปี พ.ศ.2557
Asia Pacific Starwood Careers Day
รับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครงานบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (สัญญาจ้าง 9 เดือน) 1 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
ทุนการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครงานตำแหน่งนักการเงินและบัญชี
รับสมัครงานของบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ทุนบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคล
รับสมัครนักศึกษา
รับสมัครภาคีสมาชิก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครพนักงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นหนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 32
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครพนักงานชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน
ขอรับบริจาคแผ่น CD
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาอุบลราชธานี รับสมัครงาน
ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน
อิลิท ฮอลิเดย์ บริษัททัวร์ เปิดรับบุคลากรใหม่
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
เชิญชมนิทรรศการทางวิชาการ 55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
การแสดงดนตรี Art Music Fest VII
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการ The 3rd NIDA Summer Camp “Sustainable Tourism”
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
Duke University จัดฝึกอบรม
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษาและภาวะผู้นำทางการศึกษา
ทุนรัฐบาลอินเดีย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง อาจารย์
ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ประจำปีการศึกษา 2557-2558
ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ประจำปีการศึกษา 2557-2558
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้เอำนวยการชุมชนปัตตานี
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2014/2015
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศเปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดรับสมัครบุคลากร 1 ตำแหน่ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Asia Development Fellows
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน
ทุนการศึกษาข้าราชการ ณ ประเทศจีน
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครพนักงานการตลาดออนไลน์
รับนักศึกษาเพื่อศึกษาในบังคลาเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เว็บไซด์ US Watch
รับสมัครงานพิเศษ
ทุน Study of United States Institutes Program for Faculty Scholars
มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
รับสมัครงานพิเศษ
รับสมัครงานผู้ช่วยโรงเรียนสอนพิเศษฮันกรุ
โครงการ The Henkel Innovation Challenge 7
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
รับสม้ครเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทย์ ประเทศบังคลาเทศ
ทุนการศึกษารัฐบาลบังคลาเทศ
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัยด้านการเกษตร
ราชบัณฑิตยสถาน มีการจัดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
ทุนการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ประเทศออสเตรเลีย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ
สำนักงานเทศบาลนครรังสิต รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
รับสมัครอาจารย์หลายอัตรา
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ่ายภาพงานรับปริญญา
Chevening Scholarships, UK
สำนักพิมพ์ตะวันส่อง จัดประกวดการเขียนเรื่องสั้น
The Pride (Asoke Tower) รับนักศึกษาฝึกงานจำนวนหลายอัตรา
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Sales Executive
รับสมัครเจ้าหน้าที่ Stock Controller
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
CAD and Graphic Designer
สำนักพิมพ์ เรสเตอร์ บุ๊ค เชิญร่วมโครงการประกวดหนังสั้น
Guest Professor และ Senior & Junior Scientist ปี 2556
รับสมัครงานตำแหน่ง Import Office
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมระยะสั้น
เพื่อนนิสิตมศวเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างวัดป่า กับพระอรหันต์(พระอริยสงฆ์)
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว