Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 November 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

สำรวจความต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของศิษย์เก่า มศว
ขอเชิญร่วมแข่งขันรวมใจสามัคคี เดิ่น-วิ่ง ครั้งที่ 9
ขอเชิญร่วมงานงานแถลงข่าว True Lab
 

กิจกรรม

คณะพลศึกษาขอเชิญร่วมงาน "วันครบรอบวันสถาปนาคณะพลศึกษา"
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สายน้ำ
 

อบรม

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “เลขมาตรฐานประจำไฟล์ดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย”
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ...
รับสมัครงานพนักงานรายวัน ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครงาน
รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง Assistant Buyer
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลสนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขอเชิญอบรม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Environment Specialist
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคล
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์รับสมัครงาน หลายอัตรา
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ฟรี! เพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ...
สถาบันวิจัยสังคมประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รับสมัครงาน
Int’l Conference on Quality in Higher Education 2014
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557
รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงาน
ขอเชิญผู้ที่สนใจประกวดหนังสั้น K-SWISS SHORT FILM CONTEST THAILAND
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ
เชิญร่วมงานสัมมนาแนะนำเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชฎัชพิบูลสงคราม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
ทุน Erasmus Mundus
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนิสิตใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อรับโอน
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
21 ส.ค. 57 ของดการให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างประตู 1 มศว (ซอยสุขุมวิท 23) (08.00-12.00 น.)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ...
ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
ทุนการศึกษาประเทศเยอรมนี (DAAD Scholarships 2015-2016)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เรียนเชิญเข้าร่วมการฟังเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
รับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสารวิชาการ
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานพันธกิจ
รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ
รับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิต่างๆ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(นักบริหารระด ...
โครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ขยายเวลารับโอน-ย้าย ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ทุนการศึกษา ณ ประเทศเม็กซิโก ปี 2558
เปิดรับสมัครโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558
เชิญชวนรับบริจาคเงินตามโครงการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทุนการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประเทศโมร็อกโกประจำปี 2557 – 2558
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร
ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหา NIDA and the 21st Century Skills
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการดินเผา
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครงาน
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558
บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ โดย บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ขอเชิญผู้บริหารสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ด้านนโยบายและเทคโนโลยี และพลังงาน
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557
สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประกวดสื่อ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงาน
การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาซิโดเนีย
ขอเชิญชวนเที่ยวชม "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่"
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ ...
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ "Data Center Feasibility and Data Center of E.I.T. Standard"
ทุนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาควิชาการปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนในครอบครัว
รับสมัครตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการองค์การโนอิ้ง บุดด้า งานวิสาขบูชาโลก
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษาภาคพิเศษ
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ปิดให้บริการศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ...
โครงการจัดประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา ...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
โครงการอบรม IELTS 6 สัปดาห์ ประเทศออสเตรเลีย
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์ภูมิภาคเอเชีย
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปิดทำการวันที่ 29 - 31 พ.ค.
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร ยินดีมอบบริการ SMS Alert
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม (สัญญาจ้าง) 1 ตำแหน่ง
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครศึกษาต่อ
รับสมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเรียนต่อ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขอเชิญร่วมกิจกรมม "ไบกอน ชาลิตี้ ไนท์รัน"
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครงาน
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์
1 - 2 พ.ค. 57 คณะสหเวชศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลกรุงเทพรับสมัครคณบดี
ขอเชิญนักศึกษาไทยเข้าร่วมการประชุม Jogya International Conference
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วัฒนธรรมดอกไม้ : ดอกไม้กับความเชื่อในศิลปะ"
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครบุคคล
การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
การประกวดภาพถ่ายโฮมเสตย์ไทย
การประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชกาลพลเรือน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์วารสารไอซีทีศิลปากร
วทต.สู่ มทร.ศรีวิชัยคืนสู่เหย้า
มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครคัดเลือกบุคคล
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครพนักงานขายด้านลูกค้าญี่ปุ่น แผนกที่อยู่อาศัยสำหรับเช่า
รับสมัครอาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ทุนบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่
รับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
อิลิท ฮอลิเดย์ บริษัททัวร์ เปิดรับบุคลากรใหม่
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว