Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
30 July 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งการดาวน์โหลดแผนที่ SWU MAP
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
 

กิจกรรม

กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการทุน Newton Fund
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว รับเป็นเจ้าภาพคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ...
 

อบรม

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning ...
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติการ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ...
รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
Going Global 2016: Building Nations and Connecting Cultures
มิโมซ่าพัทยา เสนอสถานที่ท่องเที่ยวรุปแบบใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดบูธแนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครงาน
การประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 “ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: ...
บริษัท มะพร้าวไทยเพรียว จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท หลับดี จำกัด รับสมัครงาน
ทุนฟุลไบรท์ 3 ประเภท
Leadership in Health Professions Education
ทุนระดับปริญญาโท New Zealand ASEAN Scholars Awards
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครบุคคล
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
ขอเรียนเชิญเข้าชมงาน Food and Hotel Thailand 2015
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
คณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
ทุนรัฐบาลเม็กซิโก
ทุน Call for TDR International Post Graduate Scholarship for Academic year 2012/2016
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "วันศรีนครินทร์" ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน
รับสมัครตำแหน่ง รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด รับสมัครกองบรรณาธิการสายวิทยาศาสตร์
รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นพนักงานบริษัทประจำปี 2558
เปิดรับตำแหน่งงานเซนทรัลพลาซา แกรนด์พระราม9
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ...
ทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลากร จำนวน 3 อัตรา
การประชุมนานาชาติ QMOH2015 และ SOA2015
รับสมัครงานด่วน!! บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด
งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่4/2558
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์งาน artbox bangkok
ทุนฟุลไบรท์-FLTA- 2559
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...
มหาวิทยาลัย Aga Khan รับสมัครนักศึกษา
สถาบันพัฒนาการเด็กเล็กเบบี้เซ็นซอรี่ เปิดรับสมัครครู ตำแหน่ง Leading teacher
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
ประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล อบรมเชิงปฎิบัติการ Writing Academic Paper for International Publication”
รับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
โหวตภาพยนตร์ในดวงใจ ชิงรางวัล 100000
ขอเชิญเป็นตัวแทน มศว เข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย
ทุนฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Six Senses Hotels Resorts Spas รับสมัครงานตำแหน่ง Junior Graphic Designer
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทุนการศึกษา “Developing Countries Partnership (KNB) Program on Scholarship (KNB)”
ขอเชิญชมการแสดงดนตรีวงซิมโฟนีออร์เคสตราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (Bahrain Education and Training International Exhibition: ...
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ...
งานเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Vietnam and Global Economy Integration: The Opportunities and ...
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ทุนรัฐบาลระดับบัณฑิตศึกษา ณ KNU
Dongseo University International Summer Film School
6th University Scholars Leadership Symposium
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เชิญอบรมหลักสูตร การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
รับสมัครโครงการปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อ
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโค ...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนรับสมัครอาจารย์
HSBC Thailand Business Case Competition 2015
Urgently Required - Executive Secretary
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด รับสมัครงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเรียนต่อ
สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
โครงการ the 4th NIDA Summer Camp
“3 หน่วย : Layout Composition” การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับโอนข้าราชการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครงาน
เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรรับรางวัล
สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวยการ
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2015/2016
ทุนฟุลไบรท์
The 13th Annual Asia Institute for Political Economy
Ewha Int’l Co-ed Summer College
ทุนนักศึกษาไทยและนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
บริษัท อินท์ธร ไฟน์ จำกัด เปิดรับสมัครงานบุคคลผู้มีความสามารถเข้าร่วมงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษครูและอาจารย์ ณ เมืองฟานซิสโก
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
รับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
Graduate Study Program at Korea University
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์"
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ฟรี! เพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ...
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว