Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
11 February 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า คณะวิทยาศาสตร์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 ...
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3"
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 

อบรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนรู้ยุค Education 4.0
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สังกัด ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4834 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1494 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 8 และ Year 9
รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น18 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
FameLab การแข่งขันการนำเสนอด้านวิทยาศาสตร์ 3 นาที
The 5th ASEM Rectors’ Conference and Students’ Forum
ทุน EU: Erasmus Mundus “Thelxinoe”/ “Eurasiacat”
รับสมัครงาน ตำแหน่ง IT Executive
ทดลองฟรี 1 คลาส ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงาน Part Time รายได้วันละ 400 บาท
รับสมัครพนักงาน Part Time อบรมกับทีมงานจากออสเตรเลีย รายได้วันละ 400 บาท
TripAdvisor of Universities
งานแนะนำการศึกษาต่อไต้หวันในเขตภาคใต้ของไทย ปี 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ
การคัดเลือกบรรจุทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารัราชการเป็นกรณีพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ
การบรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2559"
ทุนการศึกษา Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากไวนิล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน BINUS English Club โครงการ The 2016 Asian English Olympics
UCL Int’l Summer School for Undergraduate 2016
โครงการ FEALAC University Discovery Year
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา(ตำ ...
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เทศกาล KTB INVESTMENT FESTIVAL
Internship/ Volunteering in Armenia
International Conference on Quality in Higher Education 2015
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กับทางบริษัทAropa Yello Co.,Ltd.
รับสมัครพนักงาน Part-time
บริษัทซอฟท์สเตอร์จำกัด รับสมัคร Software Tester
บริษัทซอฟท์สเตอร์จำกัด รับสมัคร Software Tester
รับสมัครพนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมเออร์บานาสาทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
ทุนอินเดีย
รับสมัครงานตำแหน่ง Data Assistant (Part-Time)
รับสมัครงานพนักงานตำแหน่ง Manufacturing IT Solutions Consultant / Engineers, Assistant ...
The 2nd Int’l Cultural Academy: Public and Cultural Diplomacy in Times of Crisis ประเทศกรีซ
ทุนสนับสนุนโครงการจากต่างประเทศ
ทุนทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2016 Konkuk International Winter Program
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R , KM และวิทยากรกระบวนการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
Going Global 2016: Building Nations and Connecting Cultures
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครข้าราชการพลเรือน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดบูธแนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือน
บริษัท มะพร้าวไทยเพรียว จำกัด รับสมัครงาน
การประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 “ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: ...
ทุนฟุลไบรท์ 3 ประเภท
Leadership in Health Professions Education
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครบุคคล
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
ขอเรียนเชิญเข้าชมงาน Food and Hotel Thailand 2015
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
ทุนรัฐบาลเม็กซิโก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน
New Horizon 2020 Funding Call: The Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Graduate Study Program at Korea University
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET Scholarships 2016
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว