Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 February 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา SWU122 และ SWU124
โครงการสัมมนาวิชาการพลศึกษา
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ อายุ20-50ปี(เกิดระหว่างพ.ศ.2508-2538)
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมแข่งขัน มศว มินิมาราธอน
คณะพลศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย"
คณะพลศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 

อบรม

โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัั้งที่ 16
อบรมหลักสูตรหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 0935 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1585 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ...
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
Korean Government Scholarship Program (KGSP)
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครโครงการปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
เชิญอบรมหลักสูตร การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโค ...
ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนรับสมัครอาจารย์
HSBC Thailand Business Case Competition 2015
Urgently Required - Executive Secretary
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด รับสมัครงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเรียนต่อ
สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
โครงการ the 4th NIDA Summer Camp
“3 หน่วย : Layout Composition” การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับโอนข้าราชการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนักศึกษา
เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรรับรางวัล
ประกาศรับสมัครพนักงาน
สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวยการ
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2015/2016
ทุนฟุลไบรท์
สัมมนาทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย
The 13th Annual Asia Institute for Political Economy
Ewha Int’l Co-ed Summer College
ทุนนักศึกษาไทยและนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
ทุนการศึกษา The Japanese Government (Monbukagakusho : SMEXT) ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครงาน
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเชิญประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด
ทุนสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย
บริษัท อินท์ธร ไฟน์ จำกัด เปิดรับสมัครงานบุคคลผู้มีความสามารถเข้าร่วมงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับสมัครงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษครูและอาจารย์ ณ เมืองฟานซิสโก
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครงาน
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปี 2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
ปาถกาพิเศษเรื่อง " The Global Struggle against Infection Disease "
ทุนสถานทูตอเมริกา
รับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
OTOP in the city
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
การลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร และโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2558
Graduate Study Program at Korea University
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ รับสมัครงาน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จัดโครงการสอนภาษา
รับสมครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครงาน
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม
ศาลจังหวัดนครนายกประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลอมเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครงาน
รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง Assistant Buyer
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขอเชิญอบรม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลสนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Environment Specialist
ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ฟรี! เพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ...
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคล
โรงพยาบาลเทพธารินทร์รับสมัครงาน หลายอัตรา
สถาบันวิจัยสังคมประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
Int’l Conference on Quality in Higher Education 2014
รับสมัครงาน
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557
รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงาน
รับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ
เชิญร่วมงานสัมมนาแนะนำเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ
ขอเชิญผู้ที่สนใจประกวดหนังสั้น K-SWISS SHORT FILM CONTEST THAILAND
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชฎัชพิบูลสงคราม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
ทุน Erasmus Mundus
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนิสิตใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อรับโอน
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาประเทศเยอรมนี (DAAD Scholarships 2015-2016)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร
ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ขอเชิญชวนเที่ยวชม "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่"
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว