Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 September 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
 

กิจกรรม

ขอเชิญผู้ถือหุ้นสหกรณ์ร้านค้าประชุมสามัญประจำปี 2557
ประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะสื่อสาร และรักษามารยาทไทย
 

อบรม

โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงานพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบบัติงานบริหาร (2)7-1051
รับสมัครงานพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนิสิตใหม่
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อรับโอน
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
21 ส.ค. 57 ของดการให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างประตู 1 มศว (ซอยสุขุมวิท 23) (08.00-12.00 น.)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
ทุนการศึกษาประเทศเยอรมนี (DAAD Scholarships 2015-2016)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร
ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ...
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรียนเชิญเข้าร่วมการฟังเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสารวิชาการ
รับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.
รับสมัครคัดเลือกพนักงานพันธกิจ
รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิต่างๆ
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(นักบริหารระด ...
โครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ขยายเวลารับโอน-ย้าย ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ทุนการศึกษา ณ ประเทศเม็กซิโก ปี 2558
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เปิดรับสมัครโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558
เชิญชวนรับบริจาคเงินตามโครงการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการดินเผา
ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหา NIDA and the 21st Century Skills
ทุนการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประเทศโมร็อกโกประจำปี 2557 – 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครงาน
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ โดย บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอเชิญผู้บริหารสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ด้านนโยบายและเทคโนโลยี และพลังงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557
สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง รับสมัครงาน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประกวดสื่อ
การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาซิโดเนีย
ขอเชิญชวนเที่ยวชม "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่"
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
รับสมัครตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนในครอบครัว
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาควิชาการปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ "Data Center Feasibility and Data Center of E.I.T. Standard"
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน ...
รับสมัครงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการจัดประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา ...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ...
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ปิดให้บริการศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษาภาคพิเศษ
เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการองค์การโนอิ้ง บุดด้า งานวิสาขบูชาโลก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปิดทำการวันที่ 29 - 31 พ.ค.
โครงการอบรม IELTS 6 สัปดาห์ ประเทศออสเตรเลีย
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์ภูมิภาคเอเชีย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร ยินดีมอบบริการ SMS Alert
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม (สัญญาจ้าง) 1 ตำแหน่ง
รับสมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเรียนต่อ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครงาน
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขอเชิญร่วมกิจกรมม "ไบกอน ชาลิตี้ ไนท์รัน"
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์
1 - 2 พ.ค. 57 คณะสหเวชศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
24 - 25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลกรุงเทพรับสมัครคณบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
การประกวดภาพถ่ายโฮมเสตย์ไทย
การประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชกาลพลเรือน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบตำแหน่งอาจารย์
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
ขอเชิญนักศึกษาไทยเข้าร่วมการประชุม Jogya International Conference
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครบุคคล
การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
เทศกาล126ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์วารสารไอซีทีศิลปากร
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วัฒนธรรมดอกไม้ : ดอกไม้กับความเชื่อในศิลปะ"
วทต.สู่ มทร.ศรีวิชัยคืนสู่เหย้า
มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครคัดเลือกบุคคล
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
Scholarship for Seminar in South Korea
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
รับสมัครงานสำนักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษและโฮมสเตย์
รับสมัครพนักงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รับสมัครพนักงานขายด้านลูกค้าญี่ปุ่น แผนกที่อยู่อาศัยสำหรับเช่า
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1-4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดให้บริการชั่วคราว
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครอาจารย์
การฝึกงานของนักศึกษากับสหประชาชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รับสมัครพนักงาน องค์การสะพานปลา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครพนักงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
การสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part time บริษัทคัสต้อม เอเชีย จำกัด
รับสมัครพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Asia Pacific Starwood Careers Day
งานเกษตรแฟร์ประจำปี พ.ศ.2557
รับสมัครงานบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
รับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (สัญญาจ้าง 9 เดือน) 1 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
ทุนการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
รับสมัครงานของบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
รับสมัครงานตำแหน่งนักการเงินและบัญชี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครนักศึกษา
รับสมัครภาคีสมาชิก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
รับสมัครบุคคล
การประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นหนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 32
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน
ขอรับบริจาคแผ่น CD
มหาวิทยาอุบลราชธานี รับสมัครงาน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
อิลิท ฮอลิเดย์ บริษัททัวร์ เปิดรับบุคลากรใหม่
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
โครงการ The 3rd NIDA Summer Camp “Sustainable Tourism”
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
รับสมัครอาจารย์หลายอัตรา
ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว