Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 June 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

การขอรับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาค2/2559
ประกาศรายชือนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ...
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวภัณฑารักษ์ พรหมแก้ว
 

กิจกรรม

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information ...
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
 

อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การป้องกันการรังแกในโรงเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้”
โครงการอบรม SWU SE Training ปี 3
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5268 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0283 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
Urgently Required Employees
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ ...
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครพนักงาน นักศึกษา จบใหม่ จำนวนจำกัด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ “Endeavour Scholarships and Fellowships”
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครอาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับสมัครงาน
สกอ. ประกาศทุน ASEA-UNINET Staff Exchange (One Month Scholarship) ประจำปี 2560
รับสมัครงานตำแหน่ง Industrial Engineer (ประจำโรงงาน) - จำนวนหลายอัตรา
รับสมัครงานตำแหน่ง Merchandiser
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
ประกาศทุนโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 2561-2562
UMAP-Super-Short-Term Programs
บริษัท แฟ็คทอรี่ทอล์ค รับสมัครงาน
วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ...
วิทยาลัยชุมชนระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560
ทุนฟุลไบรท์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร
บริษัท เพรสติก โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครบุคลากรดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รับสมัครงาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษา ...
โครงการ Young Programme (YPP) ของสหประชาชาติปี 2560
ประกาสรับสมัครงาน Part time
บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด รับสมัคร Part time หลายอัตรา
บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (ICN) รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ...
ศูนย์คุมอง สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว รับสมัครครูผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยสารคาม รับสมัครนิสิตศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อบรมหลักสูตร “10-Day Diplomas Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green ...
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
กรมประมง ขยายเวลารับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
บริษัท มอลล์มีเดีย จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) รับสมัครงาน
ทุนรัฐบาลจีน (The Chinese Government Scholarships 2017/2018)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
กรมประมง รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
ASEA-UNINET Bernd Rode Award 2017-Call for Award
งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักร SI-UK University Fair 2017 14 มี.ค.60
รับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รับสมัครพนักงาน Sales Representative
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
Music Grant –Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ปี 2560
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program
The Franco - Thai Scholarship Program 2017
Ernst Mach Grant 2017
ขอเชิญส่งผลงานการบรรเลงบทเพลง เพื่อร่วมอัลบัม Saints John XXIII
France Scholarship Programs
Newton Fund: Open Call for Thai Researchers 2016/17
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว