Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
31 August 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

24-31ส.ค.2558 เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2558
กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่1เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ออนไลน์
 

กิจกรรม

ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
Engineering classic talk series I
ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
 

อบรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนา เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5050 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5057 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4637 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
การศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R , KM และวิทยากรกระบวนการ
2016 Konkuk International Winter Program
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
Going Global 2016: Building Nations and Connecting Cultures
มิโมซ่าพัทยา เสนอสถานที่ท่องเที่ยวรุปแบบใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดบูธแนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครงาน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือน
บริษัท มะพร้าวไทยเพรียว จำกัด รับสมัครงาน
การประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 “ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: ...
ทุนฟุลไบรท์ 3 ประเภท
ทุนระดับปริญญาโท New Zealand ASEAN Scholars Awards
บริษัท หลับดี จำกัด รับสมัครงาน
Leadership in Health Professions Education
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
ขอเรียนเชิญเข้าชมงาน Food and Hotel Thailand 2015
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
คณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
ทุนรัฐบาลเม็กซิโก
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ทุน Call for TDR International Post Graduate Scholarship for Academic year 2012/2016
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับสมัครตำแหน่ง รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "วันศรีนครินทร์" ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครงาน
บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด รับสมัครกองบรรณาธิการสายวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นพนักงานบริษัทประจำปี 2558
เปิดรับตำแหน่งงานเซนทรัลพลาซา แกรนด์พระราม9
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ...
ทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลากร จำนวน 3 อัตรา
การประชุมนานาชาติ QMOH2015 และ SOA2015
รับสมัครงานด่วน!! บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด
งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่4/2558
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์งาน artbox bangkok
ทุนฟุลไบรท์-FLTA- 2559
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...
มหาวิทยาลัย Aga Khan รับสมัครนักศึกษา
สถาบันพัฒนาการเด็กเล็กเบบี้เซ็นซอรี่ เปิดรับสมัครครู ตำแหน่ง Leading teacher
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
ประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล อบรมเชิงปฎิบัติการ Writing Academic Paper for International Publication”
รับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
โหวตภาพยนตร์ในดวงใจ ชิงรางวัล 100000
ขอเชิญเป็นตัวแทน มศว เข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย
ทุนฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Six Senses Hotels Resorts Spas รับสมัครงานตำแหน่ง Junior Graphic Designer
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทุนการศึกษา “Developing Countries Partnership (KNB) Program on Scholarship (KNB)”
ขอเชิญชมการแสดงดนตรีวงซิมโฟนีออร์เคสตราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (Bahrain Education and Training International Exhibition: ...
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ...
งานเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Vietnam and Global Economy Integration: The Opportunities and ...
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ทุนรัฐบาลระดับบัณฑิตศึกษา ณ KNU
Dongseo University International Summer Film School
6th University Scholars Leadership Symposium
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รับสมัครโครงการปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อ
เชิญอบรมหลักสูตร การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนรับสมัครอาจารย์
HSBC Thailand Business Case Competition 2015
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ รับสมัครงาน
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเรียนต่อ
โครงการ the 4th NIDA Summer Camp
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนักศึกษา
ทุนฟุลไบรท์
Ewha Int’l Co-ed Summer College
ทุนนักศึกษาไทยและนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
Graduate Study Program at Korea University
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว