Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ตารางสอบวิชา SWU145 ปลายภาค 2/2557
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบปลายภาค
พื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ปีที่ ๑ ภายใต้แนวคิด “INNONOVELSPACE”
 

กิจกรรม

สุขใจใกล้ธรรม น้อมนำมศว ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา
โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ“ของรัก : รถแข่ง”
 

อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Nerve Mobilization and Clinical Application”
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ผลการคัรดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การแพทย์ ฯ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 5156 และ (1) 7 - 5157 สังกัดกองกิจการนิสิต ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 5087 และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง (Admissions) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...
มหาวิทยาลัย Aga Khan รับสมัครนักศึกษา
ทุนฟุลไบรท์
สถาบันพัฒนาการเด็กเล็กเบบี้เซ็นซอรี่ เปิดรับสมัครครู ตำแหน่ง Leading teacher
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
ประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
รับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล อบรมเชิงปฎิบัติการ Writing Academic Paper for International Publication”
รับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
โหวตภาพยนตร์ในดวงใจ ชิงรางวัล 100000
ทุนฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers
ขอเชิญเป็นตัวแทน มศว เข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Six Senses Hotels Resorts Spas รับสมัครงานตำแหน่ง Junior Graphic Designer
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทุนการศึกษา “Developing Countries Partnership (KNB) Program on Scholarship (KNB)”
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ...
ขอเชิญชมการแสดงดนตรีวงซิมโฟนีออร์เคสตราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Vietnam and Global Economy Integration: The Opportunities and ...
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
นิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (Bahrain Education and Training International Exhibition: ...
Dongseo University International Summer Film School
ทุนรัฐบาลระดับบัณฑิตศึกษา ณ KNU
6th University Scholars Leadership Symposium
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เชิญอบรมหลักสูตร การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโค ...
ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
รับสมัครโครงการปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนรับสมัครอาจารย์
HSBC Thailand Business Case Competition 2015
Urgently Required - Executive Secretary
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเรียนต่อ
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ รับสมัครงาน
โครงการ the 4th NIDA Summer Camp
“3 หน่วย : Layout Composition” การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับโอนข้าราชการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนักศึกษา
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรรับรางวัล
ประกาศรับสมัครพนักงาน
สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวยการ
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2015/2016
ทุนฟุลไบรท์
สัมมนาทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย
Ewha Int’l Co-ed Summer College
The 13th Annual Asia Institute for Political Economy
ทุนนักศึกษาไทยและนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
ทุนการศึกษา The Japanese Government (Monbukagakusho : SMEXT) ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเชิญประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครงาน
ทุนสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย
บริษัท อินท์ธร ไฟน์ จำกัด เปิดรับสมัครงานบุคคลผู้มีความสามารถเข้าร่วมงาน
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับสมัครงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษครูและอาจารย์ ณ เมืองฟานซิสโก
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปี 2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
ปาถกาพิเศษเรื่อง " The Global Struggle against Infection Disease "
ทุนสถานทูตอเมริกา
รับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
OTOP in the city
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
การลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร และโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2558
Graduate Study Program at Korea University
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ รับสมัครงาน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จัดโครงการสอนภาษา
รับสมครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครงาน
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์"
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ฟรี! เพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ...
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
Int’l Conference on Quality in Higher Education 2014
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว