Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
30 July 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
ขอเชิญร่วมพิธีพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
 

กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมผู้ปกครอง
คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
 

อบรม

โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (1) 7 - 4786 วิทยาลัยโพิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (1) 7 - 4788 วิทยาลัยโพิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (1) 7 - 4789 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสารวิชาการ
รับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานพันธกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิต่างๆ
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ
รับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(นักบริหารระด ...
โครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ทุนการศึกษา ณ ประเทศเม็กซิโก ปี 2558
ขยายเวลารับโอน-ย้าย ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เปิดรับสมัครโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558
เชิญชวนรับบริจาคเงินตามโครงการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการดินเผา
ทุนการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประเทศโมร็อกโกประจำปี 2557 – 2558
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร
ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหา NIDA and the 21st Century Skills
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครงาน
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ โดย บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ขอเชิญผู้บริหารสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ด้านนโยบายและเทคโนโลยี และพลังงาน
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557
สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประกวดสื่อ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงาน
การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาซิโดเนีย
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ ...
ขอเชิญชวนเที่ยวชม "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่"
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
รับสมัครตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนในครอบครัว
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาควิชาการปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ "Data Center Feasibility and Data Center of E.I.T. Standard"
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ปิดให้บริการศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษาภาคพิเศษ
เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการองค์การโนอิ้ง บุดด้า งานวิสาขบูชาโลก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน ...
รับสมัครงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โครงการจัดประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา ...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปิดทำการวันที่ 29 - 31 พ.ค.
โครงการอบรม IELTS 6 สัปดาห์ ประเทศออสเตรเลีย
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์ภูมิภาคเอเชีย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร ยินดีมอบบริการ SMS Alert
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม (สัญญาจ้าง) 1 ตำแหน่ง
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครศึกษาต่อ
รับสมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเรียนต่อ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครงาน
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขอเชิญร่วมกิจกรมม "ไบกอน ชาลิตี้ ไนท์รัน"
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
1 - 2 พ.ค. 57 คณะสหเวชศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
24 - 25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
ทุนฟุลไบรท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลกรุงเทพรับสมัครคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบตำแหน่งอาจารย์
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชกาลพลเรือน
เทศกาล126ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์วารสารไอซีทีศิลปากร
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครบุคคล
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
การประกวดภาพถ่ายโฮมเสตย์ไทย
การประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว เชียงใหม่
ขอเชิญนักศึกษาไทยเข้าร่วมการประชุม Jogya International Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วัฒนธรรมดอกไม้ : ดอกไม้กับความเชื่อในศิลปะ"
มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครคัดเลือกบุคคล
วทต.สู่ มทร.ศรีวิชัยคืนสู่เหย้า
Scholarship for Seminar in South Korea
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
รับสมัครงานสำนักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษและโฮมสเตย์
รับสมัครพนักงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครพนักงานขายด้านลูกค้าญี่ปุ่น แผนกที่อยู่อาศัยสำหรับเช่า
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1-4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดให้บริการชั่วคราว
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การฝึกงานของนักศึกษากับสหประชาชาติ
รับสมัครอาจารย์
รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รับสมัครพนักงาน องค์การสะพานปลา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครพนักงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part time บริษัทคัสต้อม เอเชีย จำกัด
รับสมัครพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
งานเกษตรแฟร์ประจำปี พ.ศ.2557
Asia Pacific Starwood Careers Day
รับสมัครงานบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
รับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (สัญญาจ้าง 9 เดือน) 1 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
ทุนการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครงานตำแหน่งนักการเงินและบัญชี
รับสมัครงานของบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ทุนบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
รับสมัครบุคคล
รับสมัครนักศึกษา
รับสมัครภาคีสมาชิก
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
รับสมัครพนักงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นหนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 32
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครพนักงานชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน
ขอรับบริจาคแผ่น CD
ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาอุบลราชธานี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
อิลิท ฮอลิเดย์ บริษัททัวร์ เปิดรับบุคลากรใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
เชิญชมนิทรรศการทางวิชาการ 55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
การแสดงดนตรี Art Music Fest VII
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการ The 3rd NIDA Summer Camp “Sustainable Tourism”
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
Duke University จัดฝึกอบรม
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษาและภาวะผู้นำทางการศึกษา
ทุนรัฐบาลอินเดีย
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง อาจารย์
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้เอำนวยการชุมชนปัตตานี
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครอาจารย์หลายอัตรา
ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว