Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 August 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1
22 สิงหาคม 2560 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
 

กิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 งานสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนภาษาอังกฤษ
 

อบรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1437 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4033 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน
สมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” ...
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียแจ้งย้ายที่ทำการ
โครงการ “Lazada Scholarship”
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
กรมแพทยทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเข้ารับราชการ
เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดุร้อนเดซี ประจำปี 2561
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 12 ตำแหน่ง
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
การเพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทุนศึกษา ณ Illinois State University
รับสมัครตำแหน่ง Receptionist 1 ตำแหน่ง
ทุนรัฐบาลบราซิล
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
Urgently Required Employees
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิทยาศาสตร์
ประกาศรับสมัครพนักงาน นักศึกษา จบใหม่ จำนวนจำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ ...
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดรับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ “Endeavour Scholarships and Fellowships”
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครอาจารย์
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับสมัครงาน
สกอ. ประกาศทุน ASEA-UNINET Staff Exchange (One Month Scholarship) ประจำปี 2560
รับสมัครงานตำแหน่ง Industrial Engineer (ประจำโรงงาน) - จำนวนหลายอัตรา
รับสมัครงานตำแหน่ง Merchandiser
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
ประกาศทุนโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 2561-2562
UMAP-Super-Short-Term Programs
บริษัท แฟ็คทอรี่ทอล์ค รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ...
วิทยาลัยชุมชนระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครงาน
ทุนฟุลไบรท์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560
บริษัท เพรสติก โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครบุคลากรดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษา ...
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รับสมัครงาน
โครงการ Young Programme (YPP) ของสหประชาชาติปี 2560
ประกาสรับสมัครงาน Part time
บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด รับสมัคร Part time หลายอัตรา
บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (ICN) รับสมัครงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ...
ศูนย์คุมอง สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว รับสมัครครูผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยสารคาม รับสมัครนิสิตศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อบรมหลักสูตร “10-Day Diplomas Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green ...
กรมประมง ขยายเวลารับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
บริษัท มอลล์มีเดีย จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) รับสมัครงาน
ทุนรัฐบาลจีน (The Chinese Government Scholarships 2017/2018)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
กรมประมง รับสมัครงาน
ASEA-UNINET Bernd Rode Award 2017-Call for Award
งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักร SI-UK University Fair 2017 14 มี.ค.60
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
รับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รับสมัครพนักงาน Sales Representative
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
Ernst Mach Grant 2017
ขอเชิญส่งผลงานการบรรเลงบทเพลง เพื่อร่วมอัลบัม Saints John XXIII
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว