Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 July 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ยกเลิก ประกาศงดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๔๙
ขอเชิญหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา และทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปี 2558
 

กิจกรรม

โครงการเปิดบ้านสีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558
ร่วมงานทำบุญ 100 วัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ
โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
 

อบรม

สำนักหอสมุดกลาง มศว จัดอบรม Mendeley วันที่ 15 ก.ค. 2558
สำนักหอสมุดจัดอบรม Mendeley 15 ก.ค. 2558 (เครื่องมือช่วยเขียนวิทยานิพนธ์และงานวิจัย)
การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5039 สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5038 สังกัดภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4676 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ...
รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "วันศรีนครินทร์" ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
รับสมัครตำแหน่ง รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน
บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด รับสมัครกองบรรณาธิการสายวิทยาศาสตร์
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ...
เปิดรับตำแหน่งงานเซนทรัลพลาซา แกรนด์พระราม9
รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นพนักงานบริษัทประจำปี 2558
ทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลากร จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครงานด่วน!! บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด
การประชุมนานาชาติ QMOH2015 และ SOA2015
งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่4/2558
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์งาน artbox bangkok
ทุนฟุลไบรท์-FLTA- 2559
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...
มหาวิทยาลัย Aga Khan รับสมัครนักศึกษา
ทุนฟุลไบรท์
สถาบันพัฒนาการเด็กเล็กเบบี้เซ็นซอรี่ เปิดรับสมัครครู ตำแหน่ง Leading teacher
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
รับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
ประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล อบรมเชิงปฎิบัติการ Writing Academic Paper for International Publication”
รับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
โหวตภาพยนตร์ในดวงใจ ชิงรางวัล 100000
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ขอเชิญเป็นตัวแทน มศว เข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย
ทุนฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers
Six Senses Hotels Resorts Spas รับสมัครงานตำแหน่ง Junior Graphic Designer
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทุนการศึกษา “Developing Countries Partnership (KNB) Program on Scholarship (KNB)”
ขอเชิญชมการแสดงดนตรีวงซิมโฟนีออร์เคสตราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (Bahrain Education and Training International Exhibition: ...
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ...
งานเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Vietnam and Global Economy Integration: The Opportunities and ...
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ทุนรัฐบาลระดับบัณฑิตศึกษา ณ KNU
Dongseo University International Summer Film School
6th University Scholars Leadership Symposium
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เชิญอบรมหลักสูตร การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
รับสมัครโครงการปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อ
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโค ...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนรับสมัครอาจารย์
HSBC Thailand Business Case Competition 2015
Urgently Required - Executive Secretary
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด รับสมัครงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเรียนต่อ
สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
โครงการ the 4th NIDA Summer Camp
“3 หน่วย : Layout Composition” การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับโอนข้าราชการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนักศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรรับรางวัล
ประกาศรับสมัครพนักงาน
สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวยการ
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2015/2016
ทุนฟุลไบรท์
สัมมนาทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย
Ewha Int’l Co-ed Summer College
The 13th Annual Asia Institute for Political Economy
ทุนการศึกษา The Japanese Government (Monbukagakusho : SMEXT) ประจำปีการศึกษา 2559
ทุนนักศึกษาไทยและนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเชิญประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครงาน
ทุนสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย
บริษัท อินท์ธร ไฟน์ จำกัด เปิดรับสมัครงานบุคคลผู้มีความสามารถเข้าร่วมงาน
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับสมัครงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษครูและอาจารย์ ณ เมืองฟานซิสโก
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปี 2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
ปาถกาพิเศษเรื่อง " The Global Struggle against Infection Disease "
ทุนสถานทูตอเมริกา
รับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
OTOP in the city
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2558
Graduate Study Program at Korea University
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์"
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ฟรี! เพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ...
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว