Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 April 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ชมนิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการ "สุข...พอดี"
งานมหกรรมและนิทรรศการ "1St International Job Fair"
ศูนย์ภาษาฯจัดโครงการ "เปิดบ้านบูรณาการภาษาและวัฒนธรรม"
 

กิจกรรม

"โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย" โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558 เศรษฐกิจดิจิตอลและการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน
 

อบรม

โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21(Innovation in the 21st Century ELT)
วิกฤติภัยพิบัติและความเสียหาย ซ้ำซากในโครงสร้าง ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและมหกรรมหัวเราะโลก
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2416 สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4676 สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ...
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Aga Khan รับสมัครนักศึกษา
ทุนฟุลไบรท์
สถาบันพัฒนาการเด็กเล็กเบบี้เซ็นซอรี่ เปิดรับสมัครครู ตำแหน่ง Leading teacher
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
รับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
ประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล อบรมเชิงปฎิบัติการ Writing Academic Paper for International Publication”
รับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
โหวตภาพยนตร์ในดวงใจ ชิงรางวัล 100000
ทุนฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers
ขอเชิญเป็นตัวแทน มศว เข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Six Senses Hotels Resorts Spas รับสมัครงานตำแหน่ง Junior Graphic Designer
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทุนการศึกษา “Developing Countries Partnership (KNB) Program on Scholarship (KNB)”
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ...
ขอเชิญชมการแสดงดนตรีวงซิมโฟนีออร์เคสตราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Vietnam and Global Economy Integration: The Opportunities and ...
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
นิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (Bahrain Education and Training International Exhibition: ...
Dongseo University International Summer Film School
ทุนรัฐบาลระดับบัณฑิตศึกษา ณ KNU
6th University Scholars Leadership Symposium
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เชิญอบรมหลักสูตร การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโค ...
ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
รับสมัครโครงการปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนรับสมัครอาจารย์
HSBC Thailand Business Case Competition 2015
Urgently Required - Executive Secretary
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ รับสมัครงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเรียนต่อ
โครงการ the 4th NIDA Summer Camp
“3 หน่วย : Layout Composition” การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับโอนข้าราชการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนักศึกษา
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรรับรางวัล
ประกาศรับสมัครพนักงาน
สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวยการ
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2015/2016
ทุนฟุลไบรท์
สัมมนาทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย
Ewha Int’l Co-ed Summer College
The 13th Annual Asia Institute for Political Economy
ทุนนักศึกษาไทยและนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
ทุนการศึกษา The Japanese Government (Monbukagakusho : SMEXT) ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเชิญประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครงาน
ทุนสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย
บริษัท อินท์ธร ไฟน์ จำกัด เปิดรับสมัครงานบุคคลผู้มีความสามารถเข้าร่วมงาน
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับสมัครงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษครูและอาจารย์ ณ เมืองฟานซิสโก
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปี 2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
ปาถกาพิเศษเรื่อง " The Global Struggle against Infection Disease "
ทุนสถานทูตอเมริกา
รับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
OTOP in the city
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
การลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร และโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2558
Graduate Study Program at Korea University
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ รับสมัครงาน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จัดโครงการสอนภาษา
รับสมครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครงาน
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม
ศาลจังหวัดนครนายกประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลอมเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครงาน
รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง Assistant Buyer
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขอเชิญอบรม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลสนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ฟรี! เพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ...
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
โรงพยาบาลเทพธารินทร์รับสมัครงาน หลายอัตรา
Int’l Conference on Quality in Higher Education 2014
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว