Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

อบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ"
12พ.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)
15พ.ค.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค3/2556
 

กิจกรรม

g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
พบปะ สังสรรค์ ศิษย์เก่า มศว 1.2517
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (โดยคณะวิทยาศาสตร์)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4636 สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1248 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา การศึกษาพิเศษ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 2438 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 

รับเข้าศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 รอบที่ 2 ...
กำหนดการสอบฯ โครงการพิเศษต่างๆ
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการต่างๆ
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
Scholarship for Seminar in South Korea
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
รับสมัครงานสำนักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รับสมัครพนักงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
1-4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดให้บริการชั่วคราว
รับสมัครพนักงานขายด้านลูกค้าญี่ปุ่น แผนกที่อยู่อาศัยสำหรับเช่า
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษและโฮมสเตย์
รับสมัครอาจารย์
การฝึกงานของนักศึกษากับสหประชาชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครพนักงาน องค์การสะพานปลา
รับสมัครพนักงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part time บริษัทคัสต้อม เอเชีย จำกัด
งานเกษตรแฟร์ประจำปี พ.ศ.2557
Asia Pacific Starwood Careers Day
รับสมัครงานบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
รับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (สัญญาจ้าง 9 เดือน) 1 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
ทุนการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครงานตำแหน่งนักการเงินและบัญชี
ทุนบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
รับสมัครงานของบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่
รับสมัครภาคีสมาชิก
รับสมัครนักศึกษา
รับสมัครบุคคล
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
การประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นหนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 32
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครพนักงานชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน
ขอรับบริจาคแผ่น CD
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาอุบลราชธานี รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน
อิลิท ฮอลิเดย์ บริษัททัวร์ เปิดรับบุคลากรใหม่
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
เชิญชมนิทรรศการทางวิชาการ 55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
การแสดงดนตรี Art Music Fest VII
โครงการ The 3rd NIDA Summer Camp “Sustainable Tourism”
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
Duke University จัดฝึกอบรม
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษาและภาวะผู้นำทางการศึกษา
ทุนรัฐบาลอินเดีย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง อาจารย์
ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ประจำปีการศึกษา 2557-2558
ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ประจำปีการศึกษา 2557-2558
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้เอำนวยการชุมชนปัตตานี
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2014/2015
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศเปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดรับสมัครบุคลากร 1 ตำแหน่ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Asia Development Fellows
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน
ทุนการศึกษาข้าราชการ ณ ประเทศจีน
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครพนักงานการตลาดออนไลน์
รับนักศึกษาเพื่อศึกษาในบังคลาเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เว็บไซด์ US Watch
รับสมัครงานพิเศษ
ทุน Study of United States Institutes Program for Faculty Scholars
มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
รับสมัครงานพิเศษ
รับสมัครงานผู้ช่วยโรงเรียนสอนพิเศษฮันกรุ
โครงการ The Henkel Innovation Challenge 7
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
รับสม้ครเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทย์ ประเทศบังคลาเทศ
ทุนการศึกษารัฐบาลบังคลาเทศ
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัยด้านการเกษตร
ราชบัณฑิตยสถาน มีการจัดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
ทุนการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ประเทศออสเตรเลีย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ
สำนักงานเทศบาลนครรังสิต รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
รับสมัครอาจารย์หลายอัตรา
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ่ายภาพงานรับปริญญา
Chevening Scholarships, UK
สำนักพิมพ์ตะวันส่อง จัดประกวดการเขียนเรื่องสั้น
The Pride (Asoke Tower) รับนักศึกษาฝึกงานจำนวนหลายอัตรา
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Sales Executive
รับสมัครเจ้าหน้าที่ Stock Controller
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
CAD and Graphic Designer
สำนักพิมพ์ เรสเตอร์ บุ๊ค เชิญร่วมโครงการประกวดหนังสั้น
การประชุมหัวข้อ Basic Space Technology
Guest Professor และ Senior & Junior Scientist ปี 2556
รับสมัครงานตำแหน่ง Import Office
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมระยะสั้น
เพื่อนนิสิตมศวเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างวัดป่า กับพระอรหันต์(พระอริยสงฆ์)
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว