Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 April 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ ถึงแก่กรรม (ภรรยาของรองศาสตราจารย์ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ ...
9 เมษายน 2558 "วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสืบสานสงกรานต์ ดอกไม้บาน ณ มศว องครักษ์
 

กิจกรรม

คณะพลศึกษาจัดรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
พิธีถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์
 

อบรม

"โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" ...
ขยายเวลาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม 3 เดือน
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5108 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5160 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ...
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
Korean Government Scholarship Program (KGSP)
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทุนการศึกษา “Developing Countries Partnership (KNB) Program on Scholarship (KNB)”
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
งานเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Vietnam and Global Economy Integration: The Opportunities and ...
ขอเชิญชมการแสดงดนตรีวงซิมโฟนีออร์เคสตราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (Bahrain Education and Training International Exhibition: ...
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ...
Dongseo University International Summer Film School
ทุนรัฐบาลระดับบัณฑิตศึกษา ณ KNU
6th University Scholars Leadership Symposium
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโค ...
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้
รับสมัครโครงการปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อ
เชิญอบรมหลักสูตร การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนรับสมัครอาจารย์
HSBC Thailand Business Case Competition 2015
Urgently Required - Executive Secretary
สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ รับสมัครงาน
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
โครงการ the 4th NIDA Summer Camp
“3 หน่วย : Layout Composition” การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับโอนข้าราชการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครงาน
เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรรับรางวัล
ประกาศรับสมัครพนักงาน
สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวยการ
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2015/2016
ทุนฟุลไบรท์
สัมมนาทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย
The 13th Annual Asia Institute for Political Economy
Ewha Int’l Co-ed Summer College
ทุนการศึกษา The Japanese Government (Monbukagakusho : SMEXT) ประจำปีการศึกษา 2559
ทุนนักศึกษาไทยและนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครงาน
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเชิญประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด
ทุนสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย
บริษัท อินท์ธร ไฟน์ จำกัด เปิดรับสมัครงานบุคคลผู้มีความสามารถเข้าร่วมงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับสมัครงาน
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษครูและอาจารย์ ณ เมืองฟานซิสโก
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปี 2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
CONTACT CENTER AGENT (English/Thai Speaking)
ปาถกาพิเศษเรื่อง " The Global Struggle against Infection Disease "
ทุนสถานทูตอเมริกา
รับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
OTOP in the city
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
การลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร และโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2558
Graduate Study Program at Korea University
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ รับสมัครงาน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จัดโครงการสอนภาษา
รับสมครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครงาน
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม
ศาลจังหวัดนครนายกประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลอมเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครงาน
รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง Assistant Buyer
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขอเชิญอบรม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลสนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Environment Specialist
ประกาศรับสมัครงาน
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ฟรี! เพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ...
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคล
โรงพยาบาลเทพธารินทร์รับสมัครงาน หลายอัตรา
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รับสมัครงาน
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
Int’l Conference on Quality in Higher Education 2014
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ทุนการศึกษาประเทศเยอรมนี (DAAD Scholarships 2015-2016)
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ขอเชิญชวนเที่ยวชม "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่"
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว