Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 November 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค2/2557
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณลานเล่นล้อ
 

กิจกรรม

อาคารเกียรตินาคินจัดซ้อมหนีไฟในวันที่ 21 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมโครงการสวนศิลปะ ลานวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ ๔
 

อบรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Knowledge Management)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ“Phenom Desktop SEM”
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 2492 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (1) 7 - 3613 ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครงาน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลอมเกล้า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ศาลจังหวัดนครนายกประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์"
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครงาน
รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง Assistant Buyer
ขอเชิญอบรม หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลสนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Environment Specialist
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
ประกาศรับสมัครงาน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์รับสมัครงาน หลายอัตรา
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ฟรี! เพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ...
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคล
บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา
สถาบันวิจัยสังคมประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
Int’l Conference on Quality in Higher Education 2014
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557
รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ขอเชิญผู้ที่สนใจประกวดหนังสั้น K-SWISS SHORT FILM CONTEST THAILAND
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ
เชิญร่วมงานสัมมนาแนะนำเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์
รับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชฎัชพิบูลสงคราม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
ทุน Erasmus Mundus
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนิสิตใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อรับโอน
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
21 ส.ค. 57 ของดการให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างประตู 1 มศว (ซอยสุขุมวิท 23) (08.00-12.00 น.)
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาประเทศเยอรมนี (DAAD Scholarships 2015-2016)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ...
เรียนเชิญเข้าร่วมการฟังเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
รับสมัครคัดเลือกพนักงานพันธกิจ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสารวิชาการ
รับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิต่างๆ
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ขยายเวลารับโอน-ย้าย ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ทุนการศึกษา ณ ประเทศเม็กซิโก ปี 2558
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(นักบริหารระด ...
โครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เปิดรับสมัครโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558
เชิญชวนรับบริจาคเงินตามโครงการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหา NIDA and the 21st Century Skills
ทุนการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประเทศโมร็อกโกประจำปี 2557 – 2558
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการดินเผา
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเมือง
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช
บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ โดย บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ขอเชิญผู้บริหารสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ด้านนโยบายและเทคโนโลยี และพลังงาน
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557
สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง รับสมัครงาน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประกวดสื่อ
การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาซิโดเนีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ขอเชิญชวนเที่ยวชม "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่"
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
โครงการจัดประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา ...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ...
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาควิชาการปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการองค์การโนอิ้ง บุดด้า งานวิสาขบูชาโลก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน ...
รับสมัครงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปิดทำการวันที่ 29 - 31 พ.ค.
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์ภูมิภาคเอเชีย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร ยินดีมอบบริการ SMS Alert
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม (สัญญาจ้าง) 1 ตำแหน่ง
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเรียนต่อ
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
ทุนฟุลไบรท์
การประกวดภาพถ่ายโฮมเสตย์ไทย
การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
วทต.สู่ มทร.ศรีวิชัยคืนสู่เหย้า
มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครคัดเลือกบุคคล
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครพนักงานขายด้านลูกค้าญี่ปุ่น แผนกที่อยู่อาศัยสำหรับเช่า
รับสมัครอาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
อิลิท ฮอลิเดย์ บริษัททัวร์ เปิดรับบุคลากรใหม่
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว