Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 August 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม ...
รับสมัครอบรม ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2557
 

กิจกรรม

ขอเชิญผู้ถือหุ้นสหกรณ์ร้านค้าประชุมสามัญประจำปี 2557
ประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะสื่อสาร และรักษามารยาทไทย
 

อบรม

โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 2438 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงานพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดีปฏิบัติงานภาควิชาศัลยศาสตร์ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อรับโอน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
21 ส.ค. 57 ของดการให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างประตู 1 มศว (ซอยสุขุมวิท 23) (08.00-12.00 น.)
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาประเทศเยอรมนี (DAAD Scholarships 2015-2016)
เรียนเชิญเข้าร่วมการฟังเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ...
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
รับสมัครคัดเลือกพนักงานพันธกิจ
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสารวิชาการ
รับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิต่างๆ
โครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ขยายเวลารับโอน-ย้าย ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ทุนการศึกษา ณ ประเทศเม็กซิโก ปี 2558
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(นักบริหารระด ...
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เปิดรับสมัครโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558
เชิญชวนรับบริจาคเงินตามโครงการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทุนการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประเทศโมร็อกโกประจำปี 2557 – 2558
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการดินเผา
ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหา NIDA and the 21st Century Skills
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครงาน
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ โดย บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ขอเชิญผู้บริหารสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ด้านนโยบายและเทคโนโลยี และพลังงาน
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557
สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง รับสมัครงาน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประกวดสื่อ
การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาซิโดเนีย
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ขอเชิญชวนเที่ยวชม "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่"
โครงการจัดประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา ...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ...
รับสมัครงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน ...
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ "Data Center Feasibility and Data Center of E.I.T. Standard"
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาควิชาการปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการองค์การโนอิ้ง บุดด้า งานวิสาขบูชาโลก
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษาภาคพิเศษ
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ปิดให้บริการศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ขอความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนในครอบครัว
รับสมัครตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์ภูมิภาคเอเชีย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ
โครงการอบรม IELTS 6 สัปดาห์ ประเทศออสเตรเลีย
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปิดทำการวันที่ 29 - 31 พ.ค.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร ยินดีมอบบริการ SMS Alert
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม (สัญญาจ้าง) 1 ตำแหน่ง
รับสมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเรียนต่อ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขอเชิญร่วมกิจกรมม "ไบกอน ชาลิตี้ ไนท์รัน"
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครงาน
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์
24 - 25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
1 - 2 พ.ค. 57 คณะสหเวชศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
ทุนฟุลไบรท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลกรุงเทพรับสมัครคณบดี
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
ขอเชิญนักศึกษาไทยเข้าร่วมการประชุม Jogya International Conference
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครบุคคล
การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
เทศกาล126ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์วารสารไอซีทีศิลปากร
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วัฒนธรรมดอกไม้ : ดอกไม้กับความเชื่อในศิลปะ"
วทต.สู่ มทร.ศรีวิชัยคืนสู่เหย้า
มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครคัดเลือกบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
การประกวดภาพถ่ายโฮมเสตย์ไทย
การประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชกาลพลเรือน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบตำแหน่งอาจารย์
Scholarship for Seminar in South Korea
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
รับสมัครงานสำนักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์
รับสมัครพนักงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
1-4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดให้บริการชั่วคราว
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษและโฮมสเตย์
รับสมัครพนักงานขายด้านลูกค้าญี่ปุ่น แผนกที่อยู่อาศัยสำหรับเช่า
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครอาจารย์
การฝึกงานของนักศึกษากับสหประชาชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครพนักงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
รับสมัครพนักงาน องค์การสะพานปลา
การสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part time บริษัทคัสต้อม เอเชีย จำกัด
รับสมัครพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
งานเกษตรแฟร์ประจำปี พ.ศ.2557
Asia Pacific Starwood Careers Day
รับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครงานบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (สัญญาจ้าง 9 เดือน) 1 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
ทุนการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
รับสมัครงานของบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
รับสมัครงานตำแหน่งนักการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครนักศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครบุคคล
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
รับสมัครภาคีสมาชิก
การประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครพนักงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นหนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 32
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครพนักงานชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน
ขอรับบริจาคแผ่น CD
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาอุบลราชธานี รับสมัครงาน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
อิลิท ฮอลิเดย์ บริษัททัวร์ เปิดรับบุคลากรใหม่
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
โครงการ The 3rd NIDA Summer Camp “Sustainable Tourism”
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
รับสมัครอาจารย์หลายอัตรา
ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว