Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 July 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศ และพบผู้ปกครองนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง
 

กิจกรรม

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรฯ ระยะที่ 2 (รุ่น 2)
โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอย่างสร้างสรรค์
 

อบรม

โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 - 4746 คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4606 คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4480 และ (1) 7 - 4675 คณะวิศกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ
รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิต่างๆ
รับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ขยายเวลารับโอน-ย้าย ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(นักบริหารระด ...
ทุนการศึกษา ณ ประเทศเม็กซิโก ปี 2558
โครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เปิดรับสมัครโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2558
เชิญชวนรับบริจาคเงินตามโครงการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทุนการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาเอก ประเทศโมร็อกโกประจำปี 2557 – 2558
ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหา NIDA and the 21st Century Skills
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการดินเผา
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครงาน
บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558
บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ โดย บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ขอเชิญผู้บริหารสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ด้านนโยบายและเทคโนโลยี และพลังงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557
สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง รับสมัครงาน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประกวดสื่อ
การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาซิโดเนีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ขอเชิญชวนเที่ยวชม "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่"
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ ...
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาควิชาการปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ "Data Center Feasibility and Data Center of E.I.T. Standard"
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ...
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ปิดให้บริการศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษาภาคพิเศษ
โครงการจัดประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา ...
ขอความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนในครอบครัว
เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการองค์การโนอิ้ง บุดด้า งานวิสาขบูชาโลก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท
รับสมัครตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน ...
โครงการอบรม IELTS 6 สัปดาห์ ประเทศออสเตรเลีย
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์ภูมิภาคเอเชีย
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปิดทำการวันที่ 29 - 31 พ.ค.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร ยินดีมอบบริการ SMS Alert
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม (สัญญาจ้าง) 1 ตำแหน่ง
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครศึกษาต่อ
รับสมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเรียนต่อ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขอเชิญร่วมกิจกรมม "ไบกอน ชาลิตี้ ไนท์รัน"
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รับสมัครงาน
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เกษตรศาสตร์
1 - 2 พ.ค. 57 คณะสหเวชศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
24 - 25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
ทุนฟุลไบรท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลกรุงเทพรับสมัครคณบดี
ขอเชิญนักศึกษาไทยเข้าร่วมการประชุม Jogya International Conference
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วัฒนธรรมดอกไม้ : ดอกไม้กับความเชื่อในศิลปะ"
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครบุคคล
การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
เทศกาล126ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
การประกวดภาพถ่ายโฮมเสตย์ไทย
การประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชกาลพลเรือน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบตำแหน่งอาจารย์
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์วารสารไอซีทีศิลปากร
วทต.สู่ มทร.ศรีวิชัยคืนสู่เหย้า
มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครคัดเลือกบุคคล
Scholarship for Seminar in South Korea
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
รับสมัครงานสำนักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น
รับสมัครพนักงานขายด้านลูกค้าญี่ปุ่น แผนกที่อยู่อาศัยสำหรับเช่า
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1-4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดให้บริการชั่วคราว
รับสมัครพนักงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษและโฮมสเตย์
รับสมัครอาจารย์
การฝึกงานของนักศึกษากับสหประชาชาติ
รับสมัครพนักงาน องค์การสะพานปลา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รับสมัครพนักงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part time บริษัทคัสต้อม เอเชีย จำกัด
งานเกษตรแฟร์ประจำปี พ.ศ.2557
Asia Pacific Starwood Careers Day
รับสมัครงานบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
รับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (สัญญาจ้าง 9 เดือน) 1 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
ทุนการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
รับสมัครงานตำแหน่งนักการเงินและบัญชี
รับสมัครงานของบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคล
รับสมัครนักศึกษา
รับสมัครภาคีสมาชิก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นหนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครพนักงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครพนักงานชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 32
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน
ขอรับบริจาคแผ่น CD
ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครงาน
มหาวิทยาอุบลราชธานี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
อิลิท ฮอลิเดย์ บริษัททัวร์ เปิดรับบุคลากรใหม่
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เชิญชมนิทรรศการทางวิชาการ 55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
การแสดงดนตรี Art Music Fest VII
โครงการ The 3rd NIDA Summer Camp “Sustainable Tourism”
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
Duke University จัดฝึกอบรม
ทุนรัฐบาลอินเดีย
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษาและภาวะผู้นำทางการศึกษา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตำแหน่ง อาจารย์
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้เอำนวยการชุมชนปัตตานี
รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่สนใจในงาน Part-time หารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2014/2015
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2557
ราชบัณฑิตยสถาน มีการจัดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
รับสมัครอาจารย์หลายอัตรา
ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว