Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 April 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

24-25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
แจ้งงดบริการรถตู้รับส่งบุคลากร องครักษ์-ประสานมิตร
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบสามปี
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (โดยคณะวิทยาศาสตร์)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4653 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 1486 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 0285 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (8) 7 - 4097 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 4183 และ (2) 7 - 3654 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4611 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 3592 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รายวัน)
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 2438 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 2828 สังกัดกองคลัง ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2846 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1248 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา การศึกษาพิเศษ
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4636 สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รายวัน) งานบริหารและธุรการ
ผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รายวัน) ภาควิชาจักษุฯ
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 - 4083 สังกัดกองคลัง
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 4671 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 3424 , (1) 7 – 4011 และ (1) 7 – 4670 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 - 1320 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0946 คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1912 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4655 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1912 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0086 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1248 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา การศึกษาพิเศษ
รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0886 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายวัน) เลขาฯ
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2877 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 1518 สังกัดสำนักงานอธิการบดี ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (1) 7 - 2784 สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนครัว (2) 7 - 2633 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายวัน)
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัย (1) 7 - 3924 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4617 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1914 คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4617 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 2438 สังกัดกองแผนงาน ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน คณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 4183 และ (2) 7 - 3654 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4611 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 - 3796 คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4565 คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0234 คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2691 คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1298 คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1431 คณะพยาบาลศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ศูนย์ผิวหนัง)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิจัย)
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0946 คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1298 และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2691 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2) 7 - 3795 คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 - 4444 ถึง (1) 7 - 4449 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนงาน (9) 7 - 4466 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (9) 7 - 3681 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1556 คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 4757 คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 2438 สังกัดกองแผนงาน ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 3606 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
ผลการคัดเลือก อาจารย์ (1) 7 - 4617 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 3911 นักวิชาการพัสดุ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 2021 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 0968 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4648 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4606 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครพนักงานรายวัน 2 ตำแหน่ง คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 - 0182 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 4474 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 3625 สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4634 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4672 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (1) 7 - 3648 สังกัดกองบริการการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 - 4049 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4595 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1400 , (2) 7 - 1401 และ (2) 7 - 1580 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 4758 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 4087 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1453 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1248 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา การศึกษาพิเศษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งคนงาน (รายวัน) สังกัดกองกลาง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4011 , (1) 7 - 4628 และ (1) 7 - 4670 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (8) 7 - 4097 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 3592 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9) 7 - 2677 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4530 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ (9) 7 - 2685 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 0909 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4077 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1248 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา การศึกษาพิเศษ
ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2) 7–3795 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4567 สังกัดคณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3510 (1) 7 - 1422 และ (1) 7 - 1425 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (9) 7 - 2695 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 3606 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2)7-1298
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2691
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2538 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1556 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2) 7 - 3795 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0011 และตำแหน่งทันตแพทย์ (1) 7 – 4521 ถึง (1) 7 – 2523 , ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4541 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 0884 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 1562 และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (9) 7 - 4444 ถึง (1) 7 - 4449 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งคนงาน (9) 7 - 4466 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4438 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0949 คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบุณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4206 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 2828 สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4606 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1305 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ()2 7 - 1557 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 3654 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3556 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 4758 และ (2) 7 - 4759 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรูู้
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4275 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (1) 7 - 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 4183 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (9)7-2695
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ (9)7-2685 ภาควิชาอายุรศาสตร์
ประกาศรับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1583 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4534 คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (2) 7 - 2624 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1)7-3625 สังกัด ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1349 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4534 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2663 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1349 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2543 สังกัดคณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (2) 7 - 1329 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4311 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 0274 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4011 , (1) 7 - 4628 และ (1) 7 - 4670 ...
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (9)7-2695
ขยายเวลารับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัย)
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล (1) 7 - 0868 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0085 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0069 และ (1) 7 - 4547 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3444 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4590 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค (1) 7 - 0034 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (9) 7 - 3681 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4187 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร (1)7-3625 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0946 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7-2543 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (2) 7 - 2660 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4613 , (2) 7 – 1400 และ (2) 7 – 1580 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 3606 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 - 3731 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3548 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1)7-4567 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2692 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2373 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4206 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4570 สังกัดคณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4655 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1402 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4566 สังกัดคณะพลศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 0884 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4620 , (1) 7 – 4621 และ (1) 7 – 4622 ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ (9) 7 - 2685 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 0285 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4569 สังกัดคณะพลศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2543 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4619 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 2438 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 3585 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 4757 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4014 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 3625 สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 3408 และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) ...
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานวิจัย)
ผลการคัดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ศัลยฯ)
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1248 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา การศึกษาพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 0099 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 1486 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (8) 7 - 4097 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2855 สำนักหอสมุดกลาง
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (1)7 - 0099 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4595 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1556 สังกัดคณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2) 7 - 3795 สังกัดคณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 - 4049 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 - 4049 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1298 คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2878 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 - 4444 ถึง (1) 7 - 4449 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
คำแหน่งคนงาน (9) 7 - 4466 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแด่ชุมชน
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 1756 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0234 สังกัดคณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1298 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2691 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4651 และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 3254 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-4566 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2691 คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 4144 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รายวัน) ภาควิชาศัลยศาสตร์
ประกาศวันสอบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2692 จากวันที่ 14 มกราคม 57 เป็น วันที่ 28 มกราคม 57
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 0968 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 0070 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบุณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแห่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4438 สังกัดศูนย์บริกาการวิชาการเแก่ชุมชน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2527 และ (2) 7 - 0956 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0858 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (9) 7 - 2695 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3483 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1)7 - 4598 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0858 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1046 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9) 7 - 2677 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9) 7 - 2677 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4634 สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4634 สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ...
ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนิติกร (1)7 - 0099 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1999 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัยฯ)
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4604 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2001 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0086 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ...
รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัย)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ...
ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2692 ปฏิบัติงานวิจัยฯ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4577 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4577 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนครัว (1) 7 - 2648 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4206 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4577 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4653 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2)7-1046
ประกาศราชบื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 0099 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0892 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 - 4444 ถึง (1) 7 - 4449 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนงาน (1) 7 - 4466 สังกัดศูนย์บริการวิขาการแก่ชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2692
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน คณะสังคมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2691
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิจัย)
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4634 สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 3929 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4573 และ (1) 7 - 4574 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 3923 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4540 และ (1) 7 - 4599 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 7 - 4610 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1564 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1037 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนายช่างศิลป์ (2) 7 - 1045 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4648 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4609 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4011 , (1) 7 - 4628 และ (1) 7 ...
รับสมัครงาน ตำแนหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2543 คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4659 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4596 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4601 และ (1) 7 - 4602 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3537 , (1) 7 - 3405 และ (1) 7 - 2408 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2)7-1046
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9)7-2677
ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2692
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2855 สำนักหอสมุดกลาง
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2855 สำนักหอสมุดกลาง
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4595 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3537 และ (1) 7 - 3405 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4541 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4620 , (1) 7 - 4621 และ (1) 7 - 4622 สังกัดโรงเรียนสาธิต ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาทั่วไป
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1314 สำนักหอสมุดกลาง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายวัน)
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งคนครัว (2) 7 - 2632 และ (2) 7 - 2633 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0069 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศีกษา (ปฏิบัติการสอน) (2) 7 - 2624 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4655 และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4068 , (1) 7 - 2477 และ (1) 7 - 3736 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4068 , (1) 7 - 2477 และ (1) 7 - 3736 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 2021 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4620 , (1) 7 - 4621 และ (1) 7 - 4622 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) (2) 7 - 2660 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0894 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4206 คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 2660 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3444 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2373 คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 - 4049 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0069 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0894 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4532 คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 1256 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0946 คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 - 4049 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1305 คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0946 คณะสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 3606 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 3571 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4756 คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 - 0178 สังกัดงานแนะแนวให้คำปรึกษา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2371 และ (1) 7 - 4603 คณะสหเวชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4532 คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4672 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2868 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 4640 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0945 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ผลกาคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4524 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4627 สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4542 และ (1) 7 - 4600 คณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4639 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4636 ...
ผลการคัดเลือก อาจารย์ (1) 7 – 4624 , (1) 7 – 4625 และ (1) 7 - 4626 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งคนงาน (9) 7 - 4466 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 - 4444 ถึง (1) 7 - 4449 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3929 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 3254 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ (องครักษ์)
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4591 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4650 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4583 คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ นักวิชาการเงินและบัญชี ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4641 และนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4642 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1 7 - 4585 คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1 7 - 4536 คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4536 และ (1) 7 - 4584 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4537 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4537 คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4609 และ (1) 7 - 4610 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขัารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4524 สังกัดกองกลาง ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4668 และ (1) 7 - 4689 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (8) 7 - 4097 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4583 คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4549 และ (1) 7 - 4631 ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิชาเศราฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4674 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4660 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1909 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4587 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4665 นักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4666 และ (1) 7 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1183 สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 - 4630 กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4578 คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (2) 7 – 2505 คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4629 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1491 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4581 คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1038 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก อาจารย์ (1) 7 – 4221, นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 3910 , อาจารย์ (1) 7 ...
ผลการคัดเลือก มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4582 คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4584 คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3481 คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4646 และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4647 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4662 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 0909 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4672 สังกัดกองกิจการนิสิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ...
รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัย)
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1298 คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1583 คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1349 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1349 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2692 คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1046 คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง (1) 7 - 4619 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (1) 7 - 1767 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4625 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4533 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ...
รัยสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 3917 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4624 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ...
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4533 คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 0099 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7-4569 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4275 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาบัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4619 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 - 0178 สังกัดกองกิจการนิสิต
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4570 สังกัดคณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2416 และ (1) 7 - 3573 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4524 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4665 สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4666 และ (1) 7 - 4667 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4535 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก บุคลากร จำนวน 3 อัตรา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4547 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4580 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4579 , (1) 7 - 4535 และ (1) 7 - 4580 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4534 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4563 สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4592 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4275 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาบัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 2443 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4657 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 2797 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4593 สังกีดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1987 และ (1) 7 - 4568 สังกัดคณะพลศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4636 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4566 สังกัดคณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4654 และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4637 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4672 สังกัดกองกิจการนิสิต
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4570 สังกัดคณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4548 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 - 0178 สังกัดกองกิจการนิสิต
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค (1) 7 - 0034 และ ตำแหน่งพยาบาล (2 7 - 0868 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0886 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4534 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4566 และ (1) 7 - 4567 สังกัดคณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4567 สังกัดคณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4579 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4629 ...
รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาศัลยศาสตร์)
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4664 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4614 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4639 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4563 สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4633 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4564 สังกัดรณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2687 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-4221 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4592 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ราย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง (1) 7 - 3483 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4549 สังกัดกองบริการการศึกษา ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4629 สังกัดกองกลาง ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 - 4630 สังกัดกองกิจการนิสิต
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4187 คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ (2) 7 - 1045 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4612 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3476 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 3595 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 2014 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4668 และ (1) 7 - 4689 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3510 , (1) 7 - 1422 และ (1) 7 - 1425 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เปิดรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาสรีรวิทยา) (2)7-1038
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3483 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2855 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3537 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ประกาศรับสมัครงา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3405 และ (1) 7 - 3537 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0085 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1564 คณะเภสัชศาสตร์
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2736 สังกัดสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1)7-4569 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0308 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2001 สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4656 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4573 , (1) 7 - 4574 และ (1) 7 - 4575 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4573 , (1) 7 - 4574 และ (1) 7 - 4575 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 คณะมนุษยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0946 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0234 สังกัดคณะพลศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 - 0308 สังกัดคณะพลศึกษา
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1314 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 - 4444 ถึง (1) 7 - 4449 ...
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผูัปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2687
ผลการคัดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิจัยฯ)
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 คณะมนุษยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4590 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0891 และ (2) 7 - 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4613 , (2) 7 - 1400 และ (2) 7 - 1580 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4666 และ (1) 7 - 4667 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4665 สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4577 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 1037 และ (9) 7 - 2691 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9) 7 - 2677 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งคนงาน (9) 7 - 4466 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ (9) 7 - 2684 คณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4577 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 - 3723 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 3923 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาลัยโพธิวิขชาลัย ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4565 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2373 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 4474 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน จำนวน 5 อัตรา สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 - 0280 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2851 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4606 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 3647 ...
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเวชเวชสถิติ (2)7-4484
ประกาศผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1165 และ (2) 7 - 1167 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4230 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4673 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รับสมัครช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2687
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4664
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1183 สังกัดสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1431 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 3929 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 0953 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 1224 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4660 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา การศึกษาพิเศษ
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4604 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4597 คณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งคนครัว (2) 7 - 2648 สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4598 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4540 และ (1) 7 - 4599 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4542 และ (1) 7 4600 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4541 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0858 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4596 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2868 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4595 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4617 และ (1) 7 - 4618 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4659 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 3571 ...
ประกาศผลคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา และช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0858 คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1038 สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4674 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0945 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1)7 - 4627 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4636 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1912 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4601 และ (1) 7 - 4602 คณะศึกษาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย (1) 7 – 3924 ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4544 , (1) 7 – 4545 และ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) (2) 7 - 2660 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2693 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4620 (1) 7 - 4621 และ (1) 7 - 4622 สังกัดโรงเรียนสาธิต ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 - 3643 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4672 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 - 0178 สังกัดกองกิจการนิสิต ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2527 และ (2) 7 - 0956 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 รอบที่ 2 ...
กำหนดการสอบฯ โครงการพิเศษต่างๆ
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการต่างๆ
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

24 - 25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
ทุนฟุลไบรท์
1 - 2 พ.ค. 57 คณะสหเวชศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว