Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 December 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 1/2558
นิสิตรหัส 58 ที่ชำระเงินไม่ได้ให้สมัครหักยอดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2558 วิชา SWU121 และ SWU123
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี
ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 

อบรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก จำนวน 11 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5139 และ (1) 7 - 5140 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1044 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9) 7 - 2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5139 และ (1) 7 - 5140 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 2724 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 1500 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4961 คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 1583 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนครัว (2) 7 - 2566 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1401 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4605 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (9) 7 - 2701 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2702 สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 4086 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1187 และ (1) 7 - 4835 สังกัดกองกิจการนิสิต ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4428 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1449 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งคนงาน (9) 7 - 4466 และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (9) 7 - 4467 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 - 4447 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5154 และ (1) 7 - 5155 สังกัดกองกลาง ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4533 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 5056 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 - 0302 และ (1) 7 - 4838 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5069 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 0105 สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4834 สังกัดกองกิจการนิสิต ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2)7-1298
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4534 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4534 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 3578 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5102 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2)7-1044
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5098 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 - 5063 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 1529 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5079 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1918 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5026 สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0272 สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3391 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2)7-1033
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2)7-1033
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9)7-2677
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 5280 สังกัดกองการเจ้าหน้้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (1) 7 - 3613 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 0031 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานศิลปกรรม (1) 7 - 3616 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 3914 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1190 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ คนงาน ลูกมือช่าง ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5121 , (1) 7 - 5122 และ (1) 7 - 5124 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 4830 และ (1) 7 - 5278 สังกัดงานวินัยและนิติการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม (2) 7 - 1025 สังกัดศูนย์ศิลปวิทยบริการ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2496 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือกตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 3625 สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4678 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) จำนวน 4 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งสถาปนิก (1) 7 - 4632 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ผลกาารคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 1522 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5059 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 1157 สังกัดสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4739 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1298 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1264 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2622 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 4215 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0072 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) (1) 7 - 1890 และ (1) 7 - 1891 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4680 และ (1) 7 - 4681 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งครงาน สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) (1) 7 - 0003 , (1) 7 - 1890 และ (1) 7 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0243 , (1) 7 - 1418 และ (1) 7 - 0226 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0243 , (1) 7 - 1418 และ (1) 7 - 0226 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(9)7-2701
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 3927 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1934 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5063 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5161 สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5060 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5058 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5078 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5049 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0849 และ (1) 7 – 4688 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5099 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4792 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประกาศผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5085 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5050 สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5093 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (2) 7 - 2643 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5100 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (11) 7 - 4656 และ (1) 7 - 3418 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3391 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5050 สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 1047 และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2692
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0312 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 1522 สังกัดงานแผนงบประมาณ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4834 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 4249 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2873 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 2014 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1314 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 4184 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รับสมัครคัดเลือก ตำแแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4595 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 - 2736 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7-4438 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7-4428 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5151 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5150 สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1044 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศษสตร์ (2) 7-0905 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0876 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2488 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา และตำแหน่งคนครัว 2 อัตรา สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7-3914 สถาบันวิจัย พัฒนา ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2688 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 4830 และ (1) 7 - 5278 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 (1) 7 - 5073 และ (1) 7 - 5074 คณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 3569 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 5280 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9) 7 - 2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4541 และ (1) 7 - 4685 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 - 0302 และ (1) 7 - 4838 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4294 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9) 7 - 2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 - 2503 และ (1) 7 - 2504 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1314 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 4474 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รับสมัครงานพนักงานรายวัน จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1156 สังกัดสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5033 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5032 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ...
เปลี่ยนแปลงเวลาสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5092 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 4900 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4552 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-1264 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (2) 7 - 1169 สังกัดสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5150 และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (2) 7 - 1169 สังกัดสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (2) 7 - 4483 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4042 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5057 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7-2014 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (2) 7 - 4975 และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 - 1242 สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 1522 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0052 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1895 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (8) 7 - 4097 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5277 และ (1) 7 - 5278 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4686 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4898 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4628 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4957 สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (9) 7 - 2701 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0040 และ (1) 7 - 1885 สังกัดภาควิชารังสีวิทยา ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 1738 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 4086 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5056 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5070 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5056 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-5069 สังกัดคณะศิลปกรรม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4535 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 - 1242 สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ ...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ ฯ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4637 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(2) 7-4474, ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 2724 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งสถาปนิก (1) 7 - 4632 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1401 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5161 สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5060 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0948 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว (2) 7 - 2014 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9)7-2677
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4961 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 1550 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 4671 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0246 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1462 และ (1) 7 - 4066 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4534 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 – 5063 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4642 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5084 และ (2) 7 - 0944 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5059 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0246 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4534 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2692 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5156 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1187 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5059 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5157 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5121 ถึง (1) 7 - 5124 จำนวน 4 อัตรา ...
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2688
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5277 และ (1) 7 - 5278 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 4900 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 0031 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2692 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 0031 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4552 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4671 สังกัดงานบริหารงานบุคคล ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4650 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5083 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4671 สังกัดงานบริหารงานบุคคล ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5057 คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5050 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2702 สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2702 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 1500 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4637 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2688
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5065 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5065 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5050 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 7 - 5058 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5084 และ (2) 7 – 0944 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2622 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4671 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5154 และ (1) 7 - 5155 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1422 (1) 7 – 1424 และ (1) 7 - 4099 คณะสหเวชศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งสถาปนิก (1) 7 - 4632 สังกัดงานกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9) 7 - 2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4957 สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิก (1) 7 - 4632 สังกัดงานกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5085 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0312 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 4474 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0948 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (8) 7 - 4097 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 4184 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งคนครัว (2) 7 - 2566 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งคนงาน คนครัว สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1264 สังกัดคณะพลศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5151 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1449 สังกัดศูนย์ศิลปวิทยบริการ
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 4900 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4533 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2688 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 วิทยาลัยนวัตกรรมสือสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4552 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 - 1242 สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 2014 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์ สาขาการโรงแรม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4961 คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 0905 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4671 สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4606 และ (1) 7 - 4691 คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4552 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 1) 7 - 4606 คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5092 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบคัดเลือก ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4898 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ ฯ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0272 สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4628 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5085 คณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 3914 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (1) 7 - 5082 สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5046 สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 2021 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5139 และ (1) 7 - 5140 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5098 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5139 และ (1) 7 - 5140 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5144 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5102 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5054 และ (1) 7 - 5055 สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5052 และ (1) 7 - 5053 สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5051 สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5047 และ (1) 7 - 5048 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0209 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0209 สังกัดสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5098 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4077 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5080 และ (1) 7 - 5081 คณะสหเวชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5096 และ (1) 7 - 5097 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4684 คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5096 และ (1) 7 - 5097 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5084 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 3625 สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5151 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5277 และ (1) 7 - 5278 สังกัดงานวินัยและนิติการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 1522 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4656 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4438 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4552 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4428 และ (1) 7 - 4436 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 3418 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5101 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5108 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4061 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5091 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่สอน) (1) 7 - 1270 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5027 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) 4 อัตรา ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 3927 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1 7 - 5158 และ (1) 7 - 5159 สังกัดกองบริการการศึกษา ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 4249 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (2) 7 - 1169 สังกัดสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4792 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 - 4838 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 - 4838 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 2022 สังกัดสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7-2733 และ (2) 7-2735 นักวิชาการศึกษา ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4188 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5150 สังกัดสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1156 สังกัดสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 4249 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5035 และ (1) 7 - 5036 สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5040 สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5038 สังกัดภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1314 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5039 สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4102 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5102 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1314 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ผลการสอบคัดเลือกอาจารย์ สาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา และคนครัว 2 อัตรา สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2702 สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4676 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4428 และ (1) 7 - 4436 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5056 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4642 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งคนงาน (9) 7 - 4466 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5151 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5151 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1583 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4438 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
รับสมัครงานพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้หน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ ...
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มศว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4898 สังกัดงานวินัยและนิติการ ...
รับสมัครงาน ตำแนห่งอาจารย์ (1) 7 - 4678 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 4628 สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ...
ประกาศผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) และนักวิชาการเงินและบัญชี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1588 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3391 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5084 และ (2) 7 – 0944 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5067 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5100 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5099 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งคนครัว (2) 7 - 2635 และ (2) 7 - 2637 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2416 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5104 , (1) 7 - 5105 และ (1) 7 - 5106 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 5103 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2496 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (รายวัน) สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5160 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5151 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0944 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5108 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0876 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4960 สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 3927 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5161 สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) (1) 7 - 0003 , (1) 7 - 1890 และ (1) 7 - ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4739 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 0031 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 4619 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5070 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 5158 และ (1) 7 - 5159 ...
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0948 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 –5277 และ (1) 7 – 5278 สังกัดงานวินัยและนิติการ ...
รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5037 สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4552 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 5154 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) และนักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัย พัฒนา ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) และนักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัย พัฒนา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 3569 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4774 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 5162 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 5071 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5043 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0243 , (1) 7 - 1418 ,(1) 7 - 3377 และ (1) 7 - 0226 ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4637 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 5155 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีี
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2488 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หอสมุด มศว องครักษ์
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สังกัดภาควิชาชีวเคมี)
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4541 และ (1) 7 - 4585 สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) จำนวน 4 อัตรา ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 - 2692 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4687 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (1) 7 - 4786 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3379 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0243 , (1) 7 - 1418 , (1) 7 - 3377 และ (1) 7 - 0226 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5054 และ (1ค 7 - 5055 คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5050 คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5043 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1187 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5073 และ (1) 7 - 5074 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5052 และ (1) 7 - 5053 คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5051 คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5046 คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5049 คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5047 และ (1) 7 - 5048 คณะมนุษยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7–5156 และ (1) 7-5157 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4628 สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 5160 สังกัดกองแผนงาน ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5151 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5151 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่าวช่างทั่วไป สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 0884 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5033 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การแพทย์ ฯ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2496 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4650 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5058 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4102 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0948 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 – 2503 และ (2) 7 – 2504 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 – 5059 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานสำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์) (2) 7 - ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1585 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5139 และ (1) 7 - 5140 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7 - 4838 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5060 สังกัดคณะวิทยาศาตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0889 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-5104, (1) 7-5105, (1) 7-5106 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การแพทย์ ฯ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7-5108 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผลการคัรดเลือกพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การแพทย์ ฯ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5032 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4783 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0976 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4533 และ (1) 7 – 4196 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4534 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5057 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4694 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 5087 และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0246 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์ (1) 7 - 5149 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5078 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 0092 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1549 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขานโยบายสาธารณะ ภาควิชารัฐศาสตร์
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-4536 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7-4898 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2408 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5090 สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยว ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5091 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5065 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5040 สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4606 และ (1) 7 - 4691 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 4249 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) 5 อัตรา ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4961 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0209 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการ ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการนักกีฬา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงาน Part Time รายได้วันละ 400 บาท
รับสมัครพนักงาน Part Time อบรมกับทีมงานจากออสเตรเลีย รายได้วันละ 400 บาท
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว