Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 May 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 1
ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
 

กิจกรรม

ขอเชิญ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙"
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน (มณฑลเหอเป่ย)
 

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้”
โครงการอบรม SWU SE Training ปี 3
กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "เราจะเป็น Green University ได้อย่างไร"
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด
การบรรยายเรื่อง "พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559"
ขอเชิญฟังบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Action Research in English as a Foreign Language ...
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
โครงการอบรมเรื่อง "กระดูกสันหลังคด รู้ทันป้องกันไว้"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ... windows10 และ Ms office2013
โครงการอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2
โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
โครงการอบรมภาษาอังกฤษการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4611 สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5075 และ (1) 7 - 5076 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1449 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0283 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1992 และ (1) 7 - 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ “Endeavour Scholarships and Fellowships”
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว