Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

แจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ปิดทำการชั่วคราว
 

กิจกรรม

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
เปลี่ยนสถานที่ฟังการบรรยาย เรื่อง ...
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ...
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ประชุมชี้แจง เรื่อง ...
โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(เทคนิคการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ) ฟรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๑
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การอุปมาอุปมัย: เครื่องมือทรงพลังสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 4 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 3 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการนำเสนอผลงานให้เลอค่า : Tips ...
การพัฒนานิสิตในบริบทประชาคมอาเซียน : Let's go ASEAN (เหมาะสำหรับบุคลากรและนิสิต) ...
โครงการภาษาอังกฤษชุมชนขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการเปิดอบรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนรู้ยุค Education 4.0
โครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 : กิจกรรมที่ 1 ...
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หมวดวิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 ...
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ(หมวดวิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ณ จังหวัดนครนายก
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว : หลักสูตร 3 : พายชั้น พายร่วน
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว : หลักสูตร ขนมปังไส้ต่างๆ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดคอร์สอบรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ...
โครงการอบรมปราชญ์ผู้ทรงศีล
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0030 สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1219 สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 1031 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 8 และ Year 9
รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น18 ประจำปีการศึกษา 2559
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กำหนดการ “เลิกบุหรี่ถวาย ๖๑ พรรษา สยามบรมราชกุมารี”
ทุนฟุลไบรท์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว