Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 April 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง "เจ้าหญิงแสนหวี"
 

กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
ศูนย์ภาษาฯขอเชิญชมการแสดงของนิสิต
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

อบรม

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินหลักสูตร
"โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" ...
ขยายเวลาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม 3 เดือน
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math ...
โครงการอบรม เรื่อง “Muscle Energy Technique in Physical Therapy”
คณะสหเวชศาสตร์จัดบริการวิชาการโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ขยายเวลารับสมัครโครงการอบรมไวโอลินสำหรับบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โครงการSWU SE TRANING หลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "Vestibular Rehabilitation"
จัดบริการวิชาการ ชื่อ โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัั้งที่ 16
อบรมหลักสูตรหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน
คณะพลศึกษาขอเชิญฟังบรรยาย
ขอเชิญร่วมชมการทำ Master Class กับนักร้องโอเปร่าระดับโลก วันที 11 ก.พ.58
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง The common Mis-Interpretation about Fat Reducing outcome of exercise ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบรรเลงดนตรี โดย Dr.Brian Buckstead
เลื่อนการเปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Movement ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy”
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Knowledge Management)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ“Phenom Desktop SEM”
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ...
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

โหวตภาพยนตร์ในดวงใจ ชิงรางวัล 100000
ทุนฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers
ขอเชิญเป็นตัวแทน มศว เข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว