Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 December 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2559 ...
 

กิจกรรม

เชิญชม Recital and Masterclass for Violin and Piano จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ขอเชิญฟังการบรรยาย "เส้นทางอาชีพดนตรี"
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
 

อบรม

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ปีการศึกษา 2558
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการสัมมนา เรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี” ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๒
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียน ม.5,ม.6 เข้าอบรมการเขียนโปรแกรม
การจัดอบรม Piano Master Class โดย Prof.Dr.Peter Amstutz
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 ...
โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ำ (Coleoptera)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 1230 และ (1) 7 - 1280 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5426 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5429 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

The Franco - Thai Scholarship Program 2017
Ernst Mach Grant 2017
Study in Netherland education fair 11 November @Siam Novotel
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว