Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 November 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค2/2557
 

กิจกรรม

พิธีปิดโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษาจัดงานโครงการวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค.57
อาคารเกียรตินาคินจัดซ้อมหนีไฟในวันที่ 21 พ.ย. 57
 

อบรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Knowledge Management)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ“Phenom Desktop SEM”
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “เลขมาตรฐานประจำไฟล์ดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย”
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วม Master class และชม Flute & Piano Recital
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EDS Search
โครงการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ภาควิชาฟิสิกส์
โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการทบทวนระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Methods of Teaching English Through Drama
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขอรับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทย ...
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขอรับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทย ...
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ขอเชิญเข้าร่วมชมและสังเกตการณ์ Master Class ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว