Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 July 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

20 กรกฎาคม 2558 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ประกาศ งดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
 

กิจกรรม

ร่วมงานทำบุญ 100 วัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ
โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
 

อบรม

การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Management in sacroiliac (SI) joint impairment”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงิน พัสดุ และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5
"การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Dream don't work, Unless you Do"
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Nerve Mobilization and Clinical Application”
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21(Innovation in the 21st Century ELT)
วิกฤติภัยพิบัติและความเสียหาย ซ้ำซากในโครงสร้าง ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและมหกรรมหัวเราะโลก
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินหลักสูตร
"โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" ...
ขยายเวลาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม 3 เดือน
โครงการอบรม เรื่อง “Muscle Energy Technique in Physical Therapy”
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math ...
คณะสหเวชศาสตร์จัดบริการวิชาการโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ขยายเวลารับสมัครโครงการอบรมไวโอลินสำหรับบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โครงการSWU SE TRANING หลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "Vestibular Rehabilitation"
จัดบริการวิชาการ ชื่อ โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัั้งที่ 16
อบรมหลักสูตรหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน
คณะพลศึกษาขอเชิญฟังบรรยาย
ขอเชิญร่วมชมการทำ Master Class กับนักร้องโอเปร่าระดับโลก วันที 11 ก.พ.58
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง The common Mis-Interpretation about Fat Reducing outcome of exercise ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบรรเลงดนตรี โดย Dr.Brian Buckstead
เลื่อนการเปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Movement ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy”
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5099 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ...
รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นพนักงานบริษัทประจำปี 2558
เปิดรับตำแหน่งงานเซนทรัลพลาซา แกรนด์พระราม9
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว