Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
30 April 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 2-3 และ 17-19 พฤษภาคม 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว (ประจำเดือน ม.ค.- มี.ค. 59) ออนไลน์
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
นิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัยAI Research Expo 2016
นิทรรศการผลงานสะสม ครั้งที่ 2 ศิลปะสะสมจากประเทศญี่ปุ่นและไทย
 

อบรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๑
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การอุปมาอุปมัย: เครื่องมือทรงพลังสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 4 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 3 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการนำเสนอผลงานให้เลอค่า : Tips ...
การพัฒนานิสิตในบริบทประชาคมอาเซียน : Let's go ASEAN (เหมาะสำหรับบุคลากรและนิสิต) ...
โครงการภาษาอังกฤษชุมชนขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการเปิดอบรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนรู้ยุค Education 4.0
โครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 : กิจกรรมที่ 1 ...
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หมวดวิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 ...
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ(หมวดวิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ณ จังหวัดนครนายก
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว : หลักสูตร 3 : พายชั้น พายร่วน
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว : หลักสูตร ขนมปังไส้ต่างๆ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดคอร์สอบรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
โครงการพัฒนาบุคลากรฯ เรื่อง ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ...
โครงการอบรมปราชญ์ผู้ทรงศีล
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนงาน (2) 7 – 2766 สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4042 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4595 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 8 และ Year 9
รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น18 ประจำปีการศึกษา 2559
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุน“Endeavour Scholarships and Fellowships”
ทุนการศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
The 5th Thai-Chinese Strategy Research Seminar
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว