Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 October 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
ศูนย์จิตอาสา มศว
ตารางเดินรถตู้สอบกลางภาค รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559
 

กิจกรรม

กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
กิจกรรมการอบรมเพื่อครูไวโอลิน (Violin Festival) จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
 

อบรม

ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ปีการศึกษา 2558
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการสัมมนา เรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี” ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๒
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียน ม.5,ม.6 เข้าอบรมการเขียนโปรแกรม
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
การจัดอบรม Piano Master Class โดย Prof.Dr.Peter Amstutz
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 ...
โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ำ (Coleoptera)
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ...
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ประชุมชี้แจง เรื่อง ...
โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(เทคนิคการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ) ฟรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๑
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5447 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5458 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2537 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรยิ่งใหญ่แห่งปีพลาดไม่ได้
แนะแนวศึกษาต่อ สหราชอาณาจักร งานยิ่งใหญ่แห่งปี SI-UK University Fair 2016
ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกับงาน SI-UK University Fair 2016
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว