Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 September 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
27 พฤศจิกายน 2558 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด (ค่าปรับวันละ30บาท)
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2558
 

กิจกรรม

งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
คณะพลศึกษาจัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2558
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร อายุครบ ๙๐ ปี
 

อบรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนา เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ
ขยายเวลาการรับสมัครอบรมโครงการภาษาอังกฤษชุมชน ถึง 17 สิงหาคม 2558
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning ...
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม ภาษาเอสเปรันโต หลักสูตรระยะสั้น
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ...
สำนักหอสมุดจัดอบรม Mendeley 15 ก.ค. 2558 (เครื่องมือช่วยเขียนวิทยานิพนธ์และงานวิจัย)
สำนักหอสมุดกลาง มศว จัดอบรม Mendeley วันที่ 15 ก.ค. 2558
การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Management in sacroiliac (SI) joint impairment”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงิน พัสดุ และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5
"การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Dream don't work, Unless you Do"
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Nerve Mobilization and Clinical Application”
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21(Innovation in the 21st Century ELT)
วิกฤติภัยพิบัติและความเสียหาย ซ้ำซากในโครงสร้าง ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและมหกรรมหัวเราะโลก
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินหลักสูตร
"โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" ...
ขยายเวลาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม 3 เดือน
โครงการอบรม เรื่อง “Muscle Energy Technique in Physical Therapy”
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math ...
คณะสหเวชศาสตร์จัดบริการวิชาการโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ขยายเวลารับสมัครโครงการอบรมไวโอลินสำหรับบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โครงการSWU SE TRANING หลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "Vestibular Rehabilitation"
จัดบริการวิชาการ ชื่อ โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัั้งที่ 16
อบรมหลักสูตรหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนธันวาคม 2558
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
การศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนสนับสนุนโครงการจากต่างประเทศ
ทุนทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R , KM และวิทยากรกระบวนการ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว