Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 February 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ตารางสอบ SWU145 กลางภาค 2/2559
13 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2559
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก "การอ่าน-การเขียนสำหรับเด็ก"
 

กิจกรรม

โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอบ TOEIC ให้กับนิสิต มศว
 

อบรม

โครงการอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2
กำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมภาษาอังกฤษการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-2442 , (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 และ (1) 7 - 5452 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0260 ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2740 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนรัฐบาลจีน (The Chinese Government Scholarships 2017/2018)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
กรมประมง รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว