Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 April 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557
24-25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
แจ้งงดบริการรถตู้รับส่งบุคลากร องครักษ์-ประสานมิตร
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบสามปี
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (โดยคณะวิทยาศาสตร์)
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การทำวิจัยเชิงนโยบาย
Free 20 hrs Thai Language Courses
อบรมภาษาเวียดนาม เขมร ไทย ฟรี
Free 20 hrs Thai Language Courses
"โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต และอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 วท.บ. และชั้นปีที่ 4 กศ.บ."
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
อบรมการเขียน abstract ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าอบรมการเขียน abstract ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
โครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา นิสิตและบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอนฯ
ขอเลื่อนการเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร Writing
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป
อบรมหลักสูตร 5 ภาษา
อบรมหลักสูตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Intensive Thai Language Program)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7-4474 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายวัน) ...
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 รอบที่ 2 ...
กำหนดการสอบฯ โครงการพิเศษต่างๆ
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการต่างๆ
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

24 - 25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
ทุนฟุลไบรท์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว