Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 November 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2558 วิชา SWU121 และ SWU123
ขอเชิญชวนแต่งกายชุดสีดำ ๑๖ ธันวาคมศกนี้ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันพระราชทานเพลิงพระศพ
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิดกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียน2/2558
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มศว
 

อบรม

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดคอร์สอบรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
โครงการพัฒนาบุคลากรฯ เรื่อง ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ...
โครงการอบรมปราชญ์ผู้ทรงศีล
หลักสูตรเสริมสร้างสร้างจรรยาบรรณ รู้ทันเรื่องวินัย ร่วมใจบริหารเพื่องาน มศว
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ขยายเวลาการรับสมัครอบรมโครงการภาษาอังกฤษชุมชน ถึง 17 สิงหาคม 2558
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนา เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning ...
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม ภาษาเอสเปรันโต หลักสูตรระยะสั้น
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป
โครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ...
สำนักหอสมุดจัดอบรม Mendeley 15 ก.ค. 2558 (เครื่องมือช่วยเขียนวิทยานิพนธ์และงานวิจัย)
สำนักหอสมุดกลาง มศว จัดอบรม Mendeley วันที่ 15 ก.ค. 2558
การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Management in sacroiliac (SI) joint impairment”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงิน พัสดุ และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Nerve Mobilization and Clinical Application”
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
วิกฤติภัยพิบัติและความเสียหาย ซ้ำซากในโครงสร้าง ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ
อบรมหลักสูตรหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5139 และ (1) 7 - 5140 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9) 7 - 2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1044 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการ ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการนักกีฬา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงาน Part Time รายได้วันละ 400 บาท
รับสมัครพนักงาน Part Time อบรมกับทีมงานจากออสเตรเลีย รายได้วันละ 400 บาท
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว