Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 August 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม ...
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
 

กิจกรรม

วันไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
คณะพลศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
16 กันยายน 2559 ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 

อบรม

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ปีการศึกษา 2558
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการสัมมนา เรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี” ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๒
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียน ม.5,ม.6 เข้าอบรมการเขียนโปรแกรม
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
การจัดอบรม Piano Master Class โดย Prof.Dr.Peter Amstutz
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 ...
โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ำ (Coleoptera)
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ...
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ประชุมชี้แจง เรื่อง ...
โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(เทคนิคการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ) ฟรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๑
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การอุปมาอุปมัย: เครื่องมือทรงพลังสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 4 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 3 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการนำเสนอผลงานให้เลอค่า : Tips ...
โครงการภาษาอังกฤษชุมชนขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการเปิดอบรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต จำนวน 4 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 - 5474 และ (1) 7 - 5475 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Supervisor
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว