Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 July 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ทำการชั่วคราว
วันที่ 1 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walking Day เดินขึ้นบันไดโดยไม่ใช้ลิฟท์
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2559
การประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 9
 

อบรม

ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ปีการศึกษา 2558
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการสัมมนา เรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี” ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๒
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียน ม.5,ม.6 เข้าอบรมการเขียนโปรแกรม
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
การจัดอบรม Piano Master Class โดย Prof.Dr.Peter Amstutz
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 ...
โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ำ (Coleoptera)
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ...
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ประชุมชี้แจง เรื่อง ...
โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(เทคนิคการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ) ฟรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๑
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การอุปมาอุปมัย: เครื่องมือทรงพลังสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 4 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 3 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการนำเสนอผลงานให้เลอค่า : Tips ...
การพัฒนานิสิตในบริบทประชาคมอาเซียน : Let's go ASEAN (เหมาะสำหรับบุคลากรและนิสิต) ...
โครงการภาษาอังกฤษชุมชนขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการเปิดอบรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หมวดวิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 ...
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ(หมวดวิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ณ จังหวัดนครนายก
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5153 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Supervisor
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว