Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

อบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ"
12พ.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)
15พ.ค.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค3/2556
 

กิจกรรม

g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
พบปะ สังสรรค์ ศิษย์เก่า มศว 1.2517
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (โดยคณะวิทยาศาสตร์)
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การทำวิจัยเชิงนโยบาย
Free 20 hrs Thai Language Courses
อบรมภาษาเวียดนาม เขมร ไทย ฟรี
Free 20 hrs Thai Language Courses
"โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต และอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 วท.บ. และชั้นปีที่ 4 กศ.บ."
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
อบรมการเขียน abstract ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าอบรมการเขียน abstract ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
โครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา นิสิตและบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอนฯ
ขอเลื่อนการเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร Writing
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป
อบรมหลักสูตร 5 ภาษา
อบรมหลักสูตร ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Intensive Thai Language Program)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4636 สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1248 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา การศึกษาพิเศษ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 2438 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 

รับเข้าศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 รอบที่ 2 ...
กำหนดการสอบฯ โครงการพิเศษต่างๆ
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการต่างๆ
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
Scholarship for Seminar in South Korea
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว