Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 June 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความประสงค์จะไม่เข้าพักในหอพัก
วันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ปิดทำการชั่วคราว
 

กิจกรรม

CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016
การประชุม มศว วิชาการ “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย”
โครงการ "Open House เปิดบ้านศิลปกรรม มศว"
 

อบรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๒
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียน ม.5,ม.6 เข้าอบรมการเขียนโปรแกรม
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
การจัดอบรม Piano Master Class โดย Prof.Dr.Peter Amstutz
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 ...
โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ำ (Coleoptera)
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ...
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ประชุมชี้แจง เรื่อง ...
โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(เทคนิคการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ) ฟรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๑
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การอุปมาอุปมัย: เครื่องมือทรงพลังสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 4 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 3 ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการนำเสนอผลงานให้เลอค่า : Tips ...
การพัฒนานิสิตในบริบทประชาคมอาเซียน : Let's go ASEAN (เหมาะสำหรับบุคลากรและนิสิต) ...
โครงการภาษาอังกฤษชุมชนขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการเปิดอบรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนรู้ยุค Education 4.0
โครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 : กิจกรรมที่ 1 ...
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หมวดวิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 ...
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ(หมวดวิชาหลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ณ จังหวัดนครนายก
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว : หลักสูตร 3 : พายชั้น พายร่วน
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว : หลักสูตร ขนมปังไส้ต่างๆ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดคอร์สอบรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1336 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 1881 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิจัย สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 8 และ Year 9
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Newton Fund: Open Call for Thai Researchers 2016/17
Education UK July Exhibition 2016
วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ปิดบริการชั่วคราว
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว