Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 June 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

การขอรับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาค2/2559
ประกาศรายชือนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ...
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวภัณฑารักษ์ พรหมแก้ว
 

กิจกรรม

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information ...
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
 

อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การป้องกันการรังแกในโรงเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้”
โครงการอบรม SWU SE Training ปี 3
กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "เราจะเป็น Green University ได้อย่างไร"
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด
การบรรยายเรื่อง "พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559"
ขอเชิญฟังบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Action Research in English as a Foreign Language ...
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
โครงการอบรมเรื่อง "กระดูกสันหลังคด รู้ทันป้องกันไว้"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ... windows10 และ Ms office2013
โครงการอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2
โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
โครงการอบรมภาษาอังกฤษการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5268 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0283 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
Urgently Required Employees
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว