Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 January 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รับสมัครนิสิตจิตอาสาและบันทึกกิจกรรม
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 2 (สอบ 19 มกราคม 2560)
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสตมวาร (ครบรอบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9”
ขอเชิญประชาคม มศว ...
วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”
 

อบรม

โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
โครงการอบรมภาษาอังกฤษการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการสัมมนา เรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี” ประจำปีการศึกษา 2559
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4569 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 5609 และ (2) 7 - 5610 สังกัดแผนกพัสดุ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Music Grant –Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ปี 2560
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program
The Franco - Thai Scholarship Program 2017
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว