Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 October 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มศว ร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2557
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
มศว ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง “ลอยประทีป ล่องธารา ร้อยศรัทธา ศรีนครินทร์”
 

กิจกรรม

งานแถลงข่าว ...
เปิดให้บริการฟรี ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ...
โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : ...
 

อบรม

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “เลขมาตรฐานประจำไฟล์ดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย”
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วม Master class และชม Flute & Piano Recital
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EDS Search
โครงการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ภาควิชาฟิสิกส์
โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
โครงการทบทวนระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Methods of Teaching English Through Drama
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขอรับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทย ...
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขอรับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทย ...
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ขอเชิญเข้าร่วมชมและสังเกตการณ์ Master Class ...
โครงการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ...
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง ...
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จะเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือตำราที่มีคุณภาพได้อย่างไร” ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2877 สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 4801 และ (1) 7 - 4802 สถาบันวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 3913 และ (1) 7 - 4800 สถาบันวิจัย ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครงาน
รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง Assistant Buyer
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลสนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว