Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 May 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ตารางสอบวิชา SWU145 ปลายภาค 2/2557
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบปลายภาค
พื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ปีที่ ๑ ภายใต้แนวคิด “INNONOVELSPACE”
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขใจใกล้ธรรม น้อมนำมศว ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา
โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 

อบรม

"การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Dream don't work, Unless you Do"
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Nerve Mobilization and Clinical Application”
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21(Innovation in the 21st Century ELT)
วิกฤติภัยพิบัติและความเสียหาย ซ้ำซากในโครงสร้าง ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและมหกรรมหัวเราะโลก
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินหลักสูตร
"โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" ...
ขยายเวลาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม 3 เดือน
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math ...
โครงการอบรม เรื่อง “Muscle Energy Technique in Physical Therapy”
คณะสหเวชศาสตร์จัดบริการวิชาการโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ขยายเวลารับสมัครโครงการอบรมไวโอลินสำหรับบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โครงการSWU SE TRANING หลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "Vestibular Rehabilitation"
จัดบริการวิชาการ ชื่อ โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัั้งที่ 16
อบรมหลักสูตรหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน
คณะพลศึกษาขอเชิญฟังบรรยาย
ขอเชิญร่วมชมการทำ Master Class กับนักร้องโอเปร่าระดับโลก วันที 11 ก.พ.58
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง The common Mis-Interpretation about Fat Reducing outcome of exercise ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบรรเลงดนตรี โดย Dr.Brian Buckstead
เลื่อนการเปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Movement ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy”
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Knowledge Management)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 5151 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5032 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง (Admissions) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...
มหาวิทยาลัย Aga Khan รับสมัครนักศึกษา
ทุนฟุลไบรท์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว