Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
31 July 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งการดาวน์โหลดแผนที่ SWU MAP
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
 

กิจกรรม

กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการทุน Newton Fund
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว รับเป็นเจ้าภาพคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ...
 

อบรม

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning ...
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม ภาษาเอสเปรันโต หลักสูตรระยะสั้น
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ...
สำนักหอสมุดจัดอบรม Mendeley 15 ก.ค. 2558 (เครื่องมือช่วยเขียนวิทยานิพนธ์และงานวิจัย)
สำนักหอสมุดกลาง มศว จัดอบรม Mendeley วันที่ 15 ก.ค. 2558
การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Management in sacroiliac (SI) joint impairment”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงิน พัสดุ และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5
"การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Dream don't work, Unless you Do"
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Nerve Mobilization and Clinical Application”
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21(Innovation in the 21st Century ELT)
วิกฤติภัยพิบัติและความเสียหาย ซ้ำซากในโครงสร้าง ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและมหกรรมหัวเราะโลก
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินหลักสูตร
"โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" ...
ขยายเวลาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม 3 เดือน
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม Euler Math ...
โครงการอบรม เรื่อง “Muscle Energy Technique in Physical Therapy”
คณะสหเวชศาสตร์จัดบริการวิชาการโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
ขยายเวลารับสมัครโครงการอบรมไวโอลินสำหรับบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โครงการSWU SE TRANING หลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "Vestibular Rehabilitation"
จัดบริการวิชาการ ชื่อ โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัั้งที่ 16
อบรมหลักสูตรหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน
คณะพลศึกษาขอเชิญฟังบรรยาย
ขอเชิญร่วมชมการทำ Master Class กับนักร้องโอเปร่าระดับโลก วันที 11 ก.พ.58
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง The common Mis-Interpretation about Fat Reducing outcome of exercise ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว 2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนธันวาคม 2558
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ...
รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
Going Global 2016: Building Nations and Connecting Cultures
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว