Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 September 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญร่วมโครงการแสดงกตเวทิตาคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ...
 

กิจกรรม

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
 

อบรม

คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ปีการศึกษา 2558
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการสัมมนา เรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี” ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๒
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียน ม.5,ม.6 เข้าอบรมการเขียนโปรแกรม
การจัดอบรม Piano Master Class โดย Prof.Dr.Peter Amstutz
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 ...
โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การศึกษาอนุกรมวิธานและการถ่ายภาพของด้วงน้ำ (Coleoptera)
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ...
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ประชุมชี้แจง เรื่อง ...
โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ
ศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(เทคนิคการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ) ฟรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๑
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 1881 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 - 5522 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4027 ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันออม ตอน Digital savings
รับสมัครนิสิตทำหน้าที่ Liaison
รางวัล Society Award 2016
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว