Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 July 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
โครงการปฐมนิเทศ และพบผู้ปกครองนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง
 

กิจกรรม

โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรฯ ระยะที่ 2 (รุ่น 2)
โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 

อบรม

โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการทบทวนระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Methods of Teaching English Through Drama
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขอรับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทย ...
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขอรับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทย ...
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ขอเชิญเข้าร่วมชมและสังเกตการณ์ Master Class ...
โครงการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ...
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง ...
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จะเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือตำราที่มีคุณภาพได้อย่างไร” ...
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (โดยคณะวิทยาศาสตร์)
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การทำวิจัยเชิงนโยบาย
Free 20 hrs Thai Language Courses
Free 20 hrs Thai Language Courses
อบรมภาษาเวียดนาม เขมร ไทย ฟรี
"โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต และอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 วท.บ. และชั้นปีที่ 4 กศ.บ."
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
อบรมการเขียน abstract ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าอบรมการเขียน abstract ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
โครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา นิสิตและบุคคลทั่วไป
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4595 คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4682 คณะศึกษาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสารวิชาการ
รับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.
บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว