Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 April 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

สมัครอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)
ปฏิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 

กิจกรรม

โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University Graduate ...
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี ๒๕๖๐"
 

อบรม

กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "เราจะเป็น Green University ได้อย่างไร"
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
ขอเชิญฟังบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Action Research in English as a Foreign Language ...
การบรรยายเรื่อง "พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559"
โครงการอบรมเรื่อง "กระดูกสันหลังคด รู้ทันป้องกันไว้"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ... windows10 และ Ms office2013
โครงการอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2
กำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมภาษาอังกฤษการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 4670 สังกัดงานบริหารงานบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2476 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 - 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0283 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1992 และ (1) 7 - 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2740 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

UMAP-Super-Short-Term Programs
บริษัท แฟ็คทอรี่ทอล์ค รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว