Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 October 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
27 - 28 ตุลาคม 2557 กองแผนงานปิดทำการชั่วคราว
 

กิจกรรม

มศว คลินิก เชิญร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
งานแถลงข่าว ...
เปิดให้บริการฟรี ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ...
โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : ...
กำหนดการเดินทางร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา
แจ้งชำระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
26 ก.ย. 56 สำนักหอสมุดกลาง ขอปิดบริการช่วงเวลา 11.00-13.00 น.
พิธีไหว้ครูคณะสหเวชศาสตร์
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
คณะกรรมการประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
ส่งรายชื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย ...
ขอเชิญผู้ถือหุ้นสหกรณ์ร้านค้าประชุมสามัญประจำปี 2557
ประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะสื่อสาร และรักษามารยาทไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
งานปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติปีการศึกษา 2557
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2557
วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
อาคารชุดศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส ทดสอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ ๓๙ ปี
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี
คณะพลศึกษา จัดงาน "วันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร"
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมผู้ปกครอง
คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรฯ ระยะที่ 2 (รุ่น 2)
โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอย่างสร้างสรรค์
โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอบทคัดย่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประกวดออกแบบโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ Contemporary Piano โดย Giusy Caruso
คณะวิทยาศาสตร์ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ ...
กำหนดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2557 รุ่น 2 ระยะ1
โครงการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการพัฒนาความรู้ฯ
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
โครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
ชุมนุมช่างวรรณกรรมประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์" ตอบโจทย์เด็กเก่ง
ขอเชิญร่วมประชุมประดับชาติ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ"
มศว จัดค่ายปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน หวังเป็นโมเดลวินิจฉัยการอ่านแห่งแรกของประเทศ
ขอเชิญร่วมงาน Open house มศว
ปาฐกถา เมื่อนักเขียนวาดรูป โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ขอเชิญร่วมโครงการปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่านรุ่น 2
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ขอเชิญฟังการบรรยาย "การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ"
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบสามปี
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
พบปะ สังสรรค์ ศิษย์เก่า มศว 1.2517
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Thai-U.S. Cultural Camp"
แจ้งตารางเดินรถตู้ อาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัย
แจ้งเรื่องบริการต่ออายุการยืมหนังสือ (Renew) ออนไลน์
 

อบรม

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “เลขมาตรฐานประจำไฟล์ดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย”
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4068 , (1) 7 - 1991 , (1) 7 - 2475 และ (1) 7 - 2476 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2877 สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 3913 และ (1) 7 - 4800 สถาบันวิจัย ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครงาน
รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง Assistant Buyer
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลสนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว