Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 October 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558
การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
วันที่ 11-วันที่ 16 ตุลาคม 58 สำนักงานอำนวยการ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวันประกาศปิดทำการ
 

กิจกรรม

ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
โครงการไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข)
โครงการบรรยาย เรื่อง อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ครั้งที่ 2)
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
โครงการ "รณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์"
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ...
งานคืนสู่เหย้า คณะศึกษาศาสตร์
โครงการวันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2558
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
คณะพลศึกษาจัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2558
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร อายุครบ ๙๐ ปี
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
Engineering classic talk series I
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ-ทักษะสื่อสารที่ดีและรักษ์มารยาทไทย
27 สิงหาคม 2558 โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการไหว้ครู ประจำปี 2558
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อภาพยนตร์
วันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
คณะพลศึกษาจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติคในสถานศึกษา
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
12th IPRC @BSRI
ปีที่ 60 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
คณะพลศึกษาจัดโครงการแห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษาฯ
แจ้งปิดการให้บริการสนามกีฬากลาง
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2558
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์ จัด
คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ระยะที่ 2)
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการทุน Newton Fund
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะพลศึกษาจัดงานวันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร
โครงการปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว รับเป็นเจ้าภาพคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ...
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม ...
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ประเด็นท้าทายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญแห่เทียน ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ...
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการทุน Newton Fund ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย ...
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ...
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณและการปกป้องสิทธิในผลงานวิจัย หัวข้อ เรื่อง : ...
ขอเชิญชมนิทรรศการมหกรรมผลงานสีน้ำแห่งประเทศไทย ณ หอศิลป์ g23
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์ มศว
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 12
คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) “จิตอาสากับการรับใช้สังคม”
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คณะพลศึกษาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
คณะพลศึกษาจัดโครงการเข้าพรรษาสืบสานวันสำคัญทางพุทธศาสนา
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
โครงการเปิดบ้านสีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558
ร่วมงานทำบุญ 100 วัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ
โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขใจใกล้ธรรม น้อมนำมศว ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา
โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ“ของรัก : รถแข่ง”
ขอเเชิญชมนิทรรศการแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์
แจ้งปิดการใช้สนามกีฬากลาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ขั้นสูง
โครงการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัย AI Research Expo 2015
โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์
"โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย" โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558 เศรษฐกิจดิจิตอลและการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน
โครงการสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปี 2558
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ขยายเวลาการรับสมัคร
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
ศูนย์ภาษาฯขอเชิญชมการแสดงของนิสิต
โครงการบริการวิชาการ "ชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน"
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2558
9 เมษายน 58 งานมหกรรมมหาสงกรานต์
คณะพลศึกษาจัดรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
รายชื่อโครงการค่ายกีฬา ภาษา และศิลปะภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
 

อบรม

โครงการอบรมปราชญ์ผู้ทรงศีล
หลักสูตรเสริมสร้างสร้างจรรยาบรรณ รู้ทันเรื่องวินัย ร่วมใจบริหารเพื่องาน มศว
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5032 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5033 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการต่างๆ
การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
การศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนอินเดีย
รับสมัครงานตำแหน่ง Data Assistant (Part-Time)
รับสมัครงานพนักงานตำแหน่ง Manufacturing IT Solutions Consultant / Engineers, Assistant ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว