Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 August 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม ...
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
 

กิจกรรม

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
16 กันยายน 2559 ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
คณะพลศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
วันไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 5-9 กันยายน 2559 สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 22 ปี
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2559
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครบรอบ 62 ปี ภายใต้ชื่อ "คณะวิทย์ฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม"
ขอเชิญการแสดง โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุด กบิลพัท
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2559
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครองคณะเภสัชศาสตร์
บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walking Day เดินขึ้นบันไดโดยไม่ใช้ลิฟท์
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2559
การประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 9
DENT SWU RUN 2016
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 ...
โครงการก้าวแรกสู่ครอบครัวใหม่จากใจพี่วิทยา
นิทรรศการ ผลงานสีน้ำ : นวการลากและระบายสู่ชุมชน
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการ Sci-SWU First Date
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
แถลงข่าว การแสดง "โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ตอน กบิลพัท ...
โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016
การประชุม มศว วิชาการ “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย”
โครงการ "Open House เปิดบ้านศิลปกรรม มศว"
มศว คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมฟังเรื่อง มะเร็งปากมดลูก“ เพชฌฆาตตัวร้าย คร่าชีวิตผู้หญิงไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติการให้ความรู้การละเล่นคารุตะ
โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ (อะดอมเกมส์)
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
เปลี่ยนสถานที่ฟังการบรรยาย เรื่อง ...
งานจัดแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์
แจ้งตารางคุมสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
นิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัยAI Research Expo 2016
นิทรรศการผลงานสะสม ครั้งที่ 2 ศิลปะสะสมจากประเทศญี่ปุ่นและไทย
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่2/59
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอบ TOEIC ให้แก่นิสิต มศว
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 2 : SCI Fair – Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558
เชิญเข้าชมนิทรรศการความสุภาพ:ต่างวัฒนธรรม ต่างมุมมอง
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise”
งานสงกรานต์คณะพลศึกษา ๑๑ เม.ย.๕๙
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 7 เมษายน 2559 (ระหว่างเวลา 09.30-13.00 น.)
งานสงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง ประจำปี ๒๕๕๙
31มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
International Job Fair 2016
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มศว - ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1
ศูนย์ผิวหนัง มศว และ มศว คลินิก ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ “งานพิธีเปิดที่ทำการใหม่”
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) ILC OPEN HOUSE ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 “ASEAN ...
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มศว - จุฬา ปีการศึกษา 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมองค์กรศิลปกรรมศาสตร์ ณ จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรม U-Day : Innovation and Education วันที่ 23,29 มีนาคม 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิ ...
มศว ทำฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันฟรี วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ"
การเสวนา เรื่อง คลื่นโน้มถ่วง : เบิกอนาคตมวลมนุษยชาติ
โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ครั้งที่ 6
SWU JOB FAIR 2559
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
 

อบรม

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 5609 และ (2) 7 - 5610 สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 5616 สังกัด ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Supervisor
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว