Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 July 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
ขอเชิญร่วมพิธีพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
 

กิจกรรม

คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรฯ ระยะที่ 2 (รุ่น 2)
โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอย่างสร้างสรรค์
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอบทคัดย่อระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ประกวดออกแบบโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ ...
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ Contemporary Piano โดย Giusy Caruso
กำหนดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2557 รุ่น 2 ระยะ1
โครงการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการพัฒนาความรู้ฯ
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ชุมนุมช่างวรรณกรรมประจำปี 2557
โครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์" ตอบโจทย์เด็กเก่ง
ขอเชิญร่วมประชุมประดับชาติ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ"
มศว จัดค่ายปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน หวังเป็นโมเดลวินิจฉัยการอ่านแห่งแรกของประเทศ
ขอเชิญร่วมงาน Open house มศว
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ปาฐกถา เมื่อนักเขียนวาดรูป โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ขอเชิญร่วมโครงการปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่านรุ่น 2
ขอเชิญฟังการบรรยาย "การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ"
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบสามปี
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
พบปะ สังสรรค์ ศิษย์เก่า มศว 1.2517
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Thai-U.S. Cultural Camp"
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย สิริชัยมงคล ประจำปี 2557
โครงการ "รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์" คณะวิทยาศาสตร์
10 เม.ย. 57 Big Cleaning day คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษาจัดงานรดน้ำขอพรฯเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี2557
สืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2557 คณะสหเวชศาสตร์
10 เมษายน 2557 มหาสงกรานต์ มศว ประสานมิตร
เชิญร่วมงาน "ผักใส ไร่ส่ง Organic Farmers' Market"
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ของนิสิตปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
แฟชั่นโชว์ แฟชั่นนิพนธ์ งาน FASH 14 THE graduate FASH PRESENTATION
โครงการศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ฟรี
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)
ขอเชิญร่วมงาน Jewelry Thesis Fashion Show and Exhibition 2014
โครงการ "การแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสม"
มศว คลินิก ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันไตโลก
งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา(นานาชาติ)และงานพลศึกษาราตรี
เชิญชมนิทรรศการแสดงต้นฉบับสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ประกาศดับกระแสไฟฟ้าภายในอาคารลานที่จอดรถใต้ดิน วันอาทิตย์ ที่ 16 มีนาคม 2557
แจ้งตารางเดินรถตู้ อาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัย
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต"
กิจกรรมวัดแววความสามารถ เพื่อค้นหาความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษ
แจ้งปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตารางเดินรถรับ-ส่งอาจารย์คุมสอบปลายภาค
ตารางเดินรถรับ-ส่งอาจารย์คุมสอบปลายภาค
เปิดคลินิกคัดกรองการพูด...หวังเด็กไทยพูดไทยให้ชัด
ขอเชิญชมฟรี การแสดง เสียงแห่งธรรม
กิจกรรม Workshop วาดภาพสีน้ำ "ธรรมชาติผ่านปลายพู่กัน"
งานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 19 ปี
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556
คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมในการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการสอนไวโอลินบุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครแล้ว
ฉบับแก้ไขตารางเดินรถรับ-ส่งอาจารย์ผู้สอน ประสานมิตร -องครักษ์
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร : เที่ยวไป เรียนรู้ไป
ขอเชิญเข้ารวม "โครงการ Sci Singing Contest"
แจ้งเรื่องบริการต่ออายุการยืมหนังสือ (Renew) ออนไลน์
21 ก.พ. 57 อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
นิสิต กยศ./กรอ. ชั้นปีสุดท้าย ขอให้เข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2556”
ขอเชิญร่วมงาน Book Fair 2014 วันที่ 29-31 มกราคม 2557
 

อบรม

โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 4634 ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4816 สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 4818 สำนักคอมพิวเตอร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
รับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสารวิชาการ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว