Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 November 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณลานเล่นล้อ
เงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 

กิจกรรม

อาคารเกียรตินาคินจัดซ้อมหนีไฟในวันที่ 21 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมโครงการสวนศิลปะ ลานวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ ๔
คณะพลศึกษา จัดการแข่งขันเทนนิสในระดับอุดมศึกษา
วันสถาปนาครบรอบ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโอกาสครบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1
โครงการกีฬา Science Game ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษาขอเชิญร่วมงาน "วันครบรอบวันสถาปนาคณะพลศึกษา"
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สายน้ำ
ขอเชิญร่วมงาน " 87 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน สาธิตปทุมวันวิพิธทัศนา"
๓ พ.ย. ๕๗ ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยด้านถนนอโศกมนตรี
มศว คลินิก เชิญร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
งานแถลงข่าว ...
เปิดให้บริการฟรี ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ...
โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : ...
กำหนดการเดินทางร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557
แจ้งชำระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา
26 ก.ย. 56 สำนักหอสมุดกลาง ขอปิดบริการช่วงเวลา 11.00-13.00 น.
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
พิธีไหว้ครูคณะสหเวชศาสตร์
คณะกรรมการประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
ส่งรายชื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย ...
ขอเชิญผู้ถือหุ้นสหกรณ์ร้านค้าประชุมสามัญประจำปี 2557
ประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะสื่อสาร และรักษามารยาทไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2557
งานปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติปีการศึกษา 2557
วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
อาคารชุดศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส ทดสอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ ๓๙ ปี
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี
คณะพลศึกษา จัดงาน "วันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร"
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมผู้ปกครอง
คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรฯ ระยะที่ 2 (รุ่น 2)
โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอย่างสร้างสรรค์
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอบทคัดย่อระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ประกวดออกแบบโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ Contemporary Piano โดย Giusy Caruso
คณะวิทยาศาสตร์ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ ...
กำหนดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2557 รุ่น 2 ระยะ1
โครงการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการพัฒนาความรู้ฯ
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
โครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ชุมนุมช่างวรรณกรรมประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์" ตอบโจทย์เด็กเก่ง
ขอเชิญร่วมประชุมประดับชาติ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ"
มศว จัดค่ายปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน หวังเป็นโมเดลวินิจฉัยการอ่านแห่งแรกของประเทศ
ขอเชิญร่วมงาน Open house มศว
ปาฐกถา เมื่อนักเขียนวาดรูป โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ขอเชิญร่วมโครงการปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่านรุ่น 2
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
แจ้งตารางเดินรถตู้ อาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 

อบรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Knowledge Management)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ“Phenom Desktop SEM”
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0858 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4588 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4203 และ (1) 7 - 4676 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว