Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 November 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิดกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียน2/2558
ขอเชิญชวนแต่งกายชุดสีดำ ๑๖ ธันวาคมศกนี้ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันพระราชทานเพลิงพระศพ
ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มศว
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี
สภานิสิต มศว ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกันกั้นโกง ครั้งที่ 2"
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (ประสานมิตร) ILC OPEN HOUSE ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ...
งานครบรอบสถาปนาคณะพลศึกษา ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมงาน SWU OPEN HOUSE 2015
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Life in Music โดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุข
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
โครงการไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข)
โครงการบรรยาย เรื่อง อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ครั้งที่ 2)
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ...
โครงการ "รณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์"
งานคืนสู่เหย้า คณะศึกษาศาสตร์
โครงการวันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2558
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
คณะพลศึกษาจัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2558
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร อายุครบ ๙๐ ปี
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
Engineering classic talk series I
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
27 สิงหาคม 2558 โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ-ทักษะสื่อสารที่ดีและรักษ์มารยาทไทย
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อภาพยนตร์
โครงการไหว้ครู ประจำปี 2558
วันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
คณะพลศึกษาจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติคในสถานศึกษา
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ปีที่ 60 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
12th IPRC @BSRI
คณะพลศึกษาจัดโครงการแห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษาฯ
แจ้งปิดการให้บริการสนามกีฬากลาง
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์ จัด
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ระยะที่ 2)
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการทุน Newton Fund
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม ...
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว รับเป็นเจ้าภาพคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ...
คณะพลศึกษาจัดงานวันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร
โครงการปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ...
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการทุน Newton Fund ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย ...
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญแห่เทียน ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ...
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ประเด็นท้าทายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณและการปกป้องสิทธิในผลงานวิจัย หัวข้อ เรื่อง : ...
ขอเชิญชมนิทรรศการมหกรรมผลงานสีน้ำแห่งประเทศไทย ณ หอศิลป์ g23
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 12
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์ มศว
คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) “จิตอาสากับการรับใช้สังคม”
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คณะพลศึกษาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
คณะพลศึกษาจัดโครงการเข้าพรรษาสืบสานวันสำคัญทางพุทธศาสนา
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
โครงการเปิดบ้านสีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558
ร่วมงานทำบุญ 100 วัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ
โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขใจใกล้ธรรม น้อมนำมศว ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา
โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ“ของรัก : รถแข่ง”
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
 

อบรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดคอร์สอบรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1401 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนครัว (2) 7 - 2566 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 1583 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการ ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการนักกีฬา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงาน Part Time รายได้วันละ 400 บาท
รับสมัครพนักงาน Part Time อบรมกับทีมงานจากออสเตรเลีย รายได้วันละ 400 บาท
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว