Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
31 August 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม ...
รับสมัครอบรม ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2557
 

กิจกรรม

ขอเชิญผู้ถือหุ้นสหกรณ์ร้านค้าประชุมสามัญประจำปี 2557
ประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะสื่อสาร และรักษามารยาทไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2557
วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติปีการศึกษา 2557
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
อาคารชุดศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส ทดสอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ ๓๙ ปี
คณะพลศึกษา จัดงาน "วันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร"
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมผู้ปกครอง
คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรฯ ระยะที่ 2 (รุ่น 2)
โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอย่างสร้างสรรค์
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอบทคัดย่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
ประกวดออกแบบโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ Contemporary Piano โดย Giusy Caruso
คณะวิทยาศาสตร์ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ ...
กำหนดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2557 รุ่น 2 ระยะ1
โครงการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการพัฒนาความรู้ฯ
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
โครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
ชุมนุมช่างวรรณกรรมประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์" ตอบโจทย์เด็กเก่ง
ขอเชิญร่วมประชุมประดับชาติ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ"
มศว จัดค่ายปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน หวังเป็นโมเดลวินิจฉัยการอ่านแห่งแรกของประเทศ
ขอเชิญร่วมงาน Open house มศว
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ปาฐกถา เมื่อนักเขียนวาดรูป โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ขอเชิญร่วมโครงการปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่านรุ่น 2
ขอเชิญฟังการบรรยาย "การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ"
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบสามปี
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
พบปะ สังสรรค์ ศิษย์เก่า มศว 1.2517
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Thai-U.S. Cultural Camp"
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย สิริชัยมงคล ประจำปี 2557
โครงการ "รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์" คณะวิทยาศาสตร์
10 เม.ย. 57 Big Cleaning day คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษาจัดงานรดน้ำขอพรฯเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี2557
สืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2557 คณะสหเวชศาสตร์
10 เมษายน 2557 มหาสงกรานต์ มศว ประสานมิตร
เชิญร่วมงาน "ผักใส ไร่ส่ง Organic Farmers' Market"
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ของนิสิตปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
แฟชั่นโชว์ แฟชั่นนิพนธ์ งาน FASH 14 THE graduate FASH PRESENTATION
โครงการศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ฟรี
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)
ขอเชิญร่วมงาน Jewelry Thesis Fashion Show and Exhibition 2014
โครงการ "การแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสม"
มศว คลินิก ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันไตโลก
งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา(นานาชาติ)และงานพลศึกษาราตรี
เชิญชมนิทรรศการแสดงต้นฉบับสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ประกาศดับกระแสไฟฟ้าภายในอาคารลานที่จอดรถใต้ดิน วันอาทิตย์ ที่ 16 มีนาคม 2557
แจ้งตารางเดินรถตู้ อาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัย
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต"
แจ้งปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตารางเดินรถรับ-ส่งอาจารย์คุมสอบปลายภาค
กิจกรรมวัดแววความสามารถ เพื่อค้นหาความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษ
ตารางเดินรถรับ-ส่งอาจารย์คุมสอบปลายภาค
เปิดคลินิกคัดกรองการพูด...หวังเด็กไทยพูดไทยให้ชัด
ขอเชิญชมฟรี การแสดง เสียงแห่งธรรม
ฉบับแก้ไขตารางเดินรถรับ-ส่งอาจารย์ผู้สอน ประสานมิตร -องครักษ์
แจ้งเรื่องบริการต่ออายุการยืมหนังสือ (Renew) ออนไลน์
 

อบรม

โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 2438 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงานพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดีปฏิบัติงานภาควิชาศัลยศาสตร์ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อรับโอน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว