Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 November 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จัดงานวันพ่อ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 1/2557
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นภดล พนอำพน สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ...
 

กิจกรรม

พิธีปิดโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษาจัดงานโครงการวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค.57
อาคารเกียรตินาคินจัดซ้อมหนีไฟในวันที่ 21 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมโครงการสวนศิลปะ ลานวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ ๔
คณะพลศึกษา จัดการแข่งขันเทนนิสในระดับอุดมศึกษา
วันสถาปนาครบรอบ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโอกาสครบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1
โครงการกีฬา Science Game ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
คณะพลศึกษาขอเชิญร่วมงาน "วันครบรอบวันสถาปนาคณะพลศึกษา"
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สายน้ำ
๓ พ.ย. ๕๗ ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยด้านถนนอโศกมนตรี
ขอเชิญร่วมงาน " 87 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน สาธิตปทุมวันวิพิธทัศนา"
มศว คลินิก เชิญร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
งานแถลงข่าว ...
เปิดให้บริการฟรี ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ...
โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : ...
กำหนดการเดินทางร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา
แจ้งชำระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
26 ก.ย. 56 สำนักหอสมุดกลาง ขอปิดบริการช่วงเวลา 11.00-13.00 น.
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
พิธีไหว้ครูคณะสหเวชศาสตร์
คณะกรรมการประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
ส่งรายชื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย ...
ขอเชิญผู้ถือหุ้นสหกรณ์ร้านค้าประชุมสามัญประจำปี 2557
ประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะสื่อสาร และรักษามารยาทไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2557
วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติปีการศึกษา 2557
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
อาคารชุดศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส ทดสอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ ๓๙ ปี
คณะพลศึกษา จัดงาน "วันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร"
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมผู้ปกครอง
คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรฯ ระยะที่ 2 (รุ่น 2)
โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบันอย่างสร้างสรรค์
โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอบทคัดย่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
ประกวดออกแบบโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ Contemporary Piano โดย Giusy Caruso
คณะวิทยาศาสตร์ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ ...
กำหนดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2557 รุ่น 2 ระยะ1
โครงการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการพัฒนาความรู้ฯ
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
โครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
ชุมนุมช่างวรรณกรรมประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์" ตอบโจทย์เด็กเก่ง
ขอเชิญร่วมประชุมประดับชาติ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ"
มศว จัดค่ายปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน หวังเป็นโมเดลวินิจฉัยการอ่านแห่งแรกของประเทศ
ขอเชิญร่วมงาน Open house มศว
ปาฐกถา เมื่อนักเขียนวาดรูป โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ขอเชิญร่วมโครงการปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่านรุ่น 2
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
แจ้งตารางเดินรถตู้ อาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 

อบรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Knowledge Management)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ“Phenom Desktop SEM”
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 - 3626 ...
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว