Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 September 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

27 พฤศจิกายน 2558 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด (ค่าปรับวันละ30บาท)
ขอเชิญบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2558
 

กิจกรรม

คณะพลศึกษาจัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2558
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร อายุครบ ๙๐ ปี
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
Engineering classic talk series I
ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
27 สิงหาคม 2558 โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ-ทักษะสื่อสารที่ดีและรักษ์มารยาทไทย
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อภาพยนตร์
โครงการไหว้ครู ประจำปี 2558
คณะพลศึกษาจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติคในสถานศึกษา
วันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
12th IPRC @BSRI
ปีที่ 60 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
คณะพลศึกษาจัดโครงการแห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษาฯ
แจ้งปิดการให้บริการสนามกีฬากลาง
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2558
คณะวิทยาศาสตร์ จัด
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ระยะที่ 2)
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการทุน Newton Fund
โครงการปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะพลศึกษาจัดงานวันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม ...
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว รับเป็นเจ้าภาพคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ...
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ...
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการทุน Newton Fund ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย ...
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ประเด็นท้าทายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญแห่เทียน ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ...
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณและการปกป้องสิทธิในผลงานวิจัย หัวข้อ เรื่อง : ...
ขอเชิญชมนิทรรศการมหกรรมผลงานสีน้ำแห่งประเทศไทย ณ หอศิลป์ g23
คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์ มศว
โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 12
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) “จิตอาสากับการรับใช้สังคม”
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คณะพลศึกษาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
คณะพลศึกษาจัดโครงการเข้าพรรษาสืบสานวันสำคัญทางพุทธศาสนา
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
โครงการเปิดบ้านสีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558
ร่วมงานทำบุญ 100 วัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ
โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขใจใกล้ธรรม น้อมนำมศว ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา
โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ“ของรัก : รถแข่ง”
ขอเเชิญชมนิทรรศการแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์
แจ้งปิดการใช้สนามกีฬากลาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ขั้นสูง
โครงการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัย AI Research Expo 2015
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558 เศรษฐกิจดิจิตอลและการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน
"โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย" โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปี 2558
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ขยายเวลาการรับสมัคร
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
ศูนย์ภาษาฯขอเชิญชมการแสดงของนิสิต
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการบริการวิชาการ "ชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน"
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2558
9 เมษายน 58 งานมหกรรมมหาสงกรานต์
คณะพลศึกษาจัดรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
พิธีถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ฝ่ายวิชาการสัญจร
กำหนดการซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง
การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายระดับชาติ
รายชื่อโครงการค่ายกีฬา ภาษา และศิลปะภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1
ขอเชิญร่วมงาน "ภาษากับวัฒนธรรมรำเล่น"
ขอเชิญร่วมแข่งขัน มศว มินิมาราธอน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
 

อบรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนา เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4671 สังกัดงานบริหารงานบุคคล ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 - 4671 สังกัดงานบริหารงานบุคคล ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5083 สังกัดคณะสังคมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
การศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนสนับสนุนโครงการจากต่างประเทศ
ทุนทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R , KM และวิทยากรกระบวนการ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว