Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 May 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2558 แจ้งปิดทำการชั่วคราวกองบริการการศึกษา มศว องครักษ์
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางสอบวิชา SWU145 ปลายภาค 2/2557
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบปลายภาค
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ “การรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะ”
พื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ปีที่ ๑ ภายใต้แนวคิด “INNONOVELSPACE”
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111)
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น 42 ชั่วโมง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
แผนที่การเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2556
ย้ายที่ทำการรับทำบัตรจอดรถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ขอเชิญชมนิทรรศการ "สุข....พอดี"
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2557 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557 (รหัส50-57)
ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
แจ้งปิดการให้บริการ
ขอเชิญชวนนิสิต มศว บุคลากรและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล ...
งานมหกรรมและนิทรรศการ "1St International Job Fair"
ชมนิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการ "สุข...พอดี"
ศูนย์ภาษาฯจัดโครงการ "เปิดบ้านบูรณาการภาษาและวัฒนธรรม"
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2557
ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง "เจ้าหญิงแสนหวี"
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ แจ้งปิดทำการชั่วคราว
1 พ.ค. 58 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาคเรียน2/2557
27 เม.ย. 58 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียน2/2557
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ ถึงแก่กรรม (ภรรยาของรองศาสตราจารย์ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ ...
9 เมษายน 2558 "วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อ ...
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสืบสานสงกรานต์ ดอกไม้บาน ณ มศว องครักษ์
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ มหากุศล เฉลิมพระเกียรติ
บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE@true ด้วย Buasri ID
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๒ มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”
ตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ มศว ประสานมิตร - องครักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ปิดทำการวันที่ 9-10 มีนาคม 2558
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค
งานสวดพระอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อ ...
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่2 ในหัวข้อ “Developing Human Capital for the 21st Century”
ตารางสอบวิชา SWU145 กลางภาค 2/57
ประกาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา SWU122 และ SWU124
โครงการสัมมนาวิชาการพลศึกษา
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ อายุ20-50ปี(เกิดระหว่างพ.ศ.2508-2538)
16 มี.ค.2558 วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียน2/2557
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Creative Thinking & Innovation workshop @ trueLab"
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางสอบกลางภาค2/57 วิชา SWU145
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ประกาศ งดให้บริการอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ฉีดวัคซีนโรคคอตีบฟรี
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติเรื่อง กิจการเพื่อสังคมร่วมกับบริติช เคานซิล
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ขอความอนุเคราะห์ตอบแแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำ ...
ประชุมนานาชาติ หัวข้อ " Challenging Disparities in
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Aoyama Gakuin University ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสหเวชศาสตร์แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าอาคาร
คลินิกสุขภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว บริการฉีดวัคซีน
ขอเชิญชมการแสดงโขน ประจำปีการศึกษา 2557
6th University Scholars Leadership Symposium 2015-Hong Kong
การจ่ายเงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ.รับรอง (4.5 เดือน
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2558
SWU JOB FAIR 2015
ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบ สาธิต มศว ประสานมิตร ...
26ม.ค.-1พ.ค.2558 เริ่มปรับนิสิตรหัส50-57ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ค่าปรับวันละ30บาท
นิสิตแจ้งจบการศึกษาภาคเรียนที่2/2557
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
ขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
3 - 5 ก.พ. 58 งาน SWU JobFair 2015
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา 1/2557 ขอ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพิกุล วงศ์ภักดี
โครงการการศึกษาดูงาน Engagement ในประเทศ (ณ ชุมชนคลองแดน)
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19-24มกราคม2558 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2557 ทางInternet
16มกราคม2558 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนดภาค2/2557
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ...
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น
11 - 14 ม.ค. 58 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปิดให้บริการ
8- 10 ม.คง 58 คณะพลศึกษา งดการให้บริการ
วันที่ 12-16 ม.ค. 58 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการชั่วคราว
สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2557
ปิดให้บริการสนามกีฬากลาง มศว (11 ม.ค.58-8 ก.พ.58) ประสานมิตร
วันที่ 8 - 10 มกราคม 2557 คณะพลศึกษาของดให้บริการ
รองศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ฮั่นตระกูล ถึงแก่กรรม
วันที่ 6- 8 ม.ค. 58 คณะศึกษาศาสตร์ของดการให้บริการ
27 ธ.ค. 57 - 10 ม.ค. 58 ปิดให้บริการสนามกีฬากลาง มศว ประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
กำหนดการเปิดบริการสำนักหอสมุดกลางช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558
วันที่ 15 -24 ม.ค. 58 แจ้งปิดการให้บริการอาคารกีฬา 1
กองวิเทศสัมพันธ์ปิดทำการวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557
๒๓ ธ.ค. ๕๗ ขอเชิญร่วมงาน "ศรีนครินทร์ -สีสันแห่งความสุข"
๒๕ ธ.ค. ๕๗ ขอเชิญร่วมงาน "ศรีนครินทร์ - สีสันแห่งความสุข"
นายสยาม หาบ้านแท่น บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติ
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิธีเปิด True Lab
"การเปรียบผลได้จากรัฐ กรณีเป็นสมาชิก กบข. หรือ ลาออก"
บิดาของผศ.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สาหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค
รับสมัครอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
โครงการสวนศิลปะลานวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิธีเปิด True Lab
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มศว คลินิก จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2557 (นิสิตรหัส50-57)
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จัดงานวันพ่อ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นภดล พนอำพน สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ...
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 1/2557
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค2/2557
เงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ขอเชิญส่งผลงานโครงการเข้าประกวดด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการจัดบริการเช่า / ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ศรีนครินทร์ – สีสันแห่งความสุข”
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
สำรวจความต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของศิษย์เก่า มศว
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เปิดให้บริการสนามแบดมินตันและสนามฝึกซ้อมเทเบิ้ลเทนนิส ณ อาคารกีฬา 1
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ออนไลน์
ชมรมอาสายุวกาชาด ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ โดย 9 ศิลปินหญิง
หอจดหมายเหตุ มศว ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
มารู้จักไวรัสอีโบล่า
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขใจใกล้ธรรม น้อมนำมศว ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา
 

อบรม

"การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Dream don't work, Unless you Do"
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Nerve Mobilization and Clinical Application”
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานสำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์) (2) 7 - ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง (Admissions) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...
มหาวิทยาลัย Aga Khan รับสมัครนักศึกษา
ทุนฟุลไบรท์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว