Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
31 July 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งการดาวน์โหลดแผนที่ SWU MAP
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
โครงการสัมมนาบุคลาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2558
งดให้บริการโรงอาหาร 1 ชั้น เพื่อปิดปรับปรุง
6 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2557
3 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคฤดูร้อน 3/2557
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 : กิจกรรมหลักที่ 3 : ...
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2558
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2558(นิสิตรหัส51-57)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ University of Utah
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำตามบัญชีขั้นต่ำขั้นสูงใหม่ (ปรับ 4%)
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ องครักษ์ งดบริการรถตู้รับส่งชั่วคราว ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค. 58
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๔๙
ยกเลิก ประกาศงดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่
การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอเชิญหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา และทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปี 2558
กำหนดการตัดกระแสไฟฟ้าและปิดให้บริการ ของสำนักหอสมุดกลาง
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสร ...
20 กรกฎาคม 2558 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ประกาศ งดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ส่งข้อมูลพลังงาน
การขอรับใบรับรองปริญญาและTranscript(ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 แจ้งปิดทำการชั่วคราวกองบริการการศึกษา มศว องครักษ์
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบปลายภาค
ตารางสอบวิชา SWU145 ปลายภาค 2/2557
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ “การรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะ”
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111)
พื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ปีที่ ๑ ภายใต้แนวคิด “INNONOVELSPACE”
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น 42 ชั่วโมง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
แผนที่การเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2556
ย้ายที่ทำการรับทำบัตรจอดรถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ขอเชิญชมนิทรรศการ "สุข....พอดี"
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557 (รหัส50-57)
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2557 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
แจ้งปิดการให้บริการ
ขอเชิญชวนนิสิต มศว บุคลากรและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล ...
งานมหกรรมและนิทรรศการ "1St International Job Fair"
ชมนิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการ "สุข...พอดี"
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2557
ศูนย์ภาษาฯจัดโครงการ "เปิดบ้านบูรณาการภาษาและวัฒนธรรม"
ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง "เจ้าหญิงแสนหวี"
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ แจ้งปิดทำการชั่วคราว
27 เม.ย. 58 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียน2/2557
1 พ.ค. 58 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาคเรียน2/2557
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ ถึงแก่กรรม (ภรรยาของรองศาสตราจารย์ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ ...
9 เมษายน 2558 "วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อ ...
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสืบสานสงกรานต์ ดอกไม้บาน ณ มศว องครักษ์
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ มหากุศล เฉลิมพระเกียรติ
บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE@true ด้วย Buasri ID
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๒ มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”
ตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ มศว ประสานมิตร - องครักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ปิดทำการวันที่ 9-10 มีนาคม 2558
งานสวดพระอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อ ...
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่2 ในหัวข้อ “Developing Human Capital for the 21st Century”
ตารางสอบวิชา SWU145 กลางภาค 2/57
ประกาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา SWU122 และ SWU124
โครงการสัมมนาวิชาการพลศึกษา
16 มี.ค.2558 วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียน2/2557
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ อายุ20-50ปี(เกิดระหว่างพ.ศ.2508-2538)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Creative Thinking & Innovation workshop @ trueLab"
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางสอบกลางภาค2/57 วิชา SWU145
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ประกาศ งดให้บริการอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติเรื่อง กิจการเพื่อสังคมร่วมกับบริติช เคานซิล
ฉีดวัคซีนโรคคอตีบฟรี
ขอความอนุเคราะห์ตอบแแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำ ...
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Aoyama Gakuin University ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมนานาชาติ หัวข้อ " Challenging Disparities in
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสหเวชศาสตร์แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าอาคาร
คลินิกสุขภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว บริการฉีดวัคซีน
ขอเชิญชมการแสดงโขน ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2558
6th University Scholars Leadership Symposium 2015-Hong Kong
SWU JOB FAIR 2015
การจ่ายเงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ.รับรอง (4.5 เดือน
ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบ สาธิต มศว ประสานมิตร ...
นิสิตแจ้งจบการศึกษาภาคเรียนที่2/2557
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
26ม.ค.-1พ.ค.2558 เริ่มปรับนิสิตรหัส50-57ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ค่าปรับวันละ30บาท
ขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา 1/2557 ขอ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
3 - 5 ก.พ. 58 งาน SWU JobFair 2015
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2
โครงการการศึกษาดูงาน Engagement ในประเทศ (ณ ชุมชนคลองแดน)
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ...
ปิดให้บริการสนามกีฬากลาง มศว (11 ม.ค.58-8 ก.พ.58) ประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
กำหนดการเปิดบริการสำนักหอสมุดกลางช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการทุน Newton Fund
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว รับเป็นเจ้าภาพคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ...
 

อบรม

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning ...
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
อบรมเชิงปฏิบัติการ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ...
รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
Going Global 2016: Building Nations and Connecting Cultures
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว