Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 November 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2558 วิชา SWU121 และ SWU123
ขอเชิญชวนแต่งกายชุดสีดำ ๑๖ ธันวาคมศกนี้ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันพระราชทานเพลิงพระศพ
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิดกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียน2/2558
ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร
ด้วยความรักและอาลัยแด่ รศ. ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
โครงการขยะแลกกระทง
ทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
นโยบายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2558
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๓ มีให้อ่านบนเว็บไซต์
ขอเชิญสาวสวยอายุ 16-35 ปี เข้าร่วมประกวดงาน "ลอยกระทงกลางกรุง ณ ทุ่ง มศว"
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มศว องครักษ์
นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ถึงแก่อนิจกรรม
จดหมายข่าว HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2558
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ...
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
มารดาอาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษา ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์คุมสอบ มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์ ระหว่างวันที่ 12- 16 ...
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558
วันที่ 11-วันที่ 16 ตุลาคม 58 สำนักงานอำนวยการ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวันประกาศปิดทำการ
การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๕๐
กองบริการการศึกษา งดให้บริการ เวลา 11.30-14.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2558
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ออนไลน์
รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ ...
21 ก.ย. 58 ขอเลื่อนการบรรยาย เรื่อง "อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ"
แก้ไขตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งบุคลากรจาก มศว ประสานมิตร- มศวองครักษ์ ครั้งที่ 2
กิจกรรม OPENWORLD: เปิดโลกอาชีพ
โครงการบรรยาย เรื่อง อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
งานไหว้ครู คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
การแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่1/2558
ขอถอนวิชา(Withdrawn) ภาคเรียนที่ 1/2558
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
27 พฤศจิกายน 2558 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด (ค่าปรับวันละ30บาท)
ขอเชิญบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2558
การเข้ารับการรักษาพยาบาลของนิสิต กรณีประสบอุบัติเหตุ
24-31ส.ค.2558 เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2558
เปลี่ยนแปลงขึ้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่1เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ออนไลน์
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งอาจารยผู้สอนจาก มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ฉบับแกไข ครั้งที่ 1
เปลี่ยนสถานที่แนะนำโครงการทุน Newton Fund
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ระหว่างวันที่ 17 ...
ตารางบริการรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โครงการปฐมนิเทศฯ ปีการศึกษา 2558
การตรวจรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2558
เปลี่ยนแปลงสถานที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งการดาวน์โหลดแผนที่ SWU MAP
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
โครงการสัมมนาบุคลาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2558
งดให้บริการโรงอาหาร 1 ชั้น เพื่อปิดปรับปรุง
3 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคฤดูร้อน 3/2557
6 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2557
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 : กิจกรรมหลักที่ 3 : ...
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2558(นิสิตรหัส51-57)
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2558
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำตามบัญชีขั้นต่ำขั้นสูงใหม่ (ปรับ 4%)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ University of Utah
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ องครักษ์ งดบริการรถตู้รับส่งชั่วคราว ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค. 58
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๔๙
ยกเลิก ประกาศงดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่
ขอเชิญหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา และทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปี 2558
การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
กำหนดการตัดกระแสไฟฟ้าและปิดให้บริการ ของสำนักหอสมุดกลาง
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสร ...
20 กรกฎาคม 2558 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ประกาศ งดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ส่งข้อมูลพลังงาน
การขอรับใบรับรองปริญญาและTranscript(ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 แจ้งปิดทำการชั่วคราวกองบริการการศึกษา มศว องครักษ์
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบปลายภาค
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ “การรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะ”
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น 42 ชั่วโมง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2557 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
ขอเชิญชวนนิสิต มศว บุคลากรและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล ...
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๒ มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มศว
 

อบรม

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดคอร์สอบรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5139 และ (1) 7 - 5140 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา (9) 7 - 2677 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1044 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการ ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการนักกีฬา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงาน Part Time รายได้วันละ 400 บาท
รับสมัครพนักงาน Part Time อบรมกับทีมงานจากออสเตรเลีย รายได้วันละ 400 บาท
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว