Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 August 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม ...
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
เชิญชวนนิสิตประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษาของมูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดานางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนันท์
จองห้องพักรอบ 2 ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
4 สิงหาคม 59 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคาปิดทำการทำชั่วคราว
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ...
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 กองบริการการศึกษา งดให้บริการ
ทำวันเกิดของท่าน เป็นวันให้การศึกษา
การแข่งขันสวดคัมภีร์อังกุระอาน
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ทำการชั่วคราว
วันที่ 1 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้คู่ประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ ...
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ
แจ้งข่าวให้นิสิตพิการทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ...
กำหนดการการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค.ระดับปริญญาโท
18 กรกฎาคม 2559 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2558
22 ก.ค. - 7 พ.ย. 59 ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ด้านประตูแดนตะวัน (ประตู 2) ...
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์ (ฉบับประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.59)
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
ไม่เปิดจองห้องพัก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 4
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความประสงค์จะไม่เข้าพักในหอพัก
วันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ปิดทำการชั่วคราว
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559
สายด่วนสุขภาพจิตเพื่อนิสิต มศว
วันที่ 2-3 ก.ค. 59 ศูนย์กีฬาปิดทำการชั่วคราว
Edit Announcementผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณโรงอาหาร ๑
โปรดระมัดระวังวัสดุจากที่สูงหล่นใส่บริเวณอาคารบริการ ม.ล.ปิ่นและอาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช
งดให้บริการลานจอดรถใต้อาคารเรียนรวม Learning Tower
คู่มือการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 2 ...
คู่มือการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
สัมมนากองกิจการนิสิต 16-18 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่22-24 มิถุนายน 2559 ปิดทำการชั่วคราว
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา(อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ)
ทุนรัฐบาลบราซิล
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 มศว คลินิก ปิดให้บริการชั่วคราว
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร ๑ (เพิ่มเติม)
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ...
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม
ประกาศเรื่องจุดจอดรถสำหรับบัณฑิตและผู้มาร่วมแสดงความยินดี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
กำหนดการวันซ้อมใหญ่ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
แผนที่จุดจอดรถและเส้นทางจราจรภายใน มศว องครักษ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร ๑
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “ Metacognition and ...
แจ้งสลับไฟเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
แจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดกลางปิดการให้บริการ
วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยปิดให้บริการชั่วคราว
กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มศว ประจำปีการศึกษา 2559
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คณะวิทยาศาสตร์)
วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาปิดทำการชั่วคราว
เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษชุมชน รุ่นที่ 2/59 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ขอรับบริจาคแฟ้มเก่า
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2558 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
รับสมัครนิสิตอยู่หอพักภาคฤดูร้อน 3/2558
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2558
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก 2/2558
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 2-3 และ 17-19 พฤษภาคม 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว (ประจำเดือน ม.ค.- มี.ค. 59) ออนไลน์
ปิดพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
25 เมษายน 2559 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาค2/2558
29 เมษายน 2559 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาคเรียนที่2/2558
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2558 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
นิทรรศการ TechnoShowcase ครั้งที่3 Fun Tech Park (สนุก เล่น เรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี)
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2559
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจาปีการศึกษา 2559
กองทุนวันเกิด เปิดโอกาสการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ...
ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบฟอร์ม ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัด มศว ประเภทจับสลากได้
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหาร ๑ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มศว ...
ผลการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ วันที่ 29 มีนาคม 2559
สำนักคอมพิวเตอร์ : ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน
งดใช้สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาสน์ (สนามฟุตบอล)
โครงการสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง ประสารมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 7 - 11 ...
ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งความประสงค์ การจองห้องพักของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559 ...
ปิดเส้นทางจราจรเส้นตั้งแต่ด้านข้างสนามเทนนิสถึงด้านหน้าคณะมนุษยศาสตร์
[แจ้งแก้ไขขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559]
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศตารางสอบ SWU145 กลางภาค 2/2558
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส (อดีตรองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม
งดใช้สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาสน์ (สนามฟุตบอล)
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
ปิดกั้นเส้นทางสัญจรหน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค (ตลาดนัด มศว)
นิสิตปริญญาตรี ขอแจ้งจบการศึกษา ภาค2/2558
แจ้งตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ...
งานจราจรและความปลอดภัยย้ายสำนักงานใหม่
 

กิจกรรม

วันไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
คณะพลศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
16 กันยายน 2559 ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 

อบรม

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต จำนวน 4 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 - 5474 และ (1) 7 - 5475 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Supervisor
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว