Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 January 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

นิสิตแจ้งจบการศึกษาภาคเรียนที่2/2557
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
26ม.ค.-1พ.ค.2558 เริ่มปรับนิสิตรหัส50-57ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ค่าปรับวันละ30บาท
ขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา 1/2557 ขอ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
3 - 5 ก.พ. 58 งาน SWU JobFair 2015
โครงการการศึกษาดูงาน Engagement ในประเทศ (ณ ชุมชนคลองแดน)
ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพิกุล วงศ์ภักดี
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19-24มกราคม2558 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2557 ทางInternet
16มกราคม2558 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนดภาค2/2557
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ...
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น
11 - 14 ม.ค. 58 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปิดให้บริการ
วันที่ 12-16 ม.ค. 58 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการชั่วคราว
8- 10 ม.คง 58 คณะพลศึกษา งดการให้บริการ
สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2557
ปิดให้บริการสนามกีฬากลาง มศว (11 ม.ค.58-8 ก.พ.58) ประสานมิตร
วันที่ 8 - 10 มกราคม 2557 คณะพลศึกษาของดให้บริการ
รองศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ฮั่นตระกูล ถึงแก่กรรม
วันที่ 6- 8 ม.ค. 58 คณะศึกษาศาสตร์ของดการให้บริการ
27 ธ.ค. 57 - 10 ม.ค. 58 ปิดให้บริการสนามกีฬากลาง มศว ประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
กำหนดการเปิดบริการสำนักหอสมุดกลางช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558
วันที่ 15 -24 ม.ค. 58 แจ้งปิดการให้บริการอาคารกีฬา 1
กองวิเทศสัมพันธ์ปิดทำการวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557
๒๕ ธ.ค. ๕๗ ขอเชิญร่วมงาน "ศรีนครินทร์ - สีสันแห่งความสุข"
๒๓ ธ.ค. ๕๗ ขอเชิญร่วมงาน "ศรีนครินทร์ -สีสันแห่งความสุข"
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
นายสยาม หาบ้านแท่น บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติ
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิธีเปิด True Lab
บิดาของผศ.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
"การเปรียบผลได้จากรัฐ กรณีเป็นสมาชิก กบข. หรือ ลาออก"
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สาหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค
รับสมัครอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
โครงการสวนศิลปะลานวัฒนธรรม
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิธีเปิด True Lab
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
มศว คลินิก จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2557 (นิสิตรหัส50-57)
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 1/2557
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นภดล พนอำพน สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ...
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จัดงานวันพ่อ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค2/2557
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณลานเล่นล้อ
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court
เงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ขอเชิญส่งผลงานโครงการเข้าประกวดด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการจัดบริการเช่า / ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว
ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ ประจําปีการศึกษา 2557
28พ.ย.2557 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557(ค่าปรับวันละ30บาท)
24 พ.ย.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn) ภาค1/2557
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการ 17-19 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอเชิญชวนซื้อดอกป๊อปปี้ จากผู้แข่งขันแต่งคอสเพลย์
ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ สาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ศรีนครินทร์ – สีสันแห่งความสุข”
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
งานลอยกระทง "ลอยประทีป ล่องธารา ร้อยศรัทธา ศรีนครินทร์"
ขอเชิญร่วมงานโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานลอยกระทง "สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม"
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของคนไทยในเทศกาลลอยกระทง
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริกา
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารฯ บริเวณลานเล่นล้อ
สำรวจความต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของศิษย์เก่า มศว
ขอเชิญร่วมงานงานแถลงข่าว True Lab
ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ สาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ขอเชิญร่วมแข่งขันรวมใจสามัคคี เดิ่น-วิ่ง ครั้งที่ 9
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เปิดให้บริการสนามแบดมินตันและสนามฝึกซ้อมเทเบิ้ลเทนนิส ณ อาคารกีฬา 1
3 พฤศจิกายน 2557 งดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มศว ร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2557
27 - 28 ตุลาคม 2557 กองแผนงานปิดทำการชั่วคราว
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
มศว ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง “ลอยประทีป ล่องธารา ร้อยศรัทธา ศรีนครินทร์”
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "Why English is important for ASEAN Economic Community"
"วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ ๒๖
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุม หัวข้อ "สะเต็มศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย"
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอบระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ( ฉบับแก้ไข )
มศว ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง "สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม"
งดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอบ ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.ทวีสิทธิ์ สิทธิกร ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
กำหนดการพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ออนไลน์
ศูนย์กีฬา มศว แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
สำนักคอมพิวเตอร์ย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่
โครงการสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
ชมรมอาสายุวกาชาด ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองกิจการนิสิตเชิญร่วมทำบุญวันเกิด ด้วยการบริจาคเงินเข้า
18 กันยายน 2557 งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
แจ้งงดใช้อัฒจรรย์สนามกีฬากลางชั่วคราว
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
30 ก.ย. 57 คณะพลศึกษาจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗
คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สามีของนางวริณี จันทานนท์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาค1/2557
การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การแจ้งจบการศึกษา ภาค1/2557
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ โดย 9 ศิลปินหญิง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง "Hight Performance Sport and Recreation Management"
แจ้งรับบัตรนิสิต ชั้นปีที่1 เรียนที่ มศว องครักษ์
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ขอความร่วมมือส่งข้อมูลนิสิตพิการ
มารดาของนางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2557
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม ...
รับสมัครอบรม ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2557
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมระดมสมองในหัวข้อ “ปฏิรูปการศึกษาไทย”
ห้องสอบ SWUSAT (การทดสอบความถนัดทางการเรียน) นิสิตชั้นปีที่ 1
สวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพบิดานายไพฑูรย์ พูลสุข
ขอเชิญเลือกศิษย์เก่าที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อจารึกในหอเกียรติยศ
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ (เพิ่มเติม)
มศว บรรยายพิเศษ "บาลี-สันสกฤต"
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
หอจดหมายเหตุ มศว ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
21 ส.ค. 57 ขยายเวลาการให้บริการรถรับ-ส่งซอยสุขุมวิท 23
ห้องสอบ swusat (การทดสอบความถนัดทางการเรียน) นิสิตชั้นปีที่ 1
มารู้จักไวรัสอีโบล่า
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มศว
27ส.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอนภาค1/2557
22ส.ค.2557 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนดภาค1/2557
25-30ส.ค.2557เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557
ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้เรียน,ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU121 & SWU123 ภาคเรียนที่ 1/2557
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ...
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนานานาชาติ หัวข้อ “Language, Culture and Internationalisation”
วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มศว ครบรอบ 39 ปี
ขอเชิญร่วมงาน "พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
ประกาศขยายส่งบทความจากวันที่ 31 ก.ค. 57 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2557
งดบริการรถตู้รับส่งอาจารย์และบุคลากร ระหว่างมศว องครักษ์ - ประสานมิตร
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครบ ๒๐ ปี
ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยตรวจสอบภายใน ปิดทำการวันที่ 13-15 ส.ค. 57
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ ...
เปิดคลินิกกายภาพบำบัด มศว นอกเวลาราชการ
ตารางบริการรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โครงการปฐมนิเทศฯ
การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของ มศว คลินิก
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
ประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล
6-7-8 ส.ค.2557 นิสิตชั้นปีที่ 1 จองหอพัก ตามวันและเวลา
โครงการสัมมนา "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์"
ประชุมนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน เรื่อง International Forum on Mindful Markets: Cooperation of ...
โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ขอเชิญร่วมพิธีพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
ขอแจ้งนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ ...
บัณฑิตวิทยาลัยขอเลื่อนวันปฐมนิเทศจากวันที่ 15 ส.ค. 57 เป็นวันที่ 14 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมงาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย
"เงินรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554"
ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
แจ้งเปลี่ยนหมายเลขภายใน
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2557
สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำ SWUTube
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
ข้อปฏิบัตินิสิตและปฏิทินการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2557 (โดยขอยกเลิกประกาศเดิม ที่ลงวันที่ 6 พ.ค.2557)
ข้อปฏิบัตินิสิตหอพักและปฏิทินการจองหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
ปรับเปลี่ยนตารางเดินรถ
Exhibition : IN SEARCH OF LOST MEMORIES
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ขอเปลี่ยนแปลงวัน การบริการป้องกันกำจัดแมลง
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๙
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนตุลาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกันยายน 2556
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "COSCI Open house 2015" เปิดบ้านวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
ชมรมวรรณศิลป์ มศว ขอเชิญชวนนิสิต คัดเลือกตัวแทนนักโต้วาที
 

อบรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4642 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0246 สังกัดสาขาสถิติ/คณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน 3 ตำแหน่ง สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ...
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
Korean Government Scholarship Program (KGSP)
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครพนักงาน
สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน รับสมัครผู้อำนวยการ
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปี 2015/2016
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว