Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มศว ร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2557
27 - 28 ตุลาคม 2557 กองแผนงานปิดทำการชั่วคราว
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
มศว ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง “ลอยประทีป ล่องธารา ร้อยศรัทธา ศรีนครินทร์”
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "Why English is important for ASEAN Economic Community"
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุม หัวข้อ "สะเต็มศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย"
"วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ ๒๖
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอบระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ( ฉบับแก้ไข )
มศว ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง "สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม"
งดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.ทวีสิทธิ์ สิทธิกร ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอบ ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
กำหนดการพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ออนไลน์
ศูนย์กีฬา มศว แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์ย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
ชมรมอาสายุวกาชาด ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
โครงการสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปี 2557
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
แจ้งงดใช้อัฒจรรย์สนามกีฬากลางชั่วคราว
18 กันยายน 2557 งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
กองกิจการนิสิตเชิญร่วมทำบุญวันเกิด ด้วยการบริจาคเงินเข้า
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
30 ก.ย. 57 คณะพลศึกษาจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗
สามีของนางวริณี จันทานนท์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาค1/2557
การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การแจ้งจบการศึกษา ภาค1/2557
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ โดย 9 ศิลปินหญิง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง "Hight Performance Sport and Recreation Management"
แจ้งรับบัตรนิสิต ชั้นปีที่1 เรียนที่ มศว องครักษ์
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ขอความร่วมมือส่งข้อมูลนิสิตพิการ
มารดาของนางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2557
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม ...
รับสมัครอบรม ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2557
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมระดมสมองในหัวข้อ “ปฏิรูปการศึกษาไทย”
ห้องสอบ SWUSAT (การทดสอบความถนัดทางการเรียน) นิสิตชั้นปีที่ 1
สวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพบิดานายไพฑูรย์ พูลสุข
ขอเชิญเลือกศิษย์เก่าที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อจารึกในหอเกียรติยศ
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ (เพิ่มเติม)
มศว บรรยายพิเศษ "บาลี-สันสกฤต"
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
21 ส.ค. 57 ขยายเวลาการให้บริการรถรับ-ส่งซอยสุขุมวิท 23
หอจดหมายเหตุ มศว ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ห้องสอบ swusat (การทดสอบความถนัดทางการเรียน) นิสิตชั้นปีที่ 1
27ส.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอนภาค1/2557
22ส.ค.2557 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนดภาค1/2557
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มศว
25-30ส.ค.2557เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557
มารู้จักไวรัสอีโบล่า
ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้เรียน,ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU121 & SWU123 ภาคเรียนที่ 1/2557
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ...
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนานานาชาติ หัวข้อ “Language, Culture and Internationalisation”
วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มศว ครบรอบ 39 ปี
ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
ขอเชิญร่วมงาน "พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครบ ๒๐ ปี
งดบริการรถตู้รับส่งอาจารย์และบุคลากร ระหว่างมศว องครักษ์ - ประสานมิตร
ประกาศขยายส่งบทความจากวันที่ 31 ก.ค. 57 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2557
เปิดคลินิกกายภาพบำบัด มศว นอกเวลาราชการ
ตารางบริการรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โครงการปฐมนิเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน ปิดทำการวันที่ 13-15 ส.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ ...
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของ มศว คลินิก
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
6-7-8 ส.ค.2557 นิสิตชั้นปีที่ 1 จองหอพัก ตามวันและเวลา
ประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล
โครงการสัมมนา "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์"
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประชุมนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน เรื่อง International Forum on Mindful Markets: Cooperation of ...
โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ขอเชิญร่วมพิธีพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
โครงการปฐมนิเทศ และพบผู้ปกครองนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
วันภาษาไทยแห่งชาติ
25 กค. 57 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดทำการ
24-25 กรกฎาคม 2557 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้แจ้งปิดทำการ
24-25 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปิดทำการ
ขอแจ้งนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ ...
แนะนำขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี (Admission) ปีการศึกษา 2557
บัณฑิตวิทยาลัยขอเลื่อนวันปฐมนิเทศจากวันที่ 15 ส.ค. 57 เป็นวันที่ 14 ส.ค. 57
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557(นิสิตรหัส50-56)
ขอเชิญร่วมงาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย
งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์แจ้งปิดทำการ
"เงินรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554"
ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
วันที่ 25-26 ก.ค. 57 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ปิดให้บริการ
ขอเชิญร่วมงานละศีลอด คืนสู้เย้าชาว มศว
23 - 25 ก.ค. 57 คณะสังคมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ
แจ้งเปลี่ยนหมายเลขภายใน
ขยายเวลารับสมัครเรียนWriting, TOEIC, TOEFL, Business English
บิดาของอาจารย์สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล คณะวิทยาศาสตร์ เสียชีวิต
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แผนธุรกิจเพื่อรองรับกิจการเพื่อสังคม"
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2557
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ บิดา ของ ผศ.สืบสาย บุญวีรบุตร
โครงการบริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำ SWUTube
บิดา ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ถึงแก่กรรม
งานกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
แจ้งปิดการให้บริการ
ผศ.พันธุ์สิน เกตุทัต อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน
เปิดคลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลา
ชอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมมารดาของ ผศ.สายธิดา ลาภอนันตสิน
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว ภายใต้โครงการต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้มัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียม ภาค3/2556 สำหรับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ข้อปฏิบัตินิสิตและปฏิทินการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2557 (โดยขอยกเลิกประกาศเดิม ที่ลงวันที่ 6 พ.ค.2557)
ขอเชิญอบรม 21st Century Leadership: Concept & Experience
ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป ...
โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)นายปัญญา ศักดิ์ศิริผล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง How to write manuscript for publication in high impact journal
สามีของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ถึงแก่กรรม
แจ้งปิดอาคารส่วนกลางระหว่างวันที่ 23-25 พ,ค.57
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเลื่อนรายงานตัว
กองการเจ้าหน้าที่ ไม่เลื่อนการอบรม
สำนักทดสอบ แจ้งปิดให้บริการ
มศว องครักษ์ แจ้งปิดประตูใหญ่
ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
โครงการ International Scholarship and Education EXPO (ISEE) 2014
21-23 พฤษภาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ปิดทำการ
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
ประกาศผลตลาดนัด มศว
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดานางพัชรินทร์ สนธิวนิช
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
แจ้งปิดสำนักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดานายสามารถ สุคันธชาติ
ข้อปฏิบัตินิสิตหอพักและปฏิทินการจองหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557
คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมิตร) แจ้งปิดทำการ วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557
แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 3
12 - 15 พ.ค. 57 ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดทำการ
ขอเชิญฟังการบรรยาย หัวข้อ STEM Thinking and Changing Education Paradigms in ASEAN
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ออนไลน์
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต
รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557
24-25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
แจ้งงดบริการรถตู้รับส่งบุคลากร องครักษ์-ประสานมิตร
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
แจ้งดำเนินการกำจัดปลวก แมลง อาคารส่วนกลางวันที่ 25 เม.ย.57
15พ.ค.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค3/2556
12พ.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)
21 - 23 เม.ย. 57 คณะพลศึกษา ปิดบริการ
ขอเชิญเข้าเสนอราคาเพื่อเป็นผู้แทนทำประกันอุบัติเหตุนิสิตเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
1-26 เมษายน 2557 แจ้งจบภาคฤดูร้อน 3/2556
ขอรับ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)และใบรับรองปริญญา
ปรับเปลี่ยนตารางเดินรถ
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา ภาค2/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ
Exhibition : IN SEARCH OF LOST MEMORIES
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557
ปฏิทินบริการ สำนักหอสมุดกลาง
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2014”
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียน http://supreme.swu.ac.th
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ขอเปลี่ยนแปลงวัน การบริการป้องกันกำจัดแมลง
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๙
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนตุลาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกันยายน 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนสิงหาคม 2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๖ จัดพิมพ์เสร็จแล้ว
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

มศว คลินิก เชิญร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
งานแถลงข่าว ...
เปิดให้บริการฟรี ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ...
 

อบรม

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “เลขมาตรฐานประจำไฟล์ดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย”
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4068 , (1) 7- 1991 , (1) 7 - 2475 และ (1) 7 - 2476 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (1) 7 - 3913 และ (1) 7 - 4800 สถาบันวิจัย ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2877 สำนักคอมพิวเตอร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครงาน
รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง Assistant Buyer
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลสนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558-2559
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว