Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 June 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

การขอรับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาค2/2559
ประกาศรายชือนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ...
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวภัณฑารักษ์ พรหมแก้ว
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายไกรฤกษ์ จันทร์แฉล้ม
จดหมายข่าว บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาข้อไหล่ในผู้สูงอายุ"
ส่วนกิจการนิสิต งดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 15-16 มิ.ย.2560
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ : ม.ล.ปิ่น มาลากุล
เปิดสอบ SWU-SET ใหม่ 3 รอบ!!! สำหรับบุคคลทั่วไป
การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก (ข้าวราดแกง) ณ โรงอาหารหอพักนิสิต ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ...
มารดาของนายวรวุฒิ ศรีประเสริฐ คณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ
ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาข้อไหล่ในผู้สูงอายุ"
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)
ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค3/2559
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาค 3/2559 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2560
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาคเรียน 2/2559
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
คุณเพิ่ม เรืองรุ่งโรจน์ (บิดาของ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์) ถึงแก่กรรม
25 พ.ค. 60 วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารหลัก ภายในโรงอาหาร 1 และอาคารบริการ : ...
สมัครอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)
ปฏิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ...
ประกาศการสอบ SWU-SET วันที่ 22 เม.ย. 60
อาจารย์สุดาลักษณ์ โกเฮงกุล (อดีตอาจารย์ภาควิชาเคมี) ถึงแก่กรรม
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม (อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์) ถึงแก่กรรม
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair Senior Project Presentation 2016 คณะวิทยาศาสตร์
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ สืบสานวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกัน วันที่ 24-28 เมษายน 2560
วันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
ตกเบิกเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 - 30 ก.ย.59 ...
ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป
ประกาศผลตลาดนัด มศว รอบ 2
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "ยืดเส้นสายคลายเครียด"
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์ (Exploring the Aesthetic ...
ส่วนทัพยากรบุคคล ขอแจ้งปิดทำการวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง วันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ปีการศึกษา 2559 ...
มารดาของ อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ อาจารย์คณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Intensive physical therapy management for cardiopulmonary ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลักณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 2
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด มศว รอบที่ 1
การไม่อยู่หอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปิดทำการ
ประกาศรายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ตารางสอบ SWU145 กลางภาค 2/2559
13 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2559
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก "การอ่าน-การเขียนสำหรับเด็ก"
เปิดค่ายเด็กเก่ง Talent Science, Sport, Music and Art Youth Camp (TSA Youth Camp) รุ่น 1 ...
รายชื่อผู้กรอกแบบขอรับเงินบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท ไม่ถูกต้อง
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
จุดจอดรถตู้ รถบัส และเส้นทางใหม่
รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.
ขอแจ้งปิดการจราจรชั่วคราว วันที่ 13-14 ก.พ. 60
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
พิธีทำบุญตักบาตร และชมนิทรรศการ เนื่องใน วันมาฆบูชา
โครงการอบรมเสริมศักยภาพ แก่ผู้ประกอบการ โดยใช้ BMC
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมกราคม 2560
ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริหารกิจการหอพัก
การขอถอนวิชา (Withdrawn) ภาค2/2559 นิสิตปริญญาตรี
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยค่าครองชีพ สำหรับผู้รับบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท
การคืนเงินประกันสัญญาผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ...
รับสมัครนิสิตจิตอาสาและบันทึกกิจกรรม
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้
คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 2 (สอบ 19 มกราคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ...
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.59 ออนไลน์
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2559
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ รอบ 1 เดือนมกราคม 2560
ขอเชิญชวนฟังการบรรยาย CSIT Talk #1 "จบไอทีแล้วไปไหน?"
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำนาญ รอบพิเศษ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเปิดหอพัก
ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ และกิจกรรม Big cleaning Day
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ รอบ 3 เดือนธันวาคม 2559
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐
วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปิดทำการ (International Relations and ...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) รุ่นที่ 4
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมและการสร้างมิตรภาพสำหรับเด็ก (Social Skills and ...
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
งดใช้สนามฟุตบอลชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
27-28 ธ.ค. 59 คณะกายภาพบำบัดแจ้งปิดทำการ
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ
รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2559 ...
บริการสอบเพื่อวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษแก่บุคคลทั่วไป
เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา (อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ)
ผลการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
กำหนดการการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2 / 2559
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
เครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร (UK Alumni Professional Network)
กำหนดการสอบภาคทฤษฏี นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด มศว
เชิญชวนนิสิตชมภาพยนตร์ ในโครงการเทศกาลชมภาพยนตร์ (ดูหนัง กินหนม รื่นรมย์ชมหนังดัง)
การยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
สถิติจำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2559
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ...
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
 

กิจกรรม

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information ...
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
 

อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การป้องกันการรังแกในโรงเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้”
โครงการอบรม SWU SE Training ปี 3
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5268 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0283 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
Urgently Required Employees
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว