Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 October 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว องครักษ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ยกเลิกประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
ศูนย์จิตอาสา มศว
ตารางเดินรถตู้สอบกลางภาค รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559
อาจารย์จันทน์ทิพย์ ลิ้มทองกุล (อดีตหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ...
กิจกรรมแฟนใหม่ห่วงใยใส่ใจรักษ์โลก
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 พร้อมให้อ่านแบบออนไลน์แล้ว
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว (ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.59) ออนไลน์
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2559
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
ตารางสอบวิชา SWU145 กลางภาค 1/2559
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญร่วมโครงการแสดงกตเวทิตาคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหารโภชนาคารสีเขียว ชั้น 2 มศว ประสานมิตร
โครงการส่งเสริมนิสิตมีรายได้ระหว่างเรียน
Edit Announcementประกาศ รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
สถิติจำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2559
นายวิศาล วงษ์งาม ถึงแก่กรรม ((อดีต) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์)
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559
รับสมัครคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
บิดาของอาจารย์เสริมศรี ไทยแท้ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว
ClinicChemistry เกมเพื่อการศึกษาทางเคมีคลินิค โดยนิสิต มศว
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค 1/2559
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม ...
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
เชิญชวนนิสิตประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษาของมูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดานางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนันท์
จองห้องพักรอบ 2 ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
4 สิงหาคม 59 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคาปิดทำการทำชั่วคราว
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ...
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 กองบริการการศึกษา งดให้บริการ
ทำวันเกิดของท่าน เป็นวันให้การศึกษา
การแข่งขันสวดคัมภีร์อังกุระอาน
วันที่ 1 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ทำการชั่วคราว
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้คู่ประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ ...
แจ้งข่าวให้นิสิตพิการทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ...
22 ก.ค. - 7 พ.ย. 59 ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ด้านประตูแดนตะวัน (ประตู 2) ...
18 กรกฎาคม 2559 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2558
กำหนดการการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค.ระดับปริญญาโท
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์ (ฉบับประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.59)
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความประสงค์จะไม่เข้าพักในหอพัก
ไม่เปิดจองห้องพัก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 4
วันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ปิดทำการชั่วคราว
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559
สายด่วนสุขภาพจิตเพื่อนิสิต มศว
Edit Announcementผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณโรงอาหาร ๑
วันที่ 2-3 ก.ค. 59 ศูนย์กีฬาปิดทำการชั่วคราว
งดให้บริการลานจอดรถใต้อาคารเรียนรวม Learning Tower
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 2 ...
คู่มือการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
คู่มือการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
โปรดระมัดระวังวัสดุจากที่สูงหล่นใส่บริเวณอาคารบริการ ม.ล.ปิ่นและอาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช
สัมมนากองกิจการนิสิต 16-18 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่22-24 มิถุนายน 2559 ปิดทำการชั่วคราว
ทุนรัฐบาลบราซิล
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา(อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ)
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 มศว คลินิก ปิดให้บริการชั่วคราว
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร ๑ (เพิ่มเติม)
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ...
ประกาศเรื่องจุดจอดรถสำหรับบัณฑิตและผู้มาร่วมแสดงความยินดี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
กำหนดการวันซ้อมใหญ่ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร ๑
แผนที่จุดจอดรถและเส้นทางจราจรภายใน มศว องครักษ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “ Metacognition and ...
แจ้งสลับไฟเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
แจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดกลางปิดการให้บริการ
วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยปิดให้บริการชั่วคราว
กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มศว ประจำปีการศึกษา 2559
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คณะวิทยาศาสตร์)
วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาปิดทำการชั่วคราว
เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษชุมชน รุ่นที่ 2/59 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ขอรับบริจาคแฟ้มเก่า
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2558 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
รับสมัครนิสิตอยู่หอพักภาคฤดูร้อน 3/2558
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2558
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก 2/2558
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 2-3 และ 17-19 พฤษภาคม 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว (ประจำเดือน ม.ค.- มี.ค. 59) ออนไลน์
ปิดพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
29 เมษายน 2559 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาคเรียนที่2/2558
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2558 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจาปีการศึกษา 2559
กองทุนวันเกิด เปิดโอกาสการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ...
ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบฟอร์ม ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหาร ๑ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มศว ...
งดใช้สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาสน์ (สนามฟุตบอล)
[แจ้งแก้ไขขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559]
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค (ตลาดนัด มศว)
แจ้งตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ...
งานจราจรและความปลอดภัยย้ายสำนักงานใหม่
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแปลอักษร
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
 

อบรม

ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3514 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1485 ,(1) 7 – 2796 และ (1) 7 - 5457 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5447 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมการสัมมนาพิเศษเจาะลึกการเรียนนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร
งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรยิ่งใหญ่แห่งปีพลาดไม่ได้
แนะแนวศึกษาต่อ สหราชอาณาจักร งานยิ่งใหญ่แห่งปี SI-UK University Fair 2016
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว