Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 April 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

12พ.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)
15พ.ค.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค3/2556
10 เมษายน 2557 มหาสงกรานต์ มศว ประสานมิตร
21 - 23 เม.ย. 57 คณะพลศึกษา ปิดบริการ
17 - 19 เม.ย. 57 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ
ขอเชิญเข้าเสนอราคาเพื่อเป็นผู้แทนทำประกันอุบัติเหตุนิสิตเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2557
8 เม.ย. 57 สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย สำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญประกวดเรียงความและโปสเตอร์ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รับสมัครแข่งขันหัวเราะชิงเงินรางวัล
11 เม.ย. 57 มศวสืบสานสงกรานต์ไทย ณ มศว องครักษ์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
1-26 เมษายน 2557 แจ้งจบภาคฤดูร้อน 3/2556
ขอรับ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)และใบรับรองปริญญา
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดให้บริการ
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 57 ศูนย์กีฬาปิดบริการ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 14 ปี
วันที่ 1 - 4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดบริการชั่วคราว
2 เมษายน 2557 ให้บริการทางทันตกรรม ฟรี
ประกาศข้อกำหนดขอมีบัตรจอดรถยนต์ภายในอาคารที่จอดรถยนต์ มศว
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล คณะวิทยาศาสตร์
ว.นวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ พฤ.27 มี.ค.57
กิจกรรมฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี ประจิมนอก ได้ถึงแก่อนิจกรรม
24 มี.ค. 57 ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดทำการ
ขอเชิญสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ. ดร. สุนันทา ศรีศิริ
UBI SWU เปิดรับสมัครโครงการกองทุนตั้งตัวได้
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา ภาค2/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน3/2556
ปรับเปลี่ยนตารางเดินรถ
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556
2 เม.ย. 57 ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน อุดหินปูน ฟรี
19 - 21 มีนาคม 2557 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปิดทำการ
การขอบัตรจอดรถยนต์ฟรีหรือในอัตราเหมาจ่ายสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
โครงการ "พัฒนาศักยภาพครู สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน"
Exhibition : IN SEARCH OF LOST MEMORIES
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
20 - 21 มีนาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ ปิดทำการ
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
12 - 14 มีนาคม 2557 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
19 - 21 มีนาคม 2557 สำนักนวัตกรรมฯ ปิดการให้บริการ
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มศว ปีการศึกษา 2556
โครงการค่ายกีฬา ภาษา และศิลปะ ภาคฤดูร้อน (SWU SUMMER CAMP 2014)
รับสมัครผู้ประกอบการ ในอาคารที่พักบุคลากร
๔-๖ มีนาคม ๕๗ ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดการให้บริการ
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
ตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
28 ก.พ. 57 อบรม "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์"
ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนวันเปิดเรียนภาษาอังกฤษชุมชน
สร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก มุ่งเน้นจินตนาการและพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู
รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557
คณะมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลี
รับสมัครผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเข้าอบรมโครงการไทเก๊กเพื่อการบำบัดฟื้นฟูด้วยตนเอง(ฟรี)
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ปิดสำนักงานชั่วคราว
คณะมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รับสมัครอบรมภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 42 ชั่วโมง
เปลี่ยนแปลงวันณาปนกิจศพบิดาของ ผศ. กานดา ชัยภิญโญ
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ.กานดา ชัยภิญโญ
ปฏิทินบริการ สำนักหอสมุดกลาง
20 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ปิดการให้บริการ
ขอเชิญ "รับฟังการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางของคณะ"
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2556
ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2556 (รหัส 49-56)
ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาเวียดนามฟรี
ขอเชิญร่วม พิธีปิดการแข่งขันกีฬา SWU CUP ครั้งที่ 1
ขอเชิญร่วมงาน Zoomer-X มันส์ไม่ธรรมดา
รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการ Open House มศว
รับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา นิสิตและบุคคลทั่วไป
รับสมัครโครงการอบรมภาษาเกาหลี แบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Korean Intensive Course)
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพสามีนางเครือวรรณ์ บุญกัน
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
ประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2014”
งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
ประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา ...
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา SWU CUP ครั้งที่ 1
มติคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2557
6 ก.พ. 57 งาน "สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร"
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
28 - 30 มกราคม 2557 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปิดสำนักงานชั่วคราว
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2556
เลื่อนกำหนดการสอบฯ โครงการนักกีฬา และโครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงเหตุการณ์ทางการเมือง
รับสมัครชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
แจ้งเรื่องเวลาเปิดบริการสำนักหอสมุดกลาง
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ออนไลน์
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
ประกาศศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
ประกาศเลื่อน การอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์งดการเรียนการสอนโครงการบริการวิชาการ
เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2557 โครงการต่างๆ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการงดให้บริการและงดการเรียนการสอน วันที่ 16-19 ม.ค. 57
ให้บริการรถรับ-ส่งบุคลากร/อาจารย์ตามตารางปกติ
การเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
ประกาศการทำการและการจัดการเรียนการสอน วันที่ 16 -17 มกราคม 2557
15 ม.ค. 57 ประกาศปิดทำการและงดการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ ปิดทำการ วันที่ 24 - 26 มกราคม 2557
13 - 14 ม.ค. 57 ประกาศปิดทำการและงดการเรียนการสอน
6 ก.พ. 57 งานสายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร
ประกาศปิดการให้บริการลานที่จอดรถใต้ดินและอาคารส่วนกลางระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2557
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
ขอเชิญร่วมงานเปิดหอ freedo(r)m...freestyle
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
26 ม.ค. 56 ขอเชิญชมโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน "ศึกกุมภกรรณ"
วันที่ 7-8 มกราคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ปิดทำการ
นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียน http://supreme.swu.ac.th
27 ธ.ค.56 - 1 ม.ค.57 บัณฑิตวิทยาลัยปิดให้บริการ
26 ธ.ค. 56 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สีสันแห่งศรีนครินทร์” มศว องครักษ์
25 ธ.ค. 56 ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “งานสีสันแห่งศรีนครินทร์”
28-31 ธันวาคม 2556 ปิดให้บริการอาคารลานจอดรถใต้ดิน
ขอเชิญชวนแข่งขันเขียนความเรียงร้อยแก้ว
3 ก.พ.57 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา(Withdrawn)
ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี
23 - 24 ธันวาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ปิดให้บริการ
12ก.พ.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค2/2556
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู
26 ธ.ค. 56 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สีสันแห่งศรีนครินทร์” มศว องครักษ์
ขอรับบริจาคแผ่นซีดีเก่า
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ 101 ปี เพาะช่าง 45 ปี ศิลปศึกษา 21 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดบริการ 27 ธ.ค. 56 - 1 ม.ค. 57
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ปิดทำการวันที่ 15 -20 ธ.ค. 56
ประกาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556 วิชาSWU122 และ SWU124
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
11 ธ.ค. 56 ประชุมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
ขอเลื่อนการประชุมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญประชุมกรรมการฝ่ายถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย
ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับเอกสารสำหรับฝ่ายรับรายงานตัวบัณฑิตและฝ่ายฝึกซ้อม
ขอความร่วมมือคณาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกฝ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปิดทำการและการหยุดการเรียนการสอน วันที่ 3 - 4 ธ.ค, 56
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศหยุดการเรียนการสอน
ประกาศปิดพื้นที่เข้า-ออก มหาวิทยาลัย
วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2556 โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
ดร.ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
วันสุดท้ายชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา1/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
2 ธันวาคม 56 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ 2013
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน/ขอเรียนแทน 2/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน2/2556 สำหรับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีถวายพระพร
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดาของอาจารย์อดิศัย มัตเดช คณะพลศึกษา
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
22 พ.ย. 56 ปิดเส้นทางจราจรขาเข้าลานจอดรถใต้ดิน ตัั้งแต่เวลา 18.00
รับสมัครกรรมการคุมสอบ GAT PAT
สำนักหอสมุดกลาง เชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเปิดโอกาสการศึกษาแก่นิสิต ป.ตรี
งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "Social Impact after Se Approach"
ศ.สุพจน์ ชะนะมา อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
12 ธันวาคม 2556 งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดให้บริการวันที่ 18 - 19 พ.ย. 56
นิสิตระดับปริญญาตรีแจ้งจบการศึกษาภาค2/2556
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดา รศ.นพ.อรุณวงศ์ เทพชาตรี
รวมพลังชาว มศว องครักษ์ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
การโอนเงินรางวัลประจำปี 2554 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
บ่ายสาม 6 พ.ย. 56 ขอเชิญประชาคม มศว ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ..นิรโทษกรรม
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนางกัลยา สินเจริญ คณะพลศึกษา
4-9พ.ย.2556 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2556(นิสิตรหัส49-56)
ขอเชิญร่วมเสวนา "กล้าที่จะสอน : จิตวิญญาณใหม่ในครูเดิม"
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2556 ระหว่างวันที่ 4-9 พ.ย.56
25พ.ย.2556วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา(Withdraw)ภาค1/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ
ร.ร.สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) ปิดทำการวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2556
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) ...
ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางสาวสมพิศ ประเสริฐชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กองบริการการศึกษา
ข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอกำหนดกรอบอัตราเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ขอเปลี่ยนแปลงวัน การบริการป้องกันกำจัดแมลง
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๙
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องหน่วยกิตเกินกำหนด ภาค2/2556
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) ...
เวลาเปิดบริการ ของสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
"ทำฟันฟรี" เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เวลาให้บริการของสำนักหอสมุดกลางระหว่างปิดภาคเรียน
อบรมหลักสูตร "ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ"
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร 5 ภาษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2556
ประกาศมหาวิทยาลัย ...
โครงการอบรมความรู้ "ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร"
เวลาเปิด-ปิด อาคารเรียนเอนกประสงค์(อาคาร14)
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนตุลาคม 2556
บริการเช่า/ตัดเสื้อครุย ชุดสูท งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
คณะสหเวชศาสตร์แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกันยายน 2556
เปิดบริการโทรศัพท์ภายในVoIPให้สามารถโทรทางไกลได้
เริ่มปรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ รหัส50-55 ที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด
งานสวัสดิการบุคลากร ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนสิงหาคม 2556
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเข้าบัญชี "กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา"
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเข้าบัญชี “กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา”
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๖ จัดพิมพ์เสร็จแล้ว
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว เดือนกุมภาพันธ์ 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2555
ขอเชิญชวนบุคลากร มศว ร่วมแต่งกายผ้าไทย เนื่องในโอกาสวันสำคัญ
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
พบปะ สังสรรค์ ศิษย์เก่า มศว 1.2517
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (โดยคณะวิทยาศาสตร์)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 รอบที่ 2 ...
กำหนดการสอบฯ โครงการพิเศษต่างๆ
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการต่างๆ
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
Scholarship for Seminar in South Korea
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว