Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 August 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม ...
รับสมัครอบรม ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2557
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมระดมสมองในหัวข้อ “ปฏิรูปการศึกษาไทย”
ห้องสอบ SWUSAT (การทดสอบความถนัดทางการเรียน) นิสิตชั้นปีที่ 1
สวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพบิดานายไพฑูรย์ พูลสุข
ขอเชิญเลือกศิษย์เก่าที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อจารึกในหอเกียรติยศ
มศว บรรยายพิเศษ "บาลี-สันสกฤต"
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ (เพิ่มเติม)
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
21 ส.ค. 57 ขยายเวลาการให้บริการรถรับ-ส่งซอยสุขุมวิท 23
หอจดหมายเหตุ มศว ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ห้องสอบ swusat (การทดสอบความถนัดทางการเรียน) นิสิตชั้นปีที่ 1
27ส.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอนภาค1/2557
มารู้จักไวรัสอีโบล่า
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
25-30ส.ค.2557เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มศว
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
22ส.ค.2557 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนดภาค1/2557
ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้เรียน,ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU121 & SWU123 ภาคเรียนที่ 1/2557
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ...
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มศว ครบรอบ 39 ปี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนานานาชาติ หัวข้อ “Language, Culture and Internationalisation”
งดบริการรถตู้รับส่งอาจารย์และบุคลากร ระหว่างมศว องครักษ์ - ประสานมิตร
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครบ ๒๐ ปี
ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
ขอเชิญร่วมงาน "พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
ประกาศขยายส่งบทความจากวันที่ 31 ก.ค. 57 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2557
ตารางบริการรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โครงการปฐมนิเทศฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน ปิดทำการวันที่ 13-15 ส.ค. 57
เปิดคลินิกกายภาพบำบัด มศว นอกเวลาราชการ
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ ...
การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของ มศว คลินิก
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
6-7-8 ส.ค.2557 นิสิตชั้นปีที่ 1 จองหอพัก ตามวันและเวลา
ประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประชุมนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน เรื่อง International Forum on Mindful Markets: Cooperation of ...
โครงการสัมมนา "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์"
โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ขอเชิญร่วมพิธีพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
โครงการปฐมนิเทศ และพบผู้ปกครองนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง
วันภาษาไทยแห่งชาติ
25 กค. 57 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดทำการ
24-25 กรกฎาคม 2557 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้แจ้งปิดทำการ
24-25 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปิดทำการ
ขอแจ้งนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ ...
บัณฑิตวิทยาลัยขอเลื่อนวันปฐมนิเทศจากวันที่ 15 ส.ค. 57 เป็นวันที่ 14 ส.ค. 57
แนะนำขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี (Admission) ปีการศึกษา 2557
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557(นิสิตรหัส50-56)
งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมงาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย
"เงินรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554"
วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์แจ้งปิดทำการ
วันที่ 25-26 ก.ค. 57 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ปิดให้บริการ
ขอเชิญร่วมงานละศีลอด คืนสู้เย้าชาว มศว
ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
23 - 25 ก.ค. 57 คณะสังคมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ
แจ้งเปลี่ยนหมายเลขภายใน
ขยายเวลารับสมัครเรียนWriting, TOEIC, TOEFL, Business English
บิดาของอาจารย์สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล คณะวิทยาศาสตร์ เสียชีวิต
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แผนธุรกิจเพื่อรองรับกิจการเพื่อสังคม"
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2557
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ บิดา ของ ผศ.สืบสาย บุญวีรบุตร
สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำ SWUTube
บิดา ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ถึงแก่กรรม
โครงการบริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
งานกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
แจ้งปิดการให้บริการ
ผศ.พันธุ์สิน เกตุทัต อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน
เปิดคลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลา
ชอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมมารดาของ ผศ.สายธิดา ลาภอนันตสิน
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว ภายใต้โครงการต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้มัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียม ภาค3/2556 สำหรับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ข้อปฏิบัตินิสิตและปฏิทินการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2557 (โดยขอยกเลิกประกาศเดิม ที่ลงวันที่ 6 พ.ค.2557)
ขอเชิญอบรม 21st Century Leadership: Concept & Experience
ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป ...
โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)นายปัญญา ศักดิ์ศิริผล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง How to write manuscript for publication in high impact journal
สามีของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ถึงแก่กรรม
แจ้งปิดอาคารส่วนกลางระหว่างวันที่ 23-25 พ,ค.57
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเลื่อนรายงานตัว
มศว องครักษ์ แจ้งปิดประตูใหญ่
กองการเจ้าหน้าที่ ไม่เลื่อนการอบรม
สำนักทดสอบ แจ้งปิดให้บริการ
ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
21-23 พฤษภาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ปิดทำการ
โครงการ International Scholarship and Education EXPO (ISEE) 2014
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดานางพัชรินทร์ สนธิวนิช
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
แจ้งปิดสำนักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์
ประกาศผลตลาดนัด มศว
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดานายสามารถ สุคันธชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557
12 - 15 พ.ค. 57 ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดทำการ
แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 3
คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมิตร) แจ้งปิดทำการ วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557
ข้อปฏิบัตินิสิตหอพักและปฏิทินการจองหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญฟังการบรรยาย หัวข้อ STEM Thinking and Changing Education Paradigms in ASEAN
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ออนไลน์
รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557
24-25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
แจ้งงดบริการรถตู้รับส่งบุคลากร องครักษ์-ประสานมิตร
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
แจ้งดำเนินการกำจัดปลวก แมลง อาคารส่วนกลางวันที่ 25 เม.ย.57
อบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ"
15พ.ค.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค3/2556
12พ.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)
10 เมษายน 2557 มหาสงกรานต์ มศว ประสานมิตร
17 - 19 เม.ย. 57 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ
21 - 23 เม.ย. 57 คณะพลศึกษา ปิดบริการ
ขอเชิญเข้าเสนอราคาเพื่อเป็นผู้แทนทำประกันอุบัติเหตุนิสิตเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2557
8 เม.ย. 57 สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครแข่งขันหัวเราะชิงเงินรางวัล
11 เม.ย. 57 มศวสืบสานสงกรานต์ไทย ณ มศว องครักษ์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
ขอเชิญประกวดเรียงความและโปสเตอร์ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ขอรับ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)และใบรับรองปริญญา
1-26 เมษายน 2557 แจ้งจบภาคฤดูร้อน 3/2556
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดให้บริการ
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 57 ศูนย์กีฬาปิดบริการ
วันที่ 1 - 4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดบริการชั่วคราว
2 เมษายน 2557 ให้บริการทางทันตกรรม ฟรี
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 14 ปี
ประกาศข้อกำหนดขอมีบัตรจอดรถยนต์ภายในอาคารที่จอดรถยนต์ มศว
ว.นวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ พฤ.27 มี.ค.57
กิจกรรมฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี ประจิมนอก ได้ถึงแก่อนิจกรรม
24 มี.ค. 57 ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดทำการ
ขอเชิญสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ. ดร. สุนันทา ศรีศิริ
UBI SWU เปิดรับสมัครโครงการกองทุนตั้งตัวได้
ปรับเปลี่ยนตารางเดินรถ
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน3/2556
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา ภาค2/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556
19 - 21 มีนาคม 2557 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปิดทำการ
2 เม.ย. 57 ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน อุดหินปูน ฟรี
Exhibition : IN SEARCH OF LOST MEMORIES
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
19 - 21 มีนาคม 2557 สำนักนวัตกรรมฯ ปิดการให้บริการ
12 - 14 มีนาคม 2557 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
การขอบัตรจอดรถยนต์ฟรีหรือในอัตราเหมาจ่ายสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
โครงการ "พัฒนาศักยภาพครู สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน"
20 - 21 มีนาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ ปิดทำการ
โครงการค่ายกีฬา ภาษา และศิลปะ ภาคฤดูร้อน (SWU SUMMER CAMP 2014)
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มศว ปีการศึกษา 2556
รับสมัครผู้ประกอบการ ในอาคารที่พักบุคลากร
๔-๖ มีนาคม ๕๗ ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดการให้บริการ
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
ตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
28 ก.พ. 57 อบรม "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์"
ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนวันเปิดเรียนภาษาอังกฤษชุมชน
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
รับสมัครผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเข้าอบรมโครงการไทเก๊กเพื่อการบำบัดฟื้นฟูด้วยตนเอง(ฟรี)
คณะมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลี
รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557
รับสมัครอบรมภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 42 ชั่วโมง
คณะมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปฏิทินบริการ สำนักหอสมุดกลาง
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2556
รับสมัครโครงการอบรมภาษาเกาหลี แบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Korean Intensive Course)
รับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา นิสิตและบุคคลทั่วไป
ประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2014”
มติคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2557
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2556
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ออนไลน์
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียน http://supreme.swu.ac.th
ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ขอเปลี่ยนแปลงวัน การบริการป้องกันกำจัดแมลง
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๙
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนตุลาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกันยายน 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนสิงหาคม 2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๖ จัดพิมพ์เสร็จแล้ว
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

ขอเชิญผู้ถือหุ้นสหกรณ์ร้านค้าประชุมสามัญประจำปี 2557
ประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะสื่อสาร และรักษามารยาทไทย
 

อบรม

โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 2438 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงานพนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดีปฏิบัติงานภาควิชาศัลยศาสตร์ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อรับโอน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว