Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
31 July 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
ขอเชิญร่วมพิธีพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
โครงการปฐมนิเทศ และพบผู้ปกครองนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
วันภาษาไทยแห่งชาติ
25 กค. 57 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดทำการ
24-25 กรกฎาคม 2557 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้แจ้งปิดทำการ
24-25 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปิดทำการ
ขอแจ้งนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ ...
บัณฑิตวิทยาลัยขอเลื่อนวันปฐมนิเทศจากวันที่ 15 ส.ค. 57 เป็นวันที่ 14 ส.ค. 57
แนะนำขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี (Admission) ปีการศึกษา 2557
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557(นิสิตรหัส50-56)
ขอเชิญร่วมงาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย
งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์แจ้งปิดทำการ
"เงินรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554"
วันที่ 25-26 ก.ค. 57 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ปิดให้บริการ
ขอเชิญร่วมงานละศีลอด คืนสู้เย้าชาว มศว
ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
23 - 25 ก.ค. 57 คณะสังคมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ
แจ้งเปลี่ยนหมายเลขภายใน
ขยายเวลารับสมัครเรียนWriting, TOEIC, TOEFL, Business English
บิดาของอาจารย์สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล คณะวิทยาศาสตร์ เสียชีวิต
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แผนธุรกิจเพื่อรองรับกิจการเพื่อสังคม"
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2557
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ บิดา ของ ผศ.สืบสาย บุญวีรบุตร
โครงการบริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
งานกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำ SWUTube
บิดา ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ถึงแก่กรรม
แจ้งปิดการให้บริการ
ผศ.พันธุ์สิน เกตุทัต อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน
เปิดคลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลา
ชอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมมารดาของ ผศ.สายธิดา ลาภอนันตสิน
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว ภายใต้โครงการต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้มัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียม ภาค3/2556 สำหรับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ขอเชิญอบรม 21st Century Leadership: Concept & Experience
ข้อปฏิบัตินิสิตและปฏิทินการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2557 (โดยขอยกเลิกประกาศเดิม ที่ลงวันที่ 6 พ.ค.2557)
ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป ...
โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)นายปัญญา ศักดิ์ศิริผล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง How to write manuscript for publication in high impact journal
สามีของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ถึงแก่กรรม
แจ้งปิดอาคารส่วนกลางระหว่างวันที่ 23-25 พ,ค.57
สำนักทดสอบ แจ้งปิดให้บริการ
กองการเจ้าหน้าที่ ไม่เลื่อนการอบรม
มศว องครักษ์ แจ้งปิดประตูใหญ่
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเลื่อนรายงานตัว
ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
21-23 พฤษภาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ปิดทำการ
โครงการ International Scholarship and Education EXPO (ISEE) 2014
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
แจ้งปิดสำนักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์
ประกาศผลตลาดนัด มศว
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดานางพัชรินทร์ สนธิวนิช
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดานายสามารถ สุคันธชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557
คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมิตร) แจ้งปิดทำการ วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557
ข้อปฏิบัตินิสิตหอพักและปฏิทินการจองหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 3
12 - 15 พ.ค. 57 ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดทำการ
ขอเชิญฟังการบรรยาย หัวข้อ STEM Thinking and Changing Education Paradigms in ASEAN
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ออนไลน์
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต
รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557
24-25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
แจ้งงดบริการรถตู้รับส่งบุคลากร องครักษ์-ประสานมิตร
แจ้งดำเนินการกำจัดปลวก แมลง อาคารส่วนกลางวันที่ 25 เม.ย.57
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
อบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ"
15พ.ค.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค3/2556
12พ.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)
10 เมษายน 2557 มหาสงกรานต์ มศว ประสานมิตร
21 - 23 เม.ย. 57 คณะพลศึกษา ปิดบริการ
17 - 19 เม.ย. 57 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ
ขอเชิญเข้าเสนอราคาเพื่อเป็นผู้แทนทำประกันอุบัติเหตุนิสิตเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2557
8 เม.ย. 57 สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย สำนักงานอธิการบดี
11 เม.ย. 57 มศวสืบสานสงกรานต์ไทย ณ มศว องครักษ์
ขอเชิญประกวดเรียงความและโปสเตอร์ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
รับสมัครแข่งขันหัวเราะชิงเงินรางวัล
1-26 เมษายน 2557 แจ้งจบภาคฤดูร้อน 3/2556
ขอรับ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)และใบรับรองปริญญา
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดให้บริการ
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 57 ศูนย์กีฬาปิดบริการ
2 เมษายน 2557 ให้บริการทางทันตกรรม ฟรี
วันที่ 1 - 4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดบริการชั่วคราว
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 14 ปี
ประกาศข้อกำหนดขอมีบัตรจอดรถยนต์ภายในอาคารที่จอดรถยนต์ มศว
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล คณะวิทยาศาสตร์
ว.นวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ พฤ.27 มี.ค.57
กิจกรรมฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี ประจิมนอก ได้ถึงแก่อนิจกรรม
ขอเชิญสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ. ดร. สุนันทา ศรีศิริ
24 มี.ค. 57 ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดทำการ
UBI SWU เปิดรับสมัครโครงการกองทุนตั้งตัวได้
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน3/2556
ปรับเปลี่ยนตารางเดินรถ
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา ภาค2/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ
19 - 21 มีนาคม 2557 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปิดทำการ
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556
2 เม.ย. 57 ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน อุดหินปูน ฟรี
โครงการ "พัฒนาศักยภาพครู สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน"
การขอบัตรจอดรถยนต์ฟรีหรือในอัตราเหมาจ่ายสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
Exhibition : IN SEARCH OF LOST MEMORIES
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
20 - 21 มีนาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ ปิดทำการ
19 - 21 มีนาคม 2557 สำนักนวัตกรรมฯ ปิดการให้บริการ
12 - 14 มีนาคม 2557 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
โครงการค่ายกีฬา ภาษา และศิลปะ ภาคฤดูร้อน (SWU SUMMER CAMP 2014)
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มศว ปีการศึกษา 2556
รับสมัครผู้ประกอบการ ในอาคารที่พักบุคลากร
๔-๖ มีนาคม ๕๗ ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดการให้บริการ
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
ตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
28 ก.พ. 57 อบรม "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์"
ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนวันเปิดเรียนภาษาอังกฤษชุมชน
สร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก มุ่งเน้นจินตนาการและพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู
เปลี่ยนแปลงวันณาปนกิจศพบิดาของ ผศ. กานดา ชัยภิญโญ
รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ปิดสำนักงานชั่วคราว
คณะมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รับสมัครอบรมภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 42 ชั่วโมง
รับสมัครผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเข้าอบรมโครงการไทเก๊กเพื่อการบำบัดฟื้นฟูด้วยตนเอง(ฟรี)
คณะมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลี
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
ปฏิทินบริการ สำนักหอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ.กานดา ชัยภิญโญ
ขอเชิญ "รับฟังการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางของคณะ"
20 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ปิดการให้บริการ
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2556 (รหัส 49-56)
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2556
ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาเวียดนามฟรี
ขอเชิญร่วมงาน Zoomer-X มันส์ไม่ธรรมดา
ขอเชิญร่วม พิธีปิดการแข่งขันกีฬา SWU CUP ครั้งที่ 1
รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการ Open House มศว
รับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา นิสิตและบุคคลทั่วไป
รับสมัครโครงการอบรมภาษาเกาหลี แบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Korean Intensive Course)
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพสามีนางเครือวรรณ์ บุญกัน
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
ประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2014”
ประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา ...
งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
มติคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2557
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา SWU CUP ครั้งที่ 1
6 ก.พ. 57 งาน "สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร"
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2556
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงเหตุการณ์ทางการเมือง
รับสมัครชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2557
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ออนไลน์
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
ประกาศเลื่อน การอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียน http://supreme.swu.ac.th
3 ก.พ.57 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา(Withdrawn)
ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี
12ก.พ.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค2/2556
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ขอเปลี่ยนแปลงวัน การบริการป้องกันกำจัดแมลง
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๙
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนตุลาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกันยายน 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนสิงหาคม 2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๖ จัดพิมพ์เสร็จแล้ว
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมผู้ปกครอง
คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
 

อบรม

โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (1) 7 - 4786 วิทยาลัยโพิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (1) 7 - 4788 วิทยาลัยโพิวิชชาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (1) 7 - 4789 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บ.แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนท์ รับสมัครงาน ด่วน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสารวิชาการ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว