Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
30 May 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

แจ้งสลับไฟเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
แจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยปิดให้บริการชั่วคราว
วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดกลางปิดการให้บริการ
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ปิดทำการชั่วคราว
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คณะวิทยาศาสตร์)
กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มศว ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษชุมชน รุ่นที่ 2/59 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาปิดทำการชั่วคราว
ขอรับบริจาคแฟ้มเก่า
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2558 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก 2/2558
รับสมัครนิสิตอยู่หอพักภาคฤดูร้อน 3/2558
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2558
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 2-3 และ 17-19 พฤษภาคม 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว (ประจำเดือน ม.ค.- มี.ค. 59) ออนไลน์
ปิดพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
29 เมษายน 2559 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาคเรียนที่2/2558
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2558 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
25 เมษายน 2559 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาค2/2558
นิทรรศการ TechnoShowcase ครั้งที่3 Fun Tech Park (สนุก เล่น เรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี)
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2559
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจาปีการศึกษา 2559
กองทุนวันเกิด เปิดโอกาสการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบฟอร์ม ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ...
ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัด มศว ประเภทจับสลากได้
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหาร ๑ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มศว ...
ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง
ผลการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ วันที่ 29 มีนาคม 2559
สำนักคอมพิวเตอร์ : ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน
งดใช้สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาสน์ (สนามฟุตบอล)
โครงการสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง ประสารมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 7 - 11 ...
ปิดเส้นทางจราจรเส้นตั้งแต่ด้านข้างสนามเทนนิสถึงด้านหน้าคณะมนุษยศาสตร์
ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งความประสงค์ การจองห้องพักของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559 ...
[แจ้งแก้ไขขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559]
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศตารางสอบ SWU145 กลางภาค 2/2558
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส (อดีตรองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า อาคาร 10,19 คณะวิทยาศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น.
งดใช้สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาสน์ (สนามฟุตบอล)
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
ปิดกั้นเส้นทางสัญจรหน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า คณะวิทยาศาสตร์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 ...
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2559
แจ้งกำหนดเปิด-ปิดอาคารส่วนกลาง 4 อาคาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์ ธนาคม อดีตอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ถึงแก่กรรม
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค (ตลาดนัด มศว)
นิสิตปริญญาตรี ขอแจ้งจบการศึกษา ภาค2/2558
งดใช้โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช บัวศรี
เปิดจำหน่ายเอกสารรับสมัครการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2559
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดซองคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
แจ้งตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ...
15 มกราคม 2559 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคเรียนที่ 2/2558
คลินิกกายภาพบำบัด มศว เปิดให้บริการรักษาฟรี รวม 30 ท่าน ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ...
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558(นิสิตรหัส 51-58)
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต ...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ประกาศการขอรับทุนการศึกษาของนิสิตพิการ
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว รุ่นที่ 1
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพท่านอาจารย์บรรพต ศิริชัย
คัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
งานจราจรและความปลอดภัยย้ายสำนักงานใหม่
ขอเลื่อนวันปฐมนิเทศนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1 (ฝั่งประสานมิตร)
ขอเลื่อนวันสัมมนาโครงการสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง
กำหนดการ โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 - 5)
ตกเบิกพนักงานมหาวิทยาลัย (ปรับคุณวุฒิ 12 เดือน )
คณะพลศึกษาจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ๒๕๕๙ “คัลเลอร์ฟูล”
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ปิดทำการ 1 วัน
รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว
จดหมายข่าว HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์คุมสอบ มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ...
ประกาศดับไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบระบบอาคาร
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 1/2558
นิสิตรหัส 58 ที่ชำระเงินไม่ได้ให้สมัครหักยอดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2558 วิชา SWU121 และ SWU123
ขอเชิญชวนแต่งกายชุดสีดำ ๑๖ ธันวาคมศกนี้ ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันพระราชทานเพลิงพระศพ
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิดกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียน2/2558
ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร
ทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
นโยบายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2558
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๓ มีให้อ่านบนเว็บไซต์
จดหมายข่าว HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2558
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ...
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษา ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๕๐
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ออนไลน์
แก้ไขตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งบุคลากรจาก มศว ประสานมิตร- มศวองครักษ์ ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลงขึ้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งอาจารยผู้สอนจาก มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ฉบับแกไข ครั้งที่ 1
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ระหว่างวันที่ 17 ...
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๔๙
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ส่งข้อมูลพลังงาน
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๒ มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
เปลี่ยนสถานที่ฟังการบรรยาย เรื่อง ...
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ...
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ประชุมชี้แจง เรื่อง ...
โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1)7-0705
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0030 สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1219 สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 8 และ Year 9
รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น18 ประจำปีการศึกษา 2559
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กำหนดการ “เลิกบุหรี่ถวาย ๖๑ พรรษา สยามบรมราชกุมารี”
ทุนฟุลไบรท์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว