Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 October 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ศูนย์กีฬา มศว แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สำนักคอมพิวเตอร์ย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่
พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
โครงการสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปี 2557
ชมรมอาสายุวกาชาด ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองกิจการนิสิตเชิญร่วมทำบุญวันเกิด ด้วยการบริจาคเงินเข้า
18 กันยายน 2557 งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
แจ้งงดใช้อัฒจรรย์สนามกีฬากลางชั่วคราว
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
30 ก.ย. 57 คณะพลศึกษาจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗
สามีของนางวริณี จันทานนท์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาค1/2557
การแจ้งจบการศึกษา ภาค1/2557
การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ โดย 9 ศิลปินหญิง
ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง "Hight Performance Sport and Recreation Management"
แจ้งรับบัตรนิสิต ชั้นปีที่1 เรียนที่ มศว องครักษ์
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ขอความร่วมมือส่งข้อมูลนิสิตพิการ
มารดาของนางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2557
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
รับสมัครอบรม ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2557
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม ...
รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมระดมสมองในหัวข้อ “ปฏิรูปการศึกษาไทย”
ห้องสอบ SWUSAT (การทดสอบความถนัดทางการเรียน) นิสิตชั้นปีที่ 1
ขอเชิญเลือกศิษย์เก่าที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อจารึกในหอเกียรติยศ
สวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพบิดานายไพฑูรย์ พูลสุข
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ (เพิ่มเติม)
มศว บรรยายพิเศษ "บาลี-สันสกฤต"
21 ส.ค. 57 ขยายเวลาการให้บริการรถรับ-ส่งซอยสุขุมวิท 23
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
หอจดหมายเหตุ มศว ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ห้องสอบ swusat (การทดสอบความถนัดทางการเรียน) นิสิตชั้นปีที่ 1
มารู้จักไวรัสอีโบล่า
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
22ส.ค.2557 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนดภาค1/2557
25-30ส.ค.2557เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
27ส.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอนภาค1/2557
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มศว
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ...
ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้เรียน,ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU121 & SWU123 ภาคเรียนที่ 1/2557
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนานานาชาติ หัวข้อ “Language, Culture and Internationalisation”
วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มศว ครบรอบ 39 ปี
ประกาศขยายส่งบทความจากวันที่ 31 ก.ค. 57 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2557
งดบริการรถตู้รับส่งอาจารย์และบุคลากร ระหว่างมศว องครักษ์ - ประสานมิตร
ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
ขอเชิญร่วมงาน "พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครบ ๒๐ ปี
หน่วยตรวจสอบภายใน ปิดทำการวันที่ 13-15 ส.ค. 57
เปิดคลินิกกายภาพบำบัด มศว นอกเวลาราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ ...
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
ตารางบริการรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โครงการปฐมนิเทศฯ
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของ มศว คลินิก
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
6-7-8 ส.ค.2557 นิสิตชั้นปีที่ 1 จองหอพัก ตามวันและเวลา
ประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล
โครงการสัมมนา "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์"
ประชุมนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน เรื่อง International Forum on Mindful Markets: Cooperation of ...
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ฯ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ขอเชิญร่วมพิธีพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
โครงการปฐมนิเทศ และพบผู้ปกครองนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
วันภาษาไทยแห่งชาติ
24-25 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปิดทำการ
25 กค. 57 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดทำการ
24-25 กรกฎาคม 2557 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้แจ้งปิดทำการ
ขอแจ้งนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ ...
บัณฑิตวิทยาลัยขอเลื่อนวันปฐมนิเทศจากวันที่ 15 ส.ค. 57 เป็นวันที่ 14 ส.ค. 57
แนะนำขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี (Admission) ปีการศึกษา 2557
งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมงาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557(นิสิตรหัส50-56)
วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์แจ้งปิดทำการ
"เงินรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554"
ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
วันที่ 25-26 ก.ค. 57 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ปิดให้บริการ
ขอเชิญร่วมงานละศีลอด คืนสู้เย้าชาว มศว
23 - 25 ก.ค. 57 คณะสังคมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ
แจ้งเปลี่ยนหมายเลขภายใน
ขยายเวลารับสมัครเรียนWriting, TOEIC, TOEFL, Business English
บิดาของอาจารย์สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล คณะวิทยาศาสตร์ เสียชีวิต
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แผนธุรกิจเพื่อรองรับกิจการเพื่อสังคม"
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2557
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ บิดา ของ ผศ.สืบสาย บุญวีรบุตร
โครงการบริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
งานกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
บิดา ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ถึงแก่กรรม
สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำ SWUTube
แจ้งปิดการให้บริการ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ผศ.พันธุ์สิน เกตุทัต อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน
เปิดคลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลา
ชอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมมารดาของ ผศ.สายธิดา ลาภอนันตสิน
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว ภายใต้โครงการต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้มัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียม ภาค3/2556 สำหรับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ขอเชิญอบรม 21st Century Leadership: Concept & Experience
ข้อปฏิบัตินิสิตและปฏิทินการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2557 (โดยขอยกเลิกประกาศเดิม ที่ลงวันที่ 6 พ.ค.2557)
โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป ...
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)นายปัญญา ศักดิ์ศิริผล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง How to write manuscript for publication in high impact journal
สามีของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ถึงแก่กรรม
แจ้งปิดอาคารส่วนกลางระหว่างวันที่ 23-25 พ,ค.57
มศว องครักษ์ แจ้งปิดประตูใหญ่
สำนักทดสอบ แจ้งปิดให้บริการ
กองการเจ้าหน้าที่ ไม่เลื่อนการอบรม
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเลื่อนรายงานตัว
ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
21-23 พฤษภาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ปิดทำการ
โครงการ International Scholarship and Education EXPO (ISEE) 2014
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ประกาศผลตลาดนัด มศว
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดานางพัชรินทร์ สนธิวนิช
แจ้งปิดสำนักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดานายสามารถ สุคันธชาติ
คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมิตร) แจ้งปิดทำการ วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557
ข้อปฏิบัตินิสิตหอพักและปฏิทินการจองหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 3
12 - 15 พ.ค. 57 ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดทำการ
ขอเชิญฟังการบรรยาย หัวข้อ STEM Thinking and Changing Education Paradigms in ASEAN
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ออนไลน์
รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557
24-25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
แจ้งงดบริการรถตู้รับส่งบุคลากร องครักษ์-ประสานมิตร
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
แจ้งดำเนินการกำจัดปลวก แมลง อาคารส่วนกลางวันที่ 25 เม.ย.57
อบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ"
15พ.ค.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค3/2556
12พ.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)
10 เมษายน 2557 มหาสงกรานต์ มศว ประสานมิตร
21 - 23 เม.ย. 57 คณะพลศึกษา ปิดบริการ
17 - 19 เม.ย. 57 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ
ขอเชิญเข้าเสนอราคาเพื่อเป็นผู้แทนทำประกันอุบัติเหตุนิสิตเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2557
8 เม.ย. 57 สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย สำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญประกวดเรียงความและโปสเตอร์ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รับสมัครแข่งขันหัวเราะชิงเงินรางวัล
11 เม.ย. 57 มศวสืบสานสงกรานต์ไทย ณ มศว องครักษ์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
ขอรับ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)และใบรับรองปริญญา
1-26 เมษายน 2557 แจ้งจบภาคฤดูร้อน 3/2556
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดให้บริการ
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 57 ศูนย์กีฬาปิดบริการ
2 เมษายน 2557 ให้บริการทางทันตกรรม ฟรี
วันที่ 1 - 4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดบริการชั่วคราว
ประกาศข้อกำหนดขอมีบัตรจอดรถยนต์ภายในอาคารที่จอดรถยนต์ มศว
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา ภาค2/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ
ปรับเปลี่ยนตารางเดินรถ
2 เม.ย. 57 ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน อุดหินปูน ฟรี
Exhibition : IN SEARCH OF LOST MEMORIES
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557
ปฏิทินบริการ สำนักหอสมุดกลาง
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2014”
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ออนไลน์
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียน http://supreme.swu.ac.th
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ขอเปลี่ยนแปลงวัน การบริการป้องกันกำจัดแมลง
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๙
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนตุลาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกันยายน 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนสิงหาคม 2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๖ จัดพิมพ์เสร็จแล้ว
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

แจ้งชำระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา
26 ก.ย. 56 สำนักหอสมุดกลาง ขอปิดบริการช่วงเวลา 11.00-13.00 น.
 

อบรม

การประชุมเสวนากรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “เลขมาตรฐานประจำไฟล์ดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย”
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4480 และ (1) 7 - 4675 คณะวิศกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี ปฏิบัติงานภาควิชาจักษุ โสต ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1187 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ฟรี! เพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท ...
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว