Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 April 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ชมนิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการ "สุข...พอดี"
งานมหกรรมและนิทรรศการ "1St International Job Fair"
ศูนย์ภาษาฯจัดโครงการ "เปิดบ้านบูรณาการภาษาและวัฒนธรรม"
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2557
ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง "เจ้าหญิงแสนหวี"
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ แจ้งปิดทำการชั่วคราว
1 พ.ค. 58 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาคเรียน2/2557
27 เม.ย. 58 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียน2/2557
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ ถึงแก่กรรม (ภรรยาของรองศาสตราจารย์ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ ...
9 เมษายน 2558 "วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสืบสานสงกรานต์ ดอกไม้บาน ณ มศว องครักษ์
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อ ...
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ มหากุศล เฉลิมพระเกียรติ
บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE@true ด้วย Buasri ID
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๒ มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”
ตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ มศว ประสานมิตร - องครักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ปิดทำการวันที่ 9-10 มีนาคม 2558
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค
งานสวดพระอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อ ...
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่2 ในหัวข้อ “Developing Human Capital for the 21st Century”
ตารางสอบวิชา SWU145 กลางภาค 2/57
ประกาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา SWU122 และ SWU124
โครงการสัมมนาวิชาการพลศึกษา
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ อายุ20-50ปี(เกิดระหว่างพ.ศ.2508-2538)
16 มี.ค.2558 วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียน2/2557
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Creative Thinking & Innovation workshop @ trueLab"
ตารางสอบกลางภาค2/57 วิชา SWU145
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ประกาศ งดให้บริการอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ฉีดวัคซีนโรคคอตีบฟรี
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติเรื่อง กิจการเพื่อสังคมร่วมกับบริติช เคานซิล
ขอความอนุเคราะห์ตอบแแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำ ...
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ประชุมนานาชาติ หัวข้อ " Challenging Disparities in
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Aoyama Gakuin University ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสหเวชศาสตร์แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าอาคาร
คลินิกสุขภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว บริการฉีดวัคซีน
ขอเชิญชมการแสดงโขน ประจำปีการศึกษา 2557
การจ่ายเงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ.รับรอง (4.5 เดือน
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2558
6th University Scholars Leadership Symposium 2015-Hong Kong
SWU JOB FAIR 2015
ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบ สาธิต มศว ประสานมิตร ...
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
26ม.ค.-1พ.ค.2558 เริ่มปรับนิสิตรหัส50-57ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ค่าปรับวันละ30บาท
ขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
นิสิตแจ้งจบการศึกษาภาคเรียนที่2/2557
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา 1/2557 ขอ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2
3 - 5 ก.พ. 58 งาน SWU JobFair 2015
ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพิกุล วงศ์ภักดี
โครงการการศึกษาดูงาน Engagement ในประเทศ (ณ ชุมชนคลองแดน)
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19-24มกราคม2558 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2557 ทางInternet
16มกราคม2558 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนดภาค2/2557
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ...
11 - 14 ม.ค. 58 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปิดให้บริการ
วันที่ 12-16 ม.ค. 58 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการชั่วคราว
8- 10 ม.คง 58 คณะพลศึกษา งดการให้บริการ
ปิดให้บริการสนามกีฬากลาง มศว (11 ม.ค.58-8 ก.พ.58) ประสานมิตร
สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 8 - 10 มกราคม 2557 คณะพลศึกษาของดให้บริการ
รองศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ฮั่นตระกูล ถึงแก่กรรม
วันที่ 6- 8 ม.ค. 58 คณะศึกษาศาสตร์ของดการให้บริการ
27 ธ.ค. 57 - 10 ม.ค. 58 ปิดให้บริการสนามกีฬากลาง มศว ประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
กำหนดการเปิดบริการสำนักหอสมุดกลางช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558
วันที่ 15 -24 ม.ค. 58 แจ้งปิดการให้บริการอาคารกีฬา 1
กองวิเทศสัมพันธ์ปิดทำการวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557
๒๓ ธ.ค. ๕๗ ขอเชิญร่วมงาน "ศรีนครินทร์ -สีสันแห่งความสุข"
๒๕ ธ.ค. ๕๗ ขอเชิญร่วมงาน "ศรีนครินทร์ - สีสันแห่งความสุข"
นายสยาม หาบ้านแท่น บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติ
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิธีเปิด True Lab
"การเปรียบผลได้จากรัฐ กรณีเป็นสมาชิก กบข. หรือ ลาออก"
บิดาของผศ.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สาหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค
รับสมัครอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
โครงการสวนศิลปะลานวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิธีเปิด True Lab
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มศว คลินิก จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2557 (นิสิตรหัส50-57)
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จัดงานวันพ่อ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นภดล พนอำพน สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ...
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 1/2557
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค2/2557
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณลานเล่นล้อ
เงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ขอเชิญส่งผลงานโครงการเข้าประกวดด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ ประจําปีการศึกษา 2557
โครงการจัดบริการเช่า / ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว
28พ.ย.2557 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557(ค่าปรับวันละ30บาท)
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการ 17-19 พ.ย. 57
24 พ.ย.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn) ภาค1/2557
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอเชิญชวนซื้อดอกป๊อปปี้ จากผู้แข่งขันแต่งคอสเพลย์
ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ สาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ศรีนครินทร์ – สีสันแห่งความสุข”
ขอเชิญร่วมงานโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
งานลอยกระทง "ลอยประทีป ล่องธารา ร้อยศรัทธา ศรีนครินทร์"
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของคนไทยในเทศกาลลอยกระทง
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ
งานลอยกระทง "สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม"
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริกา
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารฯ บริเวณลานเล่นล้อ
สำรวจความต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของศิษย์เก่า มศว
ขอเชิญร่วมแข่งขันรวมใจสามัคคี เดิ่น-วิ่ง ครั้งที่ 9
ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ สาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ขอเชิญร่วมงานงานแถลงข่าว True Lab
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เปิดให้บริการสนามแบดมินตันและสนามฝึกซ้อมเทเบิ้ลเทนนิส ณ อาคารกีฬา 1
3 พฤศจิกายน 2557 งดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
27 - 28 ตุลาคม 2557 กองแผนงานปิดทำการชั่วคราว
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มศว ร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2557
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
มศว ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง “ลอยประทีป ล่องธารา ร้อยศรัทธา ศรีนครินทร์”
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "Why English is important for ASEAN Economic Community"
"วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ ๒๖
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
มศว ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง "สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม"
งดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ออนไลน์
ศูนย์กีฬา มศว แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
ชมรมอาสายุวกาชาด ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาค1/2557
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ โดย 9 ศิลปินหญิง
ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง "Hight Performance Sport and Recreation Management"
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
หอจดหมายเหตุ มศว ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
มารู้จักไวรัสอีโบล่า
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนตุลาคม 2556
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

"โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย" โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558 เศรษฐกิจดิจิตอลและการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน
 

อบรม

โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21(Innovation in the 21st Century ELT)
วิกฤติภัยพิบัติและความเสียหาย ซ้ำซากในโครงสร้าง ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและมหกรรมหัวเราะโลก
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4961 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2416 สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ...
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Aga Khan รับสมัครนักศึกษา
ทุนฟุลไบรท์
สถาบันพัฒนาการเด็กเล็กเบบี้เซ็นซอรี่ เปิดรับสมัครครู ตำแหน่ง Leading teacher
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว