Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
30 August 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

24-31ส.ค.2558 เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2558
กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่1เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ออนไลน์
เปลี่ยนแปลงขึ้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งอาจารยผู้สอนจาก มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ฉบับแกไข ครั้งที่ 1
เปลี่ยนสถานที่แนะนำโครงการทุน Newton Fund
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ระหว่างวันที่ 17 ...
ตารางบริการรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โครงการปฐมนิเทศฯ ปีการศึกษา 2558
การตรวจรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด
เปลี่ยนแปลงสถานที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งการดาวน์โหลดแผนที่ SWU MAP
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
งดให้บริการโรงอาหาร 1 ชั้น เพื่อปิดปรับปรุง
โครงการสัมมนาบุคลาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2558
3 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคฤดูร้อน 3/2557
6 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2557
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 : กิจกรรมหลักที่ 3 : ...
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2558
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2558(นิสิตรหัส51-57)
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำตามบัญชีขั้นต่ำขั้นสูงใหม่ (ปรับ 4%)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ University of Utah
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ องครักษ์ งดบริการรถตู้รับส่งชั่วคราว ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค. 58
ยกเลิก ประกาศงดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๔๙
การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอเชิญหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา และทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปี 2558
กำหนดการตัดกระแสไฟฟ้าและปิดให้บริการ ของสำนักหอสมุดกลาง
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสร ...
20 กรกฎาคม 2558 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ประกาศ งดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ส่งข้อมูลพลังงาน
การขอรับใบรับรองปริญญาและTranscript(ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 แจ้งปิดทำการชั่วคราวกองบริการการศึกษา มศว องครักษ์
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางสอบวิชา SWU145 ปลายภาค 2/2557
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบปลายภาค
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ “การรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะ”
พื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ปีที่ ๑ ภายใต้แนวคิด “INNONOVELSPACE”
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111)
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น 42 ชั่วโมง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
แผนที่การเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2556
ย้ายที่ทำการรับทำบัตรจอดรถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ขอเชิญชมนิทรรศการ "สุข....พอดี"
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2557 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557 (รหัส50-57)
ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
แจ้งปิดการให้บริการ
ขอเชิญชวนนิสิต มศว บุคลากรและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล ...
งานมหกรรมและนิทรรศการ "1St International Job Fair"
ชมนิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการ "สุข...พอดี"
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2557
ศูนย์ภาษาฯจัดโครงการ "เปิดบ้านบูรณาการภาษาและวัฒนธรรม"
ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง "เจ้าหญิงแสนหวี"
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ แจ้งปิดทำการชั่วคราว
27 เม.ย. 58 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียน2/2557
1 พ.ค. 58 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาคเรียน2/2557
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ ถึงแก่กรรม (ภรรยาของรองศาสตราจารย์ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ ...
9 เมษายน 2558 "วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อ ...
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสืบสานสงกรานต์ ดอกไม้บาน ณ มศว องครักษ์
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ มหากุศล เฉลิมพระเกียรติ
บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE@true ด้วย Buasri ID
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๒ มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”
ตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ มศว ประสานมิตร - องครักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ปิดทำการวันที่ 9-10 มีนาคม 2558
งานสวดพระอภิธรรมศพและพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อ ...
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่2 ในหัวข้อ “Developing Human Capital for the 21st Century”
ตารางสอบวิชา SWU145 กลางภาค 2/57
ประกาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา SWU122 และ SWU124
โครงการสัมมนาวิชาการพลศึกษา
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ อายุ20-50ปี(เกิดระหว่างพ.ศ.2508-2538)
16 มี.ค.2558 วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียน2/2557
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Creative Thinking & Innovation workshop @ trueLab"
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางสอบกลางภาค2/57 วิชา SWU145
ประกาศ งดให้บริการอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ฉีดวัคซีนโรคคอตีบฟรี
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติเรื่อง กิจการเพื่อสังคมร่วมกับบริติช เคานซิล
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ขอความอนุเคราะห์ตอบแแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำ ...
การจ่ายเงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ.รับรอง (4.5 เดือน
ขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
26ม.ค.-1พ.ค.2558 เริ่มปรับนิสิตรหัส50-57ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ค่าปรับวันละ30บาท
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา 1/2557 ขอ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
Engineering classic talk series I
ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
 

อบรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนา เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2688
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2702 สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4637 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

การศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ...
รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R , KM และวิทยากรกระบวนการ
2016 Konkuk International Winter Program
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว