Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
3 March 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ตารางสอบวิชา SWU145 กลางภาค 2/57
ประกาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา SWU122 และ SWU124
โครงการสัมมนาวิชาการพลศึกษา
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ อายุ20-50ปี(เกิดระหว่างพ.ศ.2508-2538)
16 มี.ค.2558 วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียน2/2557
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Creative Thinking & Innovation workshop @ trueLab"
ตารางสอบกลางภาค2/57 วิชา SWU145
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ประกาศ งดให้บริการอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติเรื่อง กิจการเพื่อสังคมร่วมกับบริติช เคานซิล
ฉีดวัคซีนโรคคอตีบฟรี
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ขอความอนุเคราะห์ตอบแแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำ ...
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Aoyama Gakuin University ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมนานาชาติ หัวข้อ " Challenging Disparities in
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสหเวชศาสตร์แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าอาคาร
คลินิกสุขภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว บริการฉีดวัคซีน
ขอเชิญชมการแสดงโขน ประจำปีการศึกษา 2557
6th University Scholars Leadership Symposium 2015-Hong Kong
การจ่ายเงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ.รับรอง (4.5 เดือน
SWU JOB FAIR 2015
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบ สาธิต มศว ประสานมิตร ...
นิสิตแจ้งจบการศึกษาภาคเรียนที่2/2557
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
26ม.ค.-1พ.ค.2558 เริ่มปรับนิสิตรหัส50-57ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ค่าปรับวันละ30บาท
ขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
มศว คลินิก ย้ายที่ทำการสถานที่แห่งใหม่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา 1/2557 ขอ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
3 - 5 ก.พ. 58 งาน SWU JobFair 2015
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2
โครงการการศึกษาดูงาน Engagement ในประเทศ (ณ ชุมชนคลองแดน)
ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพิกุล วงศ์ภักดี
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16มกราคม2558 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนดภาค2/2557
19-24มกราคม2558 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2557 ทางInternet
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ...
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น
วันที่ 12-16 ม.ค. 58 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการชั่วคราว
11 - 14 ม.ค. 58 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปิดให้บริการ
8- 10 ม.คง 58 คณะพลศึกษา งดการให้บริการ
สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2557
ปิดให้บริการสนามกีฬากลาง มศว (11 ม.ค.58-8 ก.พ.58) ประสานมิตร
วันที่ 8 - 10 มกราคม 2557 คณะพลศึกษาของดให้บริการ
รองศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ฮั่นตระกูล ถึงแก่กรรม
วันที่ 6- 8 ม.ค. 58 คณะศึกษาศาสตร์ของดการให้บริการ
27 ธ.ค. 57 - 10 ม.ค. 58 ปิดให้บริการสนามกีฬากลาง มศว ประสานมิตร
สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
กำหนดการเปิดบริการสำนักหอสมุดกลางช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558
วันที่ 15 -24 ม.ค. 58 แจ้งปิดการให้บริการอาคารกีฬา 1
กองวิเทศสัมพันธ์ปิดทำการวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557
๒๓ ธ.ค. ๕๗ ขอเชิญร่วมงาน "ศรีนครินทร์ -สีสันแห่งความสุข"
๒๕ ธ.ค. ๕๗ ขอเชิญร่วมงาน "ศรีนครินทร์ - สีสันแห่งความสุข"
นายสยาม หาบ้านแท่น บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติ
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิธีเปิด True Lab
"การเปรียบผลได้จากรัฐ กรณีเป็นสมาชิก กบข. หรือ ลาออก"
บิดาของผศ.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สาหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค
รับสมัครอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
โครงการสวนศิลปะลานวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิธีเปิด True Lab
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มศว คลินิก จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2557 (นิสิตรหัส50-57)
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นภดล พนอำพน สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ...
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จัดงานวันพ่อ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 1/2557
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค2/2557
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณลานเล่นล้อ
เงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ขอเชิญส่งผลงานโครงการเข้าประกวดด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการจัดบริการเช่า / ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว
ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ ประจําปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการ 17-19 พ.ย. 57
24 พ.ย.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn) ภาค1/2557
28พ.ย.2557 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557(ค่าปรับวันละ30บาท)
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอเชิญชวนซื้อดอกป๊อปปี้ จากผู้แข่งขันแต่งคอสเพลย์
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ศรีนครินทร์ – สีสันแห่งความสุข”
ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ สาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
ขอเชิญร่วมงานโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานลอยกระทง "ลอยประทีป ล่องธารา ร้อยศรัทธา ศรีนครินทร์"
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของคนไทยในเทศกาลลอยกระทง
งานลอยกระทง "สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม"
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารฯ บริเวณลานเล่นล้อ
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริกา
สำรวจความต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของศิษย์เก่า มศว
ขอเชิญร่วมแข่งขันรวมใจสามัคคี เดิ่น-วิ่ง ครั้งที่ 9
ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ สาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ขอเชิญร่วมงานงานแถลงข่าว True Lab
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
เปิดให้บริการสนามแบดมินตันและสนามฝึกซ้อมเทเบิ้ลเทนนิส ณ อาคารกีฬา 1
3 พฤศจิกายน 2557 งดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มศว ร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2557
27 - 28 ตุลาคม 2557 กองแผนงานปิดทำการชั่วคราว
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
มศว ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง “ลอยประทีป ล่องธารา ร้อยศรัทธา ศรีนครินทร์”
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "Why English is important for ASEAN Economic Community"
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุม หัวข้อ "สะเต็มศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย"
"วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ ๒๖
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
มศว ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง "สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม"
งดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอบระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ( ฉบับแก้ไข )
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอบ ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ รศ.ทวีสิทธิ์ สิทธิกร ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2557 วิชา SWU121 และ SWU123
กำหนดการพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ออนไลน์
ศูนย์กีฬา มศว แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
สำนักคอมพิวเตอร์ย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่
โครงการสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
ชมรมอาสายุวกาชาด ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองกิจการนิสิตเชิญร่วมทำบุญวันเกิด ด้วยการบริจาคเงินเข้า
18 กันยายน 2557 งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
แจ้งงดใช้อัฒจรรย์สนามกีฬากลางชั่วคราว
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร บริเวณ Food Court ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
30 ก.ย. 57 คณะพลศึกษาจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗
คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สามีของนางวริณี จันทานนท์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
ขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาค1/2557
การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การแจ้งจบการศึกษา ภาค1/2557
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะ โดย 9 ศิลปินหญิง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง "Hight Performance Sport and Recreation Management"
แจ้งรับบัตรนิสิต ชั้นปีที่1 เรียนที่ มศว องครักษ์
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ขอความร่วมมือส่งข้อมูลนิสิตพิการ
มารดาของนางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2557
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการพี่สอนน้อง กีฬาเพื่อชุมชน (เปิดคลินิคฟุตบอลร่วมกับ JDFA)
รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม ...
รับสมัครอบรม ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2557
ขอเชิญเลือกศิษย์เก่าที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อจารึกในหอเกียรติยศ
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
หอจดหมายเหตุ มศว ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
มารู้จักไวรัสอีโบล่า
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้เรียน,ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU121 & SWU123 ภาคเรียนที่ 1/2557
เปิดคลินิกกายภาพบำบัด มศว นอกเวลาราชการ
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
ประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
ข้อปฏิบัตินิสิตหอพักและปฏิทินการจองหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ขอเปลี่ยนแปลงวัน การบริการป้องกันกำจัดแมลง
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๙
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนตุลาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกันยายน 2556
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมแข่งขัน มศว มินิมาราธอน
คณะพลศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย"
คณะพลศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 

อบรม

จัดบริการวิชาการ ชื่อ โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัั้งที่ 16
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 - 1242 สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0243 , (1) 7 - 1418 , (1) 7 - 3377 และ (1) 7 - 0226 ...
ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ...
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
Korean Government Scholarship Program (KGSP)
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครโครงการปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว