Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 July 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ทำการชั่วคราว
วันที่ 1 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้คู่ประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ ...
แจ้งข่าวให้นิสิตพิการทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ...
กำหนดการการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค.ระดับปริญญาโท
18 กรกฎาคม 2559 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2558
22 ก.ค. - 7 พ.ย. 59 ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ด้านประตูแดนตะวัน (ประตู 2) ...
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์ (ฉบับประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.59)
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2559
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 4
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความประสงค์จะไม่เข้าพักในหอพัก
ไม่เปิดจองห้องพัก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
วันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ปิดทำการชั่วคราว
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559
สายด่วนสุขภาพจิตเพื่อนิสิต มศว
Edit Announcementผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณโรงอาหาร ๑
วันที่ 2-3 ก.ค. 59 ศูนย์กีฬาปิดทำการชั่วคราว
งดให้บริการลานจอดรถใต้อาคารเรียนรวม Learning Tower
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 2 ...
โปรดระมัดระวังวัสดุจากที่สูงหล่นใส่บริเวณอาคารบริการ ม.ล.ปิ่นและอาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช
คู่มือการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
คู่มือการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
สัมมนากองกิจการนิสิต 16-18 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่22-24 มิถุนายน 2559 ปิดทำการชั่วคราว
ทุนรัฐบาลบราซิล
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา(อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ)
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 มศว คลินิก ปิดให้บริการชั่วคราว
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร ๑ (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ...
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
กำหนดการวันซ้อมใหญ่ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
ประกาศเรื่องจุดจอดรถสำหรับบัณฑิตและผู้มาร่วมแสดงความยินดี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
แผนที่จุดจอดรถและเส้นทางจราจรภายใน มศว องครักษ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร ๑
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “ Metacognition and ...
แจ้งสลับไฟเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
แจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยปิดให้บริการชั่วคราว
วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดกลางปิดการให้บริการ
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คณะวิทยาศาสตร์)
กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มศว ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาปิดทำการชั่วคราว
เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษชุมชน รุ่นที่ 2/59 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ขอรับบริจาคแฟ้มเก่า
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2558 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
รับสมัครนิสิตอยู่หอพักภาคฤดูร้อน 3/2558
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2558
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก 2/2558
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 2-3 และ 17-19 พฤษภาคม 2559
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว (ประจำเดือน ม.ค.- มี.ค. 59) ออนไลน์
ปิดพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
25 เมษายน 2559 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาค2/2558
29 เมษายน 2559 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาคเรียนที่2/2558
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2558 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
นิทรรศการ TechnoShowcase ครั้งที่3 Fun Tech Park (สนุก เล่น เรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี)
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2559
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจาปีการศึกษา 2559
กองทุนวันเกิด เปิดโอกาสการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ...
ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบฟอร์ม ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัด มศว ประเภทจับสลากได้
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหาร ๑ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มศว ...
ผลการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ วันที่ 29 มีนาคม 2559
สำนักคอมพิวเตอร์ : ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน
งดใช้สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาสน์ (สนามฟุตบอล)
โครงการสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
ตารางเดินรถตู้ รับ-ส่ง ประสารมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 7 - 11 ...
ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งความประสงค์ การจองห้องพักของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559 ...
ปิดเส้นทางจราจรเส้นตั้งแต่ด้านข้างสนามเทนนิสถึงด้านหน้าคณะมนุษยศาสตร์
[แจ้งแก้ไขขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559]
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2558 วิชา SWU122 และ SWU124
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศตารางสอบ SWU145 กลางภาค 2/2558
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส (อดีตรองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า อาคาร 10,19 คณะวิทยาศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น.
งดใช้สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาสน์ (สนามฟุตบอล)
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
ปิดกั้นเส้นทางสัญจรหน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า คณะวิทยาศาสตร์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 ...
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2559
แจ้งกำหนดเปิด-ปิดอาคารส่วนกลาง 4 อาคาร
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค (ตลาดนัด มศว)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์ ธนาคม อดีตอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ถึงแก่กรรม
นิสิตปริญญาตรี ขอแจ้งจบการศึกษา ภาค2/2558
งดใช้โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช บัวศรี
เปิดจำหน่ายเอกสารรับสมัครการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2559
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดซองคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๗
แจ้งตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ...
โครงการภาษาอังกฤษชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต ...
งานจราจรและความปลอดภัยย้ายสำนักงานใหม่
ขอเลื่อนวันสัมมนาโครงการสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walking Day เดินขึ้นบันไดโดยไม่ใช้ลิฟท์
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2559
การประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 9
 

อบรม

ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ปีการศึกษา 2558
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5153 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Supervisor
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว