Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 April 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

24-25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
แจ้งงดบริการรถตู้รับส่งบุคลากร องครักษ์-ประสานมิตร
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
แจ้งดำเนินการกำจัดปลวก แมลง อาคารส่วนกลางวันที่ 25 เม.ย.57
อบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ"
15พ.ค.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค3/2556
12พ.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)
10 เมษายน 2557 มหาสงกรานต์ มศว ประสานมิตร
17 - 19 เม.ย. 57 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ
21 - 23 เม.ย. 57 คณะพลศึกษา ปิดบริการ
ขอเชิญเข้าเสนอราคาเพื่อเป็นผู้แทนทำประกันอุบัติเหตุนิสิตเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2557
8 เม.ย. 57 สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย สำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญประกวดเรียงความและโปสเตอร์ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
11 เม.ย. 57 มศวสืบสานสงกรานต์ไทย ณ มศว องครักษ์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
รับสมัครแข่งขันหัวเราะชิงเงินรางวัล
ขอรับ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)และใบรับรองปริญญา
1-26 เมษายน 2557 แจ้งจบภาคฤดูร้อน 3/2556
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดให้บริการ
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 57 ศูนย์กีฬาปิดบริการ
2 เมษายน 2557 ให้บริการทางทันตกรรม ฟรี
วันที่ 1 - 4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดบริการชั่วคราว
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 14 ปี
ประกาศข้อกำหนดขอมีบัตรจอดรถยนต์ภายในอาคารที่จอดรถยนต์ มศว
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2557
ว.นวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ พฤ.27 มี.ค.57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี ประจิมนอก ได้ถึงแก่อนิจกรรม
ขอเชิญสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ. ดร. สุนันทา ศรีศิริ
24 มี.ค. 57 ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดทำการ
UBI SWU เปิดรับสมัครโครงการกองทุนตั้งตัวได้
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน3/2556
ปรับเปลี่ยนตารางเดินรถ
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา ภาค2/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ
19 - 21 มีนาคม 2557 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปิดทำการ
2 เม.ย. 57 ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน อุดหินปูน ฟรี
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556
20 - 21 มีนาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ ปิดทำการ
การขอบัตรจอดรถยนต์ฟรีหรือในอัตราเหมาจ่ายสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
Exhibition : IN SEARCH OF LOST MEMORIES
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
โครงการ "พัฒนาศักยภาพครู สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน"
19 - 21 มีนาคม 2557 สำนักนวัตกรรมฯ ปิดการให้บริการ
12 - 14 มีนาคม 2557 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มศว ปีการศึกษา 2556
โครงการค่ายกีฬา ภาษา และศิลปะ ภาคฤดูร้อน (SWU SUMMER CAMP 2014)
รับสมัครผู้ประกอบการ ในอาคารที่พักบุคลากร
๔-๖ มีนาคม ๕๗ ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดการให้บริการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
28 ก.พ. 57 อบรม "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์"
ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนวันเปิดเรียนภาษาอังกฤษชุมชน
สร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก มุ่งเน้นจินตนาการและพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู
รับสมัครอบรมภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 42 ชั่วโมง
คณะมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ปิดสำนักงานชั่วคราว
รับสมัครผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเข้าอบรมโครงการไทเก๊กเพื่อการบำบัดฟื้นฟูด้วยตนเอง(ฟรี)
คณะมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลี
รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557
เปลี่ยนแปลงวันณาปนกิจศพบิดาของ ผศ. กานดา ชัยภิญโญ
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ.กานดา ชัยภิญโญ
ปฏิทินบริการ สำนักหอสมุดกลาง
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
20 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ปิดการให้บริการ
ขอเชิญ "รับฟังการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางของคณะ"
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาเวียดนามฟรี
ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2556 (รหัส 49-56)
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2556
ขอเชิญร่วมงาน Zoomer-X มันส์ไม่ธรรมดา
ขอเชิญร่วม พิธีปิดการแข่งขันกีฬา SWU CUP ครั้งที่ 1
รับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา นิสิตและบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการ Open House มศว
รับสมัครโครงการอบรมภาษาเกาหลี แบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Korean Intensive Course)
รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพสามีนางเครือวรรณ์ บุญกัน
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
ประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2014”
ประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา ...
งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
มติคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2557
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา SWU CUP ครั้งที่ 1
6 ก.พ. 57 งาน "สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร"
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
28 - 30 มกราคม 2557 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปิดสำนักงานชั่วคราว
ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2556
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
เลื่อนกำหนดการสอบฯ โครงการนักกีฬา และโครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
แจ้งเรื่องเวลาเปิดบริการสำนักหอสมุดกลาง
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
รับสมัครชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงเหตุการณ์ทางการเมือง
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ออนไลน์
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
ประกาศศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
ประกาศเลื่อน การอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการงดให้บริการและงดการเรียนการสอน วันที่ 16-19 ม.ค. 57
เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2557 โครงการต่างๆ
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์งดการเรียนการสอนโครงการบริการวิชาการ
ให้บริการรถรับ-ส่งบุคลากร/อาจารย์ตามตารางปกติ
ประกาศการทำการและการจัดการเรียนการสอน วันที่ 16 -17 มกราคม 2557
การเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
15 ม.ค. 57 ประกาศปิดทำการและงดการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ ปิดทำการ วันที่ 24 - 26 มกราคม 2557
ประกาศปิดการให้บริการลานที่จอดรถใต้ดินและอาคารส่วนกลางระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2557
13 - 14 ม.ค. 57 ประกาศปิดทำการและงดการเรียนการสอน
6 ก.พ. 57 งานสายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
ขอเชิญร่วมงานเปิดหอ freedo(r)m...freestyle
26 ม.ค. 56 ขอเชิญชมโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน "ศึกกุมภกรรณ"
วันที่ 7-8 มกราคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ปิดทำการ
นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียน http://supreme.swu.ac.th
27 ธ.ค.56 - 1 ม.ค.57 บัณฑิตวิทยาลัยปิดให้บริการ
26 ธ.ค. 56 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สีสันแห่งศรีนครินทร์” มศว องครักษ์
25 ธ.ค. 56 ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “งานสีสันแห่งศรีนครินทร์”
28-31 ธันวาคม 2556 ปิดให้บริการอาคารลานจอดรถใต้ดิน
ขอเชิญชวนแข่งขันเขียนความเรียงร้อยแก้ว
3 ก.พ.57 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา(Withdrawn)
ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี
23 - 24 ธันวาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ปิดให้บริการ
12ก.พ.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค2/2556
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู
26 ธ.ค. 56 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สีสันแห่งศรีนครินทร์” มศว องครักษ์
ขอรับบริจาคแผ่นซีดีเก่า
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ 101 ปี เพาะช่าง 45 ปี ศิลปศึกษา 21 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดบริการ 27 ธ.ค. 56 - 1 ม.ค. 57
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ปิดทำการวันที่ 15 -20 ธ.ค. 56
ประกาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556 วิชาSWU122 และ SWU124
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
11 ธ.ค. 56 ประชุมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
ขอเลื่อนการประชุมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญประชุมกรรมการฝ่ายถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย
ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับเอกสารสำหรับฝ่ายรับรายงานตัวบัณฑิตและฝ่ายฝึกซ้อม
ขอความร่วมมือคณาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกฝ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปิดทำการและการหยุดการเรียนการสอน วันที่ 3 - 4 ธ.ค, 56
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศหยุดการเรียนการสอน
ประกาศปิดพื้นที่เข้า-ออก มหาวิทยาลัย
วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2556 โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
ดร.ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
วันสุดท้ายชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา1/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
2 ธันวาคม 56 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ 2013
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน/ขอเรียนแทน 2/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน2/2556 สำหรับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีถวายพระพร
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดาของอาจารย์อดิศัย มัตเดช คณะพลศึกษา
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
22 พ.ย. 56 ปิดเส้นทางจราจรขาเข้าลานจอดรถใต้ดิน ตัั้งแต่เวลา 18.00
รับสมัครกรรมการคุมสอบ GAT PAT
สำนักหอสมุดกลาง เชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเปิดโอกาสการศึกษาแก่นิสิต ป.ตรี
งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "Social Impact after Se Approach"
ศ.สุพจน์ ชะนะมา อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
12 ธันวาคม 2556 งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดให้บริการวันที่ 18 - 19 พ.ย. 56
นิสิตระดับปริญญาตรีแจ้งจบการศึกษาภาค2/2556
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดา รศ.นพ.อรุณวงศ์ เทพชาตรี
รวมพลังชาว มศว องครักษ์ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
การโอนเงินรางวัลประจำปี 2554 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
บ่ายสาม 6 พ.ย. 56 ขอเชิญประชาคม มศว ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ..นิรโทษกรรม
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนางกัลยา สินเจริญ คณะพลศึกษา
4-9พ.ย.2556 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2556(นิสิตรหัส49-56)
ขอเชิญร่วมเสวนา "กล้าที่จะสอน : จิตวิญญาณใหม่ในครูเดิม"
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2556 ระหว่างวันที่ 4-9 พ.ย.56
25พ.ย.2556วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา(Withdraw)ภาค1/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ
ร.ร.สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) ปิดทำการวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2556
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) ...
ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางสาวสมพิศ ประเสริฐชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กองบริการการศึกษา
ข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอกำหนดกรอบอัตราเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ขอเปลี่ยนแปลงวัน การบริการป้องกันกำจัดแมลง
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๙
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องหน่วยกิตเกินกำหนด ภาค2/2556
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) ...
เวลาเปิดบริการ ของสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เวลาให้บริการของสำนักหอสมุดกลางระหว่างปิดภาคเรียน
อบรมหลักสูตร "ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ"
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร 5 ภาษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2556
เวลาเปิด-ปิด อาคารเรียนเอนกประสงค์(อาคาร14)
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนตุลาคม 2556
บริการเช่า/ตัดเสื้อครุย ชุดสูท งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
คณะสหเวชศาสตร์แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกันยายน 2556
เปิดบริการโทรศัพท์ภายในVoIPให้สามารถโทรทางไกลได้
เริ่มปรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ รหัส50-55 ที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด
งานสวัสดิการบุคลากร ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนสิงหาคม 2556
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเข้าบัญชี "กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา"
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเข้าบัญชี “กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา”
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๖ จัดพิมพ์เสร็จแล้ว
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว เดือนกุมภาพันธ์ 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2555
ขอเชิญชวนบุคลากร มศว ร่วมแต่งกายผ้าไทย เนื่องในโอกาสวันสำคัญ
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบสามปี
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (โดยคณะวิทยาศาสตร์)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4653 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 1486 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 0285 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 รอบที่ 2 ...
กำหนดการสอบฯ โครงการพิเศษต่างๆ
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการต่างๆ
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

24 - 25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
ทุนฟุลไบรท์
1 - 2 พ.ค. 57 คณะสหเวชศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว