Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 April 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

สมัครอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)
ปฏิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University
ประกาศการสอบ SWU-SET วันที่ 22 เม.ย. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ...
อาจารย์สุดาลักษณ์ โกเฮงกุล (อดีตอาจารย์ภาควิชาเคมี) ถึงแก่กรรม
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม (อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์) ถึงแก่กรรม
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair Senior Project Presentation 2016 คณะวิทยาศาสตร์
ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกัน วันที่ 24-28 เมษายน 2560
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ สืบสานวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
ตกเบิกเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 - 30 ก.ย.59 ...
วันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ
ประกาศผลตลาดนัด มศว รอบ 2
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมีนาคม 2560
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "ยืดเส้นสายคลายเครียด"
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์ (Exploring the Aesthetic ...
ส่วนทัพยากรบุคคล ขอแจ้งปิดทำการวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อสัมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง วันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ปีการศึกษา 2559 ...
มารดาของ อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ อาจารย์คณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Intensive physical therapy management for cardiopulmonary ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลักณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 2
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด มศว รอบที่ 1
การไม่อยู่หอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปิดทำการ
ประกาศรายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ตารางสอบ SWU145 กลางภาค 2/2559
13 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2559
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก "การอ่าน-การเขียนสำหรับเด็ก"
เปิดค่ายเด็กเก่ง Talent Science, Sport, Music and Art Youth Camp (TSA Youth Camp) รุ่น 1 ...
รายชื่อผู้กรอกแบบขอรับเงินบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท ไม่ถูกต้อง
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.
จุดจอดรถตู้ รถบัส และเส้นทางใหม่
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ขอแจ้งปิดการจราจรชั่วคราว วันที่ 13-14 ก.พ. 60
พิธีทำบุญตักบาตร และชมนิทรรศการ เนื่องใน วันมาฆบูชา
โครงการอบรมเสริมศักยภาพ แก่ผู้ประกอบการ โดยใช้ BMC
ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริหารกิจการหอพัก
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมกราคม 2560
การขอถอนวิชา (Withdrawn) ภาค2/2559 นิสิตปริญญาตรี
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยค่าครองชีพ สำหรับผู้รับบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท
การคืนเงินประกันสัญญาผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ...
รับสมัครนิสิตจิตอาสาและบันทึกกิจกรรม
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้
คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 2 (สอบ 19 มกราคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ...
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.59 ออนไลน์
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2559
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ รอบ 1 เดือนมกราคม 2560
ขอเชิญชวนฟังการบรรยาย CSIT Talk #1 "จบไอทีแล้วไปไหน?"
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำนาญ รอบพิเศษ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเปิดหอพัก
ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ และกิจกรรม Big cleaning Day
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ รอบ 3 เดือนธันวาคม 2559
"นายเพิ่มศักดิ์ สัตยมงคล ถึงแก่กรรม" (สามีของ นางวรรณี สัตยมงคล (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์(อดีต)) ...
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐
วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปิดทำการ (International Relations and ...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) รุ่นที่ 4
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมและการสร้างมิตรภาพสำหรับเด็ก (Social Skills and ...
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
ขอแจ้งปิดให้บริการสำนักงาน หอจดหมายเหตุ มศว และหอนิทรรศการ g23 (ชั่วคราว)
คุณพ่อสนอง โคษา ถึงแก่กรรม (บิดาของ นางสาวยุภาวดี โคษา (นักวิชาการศึกษา) สำนักงานคณบดี ...
งดใช้สนามฟุตบอลชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
27-28 ธ.ค. 59 คณะกายภาพบำบัดแจ้งปิดทำการ
คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบTOEIC เปิดสอบTOEIC
รับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2559 ...
ตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ
ประกาศผลสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2 /2559
บริการสอบเพื่อวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษแก่บุคคลทั่วไป
บิดาของ ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี ถึงแก่กรรม
เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา (อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ)
2 ธ.ค. 59 มศว ซ้อมรับปริญญา โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ผลการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
แจ้งตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ
แจ้งตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ
ตารางเดินรถงานพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2 -6 ธันวาคม 2559
กำหนดการการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2 / 2559
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 1/2559
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ปิดทำการในวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
เครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร (UK Alumni Professional Network)
กำหนดการสอบภาคทฤษฏี นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด มศว
เชิญชวนนิสิตชมภาพยนตร์ ในโครงการเทศกาลชมภาพยนตร์ (ดูหนัง กินหนม รื่นรมย์ชมหนังดัง)
อ.ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารย์สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย ...
คุณพ่อเหลือ พุกกลิ่น ได้ถึงแก่กรรม (บิดาของ นางฉัตรพร ปุณะศิริ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และนางสำเนียง ...
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้งานปริญญาบ ...
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ : ศ.มล.ปิ่น มาลากุล
ขอความร่วมมือห้ามจอดรถยนต์บริเวณรอบอาคารกีฬา1-2
การยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2559
21 พฤศจิกายน 2559 วันสุดท้ายการขอถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2559
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 แจ้งปิดทำการชั่วคราว
มารดา รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ถึงแก่กรรม
24 พ.ย. 2559 เวลา 8.30-15.00 น. ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา งดให้บริการ
Physical Therapy Monthly ฉบับที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม 2559
ยกเลิกประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์จิตอาสา มศว
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว (ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.59) ออนไลน์
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 พร้อมให้อ่านแบบออนไลน์แล้ว
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
สถิติจำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2559
งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค 1/2559
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ...
22 ก.ค. - 7 พ.ย. 59 ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ด้านประตูแดนตะวัน (ประตู 2) ...
ไม่เปิดจองห้องพัก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
 

กิจกรรม

โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University Graduate ...
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี ๒๕๖๐"
 

อบรม

กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 4670 สังกัดงานบริหารงานบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2476 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 - 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0283 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1992 และ (1) 7 - 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2740 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

UMAP-Super-Short-Term Programs
บริษัท แฟ็คทอรี่ทอล์ค รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว