Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 January 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รับสมัครนิสิตจิตอาสาและบันทึกกิจกรรม
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 2 (สอบ 19 มกราคม 2560)
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ...
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.59 ออนไลน์
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ รอบ 1 เดือนมกราคม 2560
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2559
ขอเชิญชวนฟังการบรรยาย CSIT Talk #1 "จบไอทีแล้วไปไหน?"
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำนาญ รอบพิเศษ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเปิดหอพัก
ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ และกิจกรรม Big cleaning Day
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ รอบ 3 เดือนธันวาคม 2559
"นายเพิ่มศักดิ์ สัตยมงคล ถึงแก่กรรม" (สามีของ นางวรรณี สัตยมงคล (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์(อดีต)) ...
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐
วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปิดทำการ (International Relations and ...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) รุ่นที่ 4
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมและการสร้างมิตรภาพสำหรับเด็ก (Social Skills and ...
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
ขอแจ้งปิดให้บริการสำนักงาน หอจดหมายเหตุ มศว และหอนิทรรศการ g23 (ชั่วคราว)
คุณพ่อสนอง โคษา ถึงแก่กรรม (บิดาของ นางสาวยุภาวดี โคษา (นักวิชาการศึกษา) สำนักงานคณบดี ...
งดใช้สนามฟุตบอลชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
27-28 ธ.ค. 59 คณะกายภาพบำบัดแจ้งปิดทำการ
คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบTOEIC เปิดสอบTOEIC
รับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก
รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2559 ...
ตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ
ประกาศผลสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2 /2559
บริการสอบเพื่อวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษแก่บุคคลทั่วไป
บิดาของ ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี ถึงแก่กรรม
เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา (อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ)
2 ธ.ค. 59 มศว ซ้อมรับปริญญา โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ผลการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
แจ้งตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ
แจ้งตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบ
ตารางเดินรถงานพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2 -6 ธันวาคม 2559
กำหนดการการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2 / 2559
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 1/2559
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ปิดทำการในวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
เครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร (UK Alumni Professional Network)
กำหนดการสอบภาคทฤษฏี นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด มศว
เชิญชวนนิสิตชมภาพยนตร์ ในโครงการเทศกาลชมภาพยนตร์ (ดูหนัง กินหนม รื่นรมย์ชมหนังดัง)
อ.ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารย์สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย ...
คุณพ่อเหลือ พุกกลิ่น ได้ถึงแก่กรรม (บิดาของ นางฉัตรพร ปุณะศิริ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และนางสำเนียง ...
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้งานปริญญาบ ...
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ : ศ.มล.ปิ่น มาลากุล
ขอความร่วมมือห้ามจอดรถยนต์บริเวณรอบอาคารกีฬา1-2
การยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2559
21 พฤศจิกายน 2559 วันสุดท้ายการขอถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2559
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 แจ้งปิดทำการชั่วคราว
มารดา รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ถึงแก่กรรม
24 พ.ย. 2559 เวลา 8.30-15.00 น. ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา งดให้บริการ
Physical Therapy Monthly ฉบับที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม 2559
ยกเลิกประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว องครักษ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
ศูนย์จิตอาสา มศว
ตารางเดินรถตู้สอบกลางภาค รับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว (ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.59) ออนไลน์
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 พร้อมให้อ่านแบบออนไลน์แล้ว
กิจกรรมแฟนใหม่ห่วงใยใส่ใจรักษ์โลก
อาจารย์จันทน์ทิพย์ ลิ้มทองกุล (อดีตหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ...
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2559
ตารางสอบวิชา SWU145 กลางภาค 1/2559
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญร่วมโครงการแสดงกตเวทิตาคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหารโภชนาคารสีเขียว ชั้น 2 มศว ประสานมิตร
Edit Announcementประกาศ รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ...
โครงการส่งเสริมนิสิตมีรายได้ระหว่างเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
สถิติจำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2559
นายวิศาล วงษ์งาม ถึงแก่กรรม ((อดีต) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์)
งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559
รับสมัครคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
บิดาของอาจารย์เสริมศรี ไทยแท้ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ClinicChemistry เกมเพื่อการศึกษาทางเคมีคลินิค โดยนิสิต มศว
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค 1/2559
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม ...
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
เชิญชวนนิสิตประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษาของมูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดานางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนันท์
จองห้องพักรอบ 2 ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
4 สิงหาคม 59 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคาปิดทำการทำชั่วคราว
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ...
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 กองบริการการศึกษา งดให้บริการ
ทำวันเกิดของท่าน เป็นวันให้การศึกษา
การแข่งขันสวดคัมภีร์อังกุระอาน
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ทำการชั่วคราว
วันที่ 1 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้คู่ประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ ...
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ
แจ้งข่าวให้นิสิตพิการทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ...
22 ก.ค. - 7 พ.ย. 59 ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ด้านประตูแดนตะวัน (ประตู 2) ...
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์ (ฉบับประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.59)
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2559
การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 4
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความประสงค์จะไม่เข้าพักในหอพัก
ไม่เปิดจองห้องพัก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
สายด่วนสุขภาพจิตเพื่อนิสิต มศว
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559
คู่มือการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โปรดระมัดระวังวัสดุจากที่สูงหล่นใส่บริเวณอาคารบริการ ม.ล.ปิ่นและอาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา(อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ)
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจาปีการศึกษา 2559
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" : More Give ... More Get
แจ้งตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ-ส่งอาจารย์ผู้สอนระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ...
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสตมวาร (ครบรอบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9”
ขอเชิญประชาคม มศว ...
วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”
 

อบรม

โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
โครงการอบรมภาษาอังกฤษการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4569 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 5609 และ (2) 7 - 5610 สังกัดแผนกพัสดุ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Music Grant –Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ปี 2560
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program
The Franco - Thai Scholarship Program 2017
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว