Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 October 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558
การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
วันที่ 11-วันที่ 16 ตุลาคม 58 สำนักงานอำนวยการ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวันประกาศปิดทำการ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๕๐
กองบริการการศึกษา งดให้บริการ เวลา 11.30-14.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2558
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ออนไลน์
รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ ...
21 ก.ย. 58 ขอเลื่อนการบรรยาย เรื่อง "อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ"
กิจกรรม OPENWORLD: เปิดโลกอาชีพ
แก้ไขตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งบุคลากรจาก มศว ประสานมิตร- มศวองครักษ์ ครั้งที่ 2
โครงการบรรยาย เรื่อง อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
การแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่1/2558
งานไหว้ครู คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ขอถอนวิชา(Withdrawn) ภาคเรียนที่ 1/2558
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
27 พฤศจิกายน 2558 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด (ค่าปรับวันละ30บาท)
ขอเชิญบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2558
การเข้ารับการรักษาพยาบาลของนิสิต กรณีประสบอุบัติเหตุ
24-31ส.ค.2558 เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2558
กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่1เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ออนไลน์
เปลี่ยนแปลงขึ้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งอาจารยผู้สอนจาก มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ฉบับแกไข ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
เปลี่ยนสถานที่แนะนำโครงการทุน Newton Fund
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ระหว่างวันที่ 17 ...
ตารางบริการรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โครงการปฐมนิเทศฯ ปีการศึกษา 2558
การตรวจรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด
เปลี่ยนแปลงสถานที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งการดาวน์โหลดแผนที่ SWU MAP
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
งดให้บริการโรงอาหาร 1 ชั้น เพื่อปิดปรับปรุง
โครงการสัมมนาบุคลาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2558
6 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2557
3 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคฤดูร้อน 3/2557
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 : กิจกรรมหลักที่ 3 : ...
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2558(นิสิตรหัส51-57)
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ University of Utah
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำตามบัญชีขั้นต่ำขั้นสูงใหม่ (ปรับ 4%)
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ องครักษ์ งดบริการรถตู้รับส่งชั่วคราว ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค. 58
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๔๙
ยกเลิก ประกาศงดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่
ขอเชิญหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา และทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปี 2558
การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กำหนดการตัดกระแสไฟฟ้าและปิดให้บริการ ของสำนักหอสมุดกลาง
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสร ...
20 กรกฎาคม 2558 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ประกาศ งดให้บริการห้องประชุมอาคารวิจัยฯและอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ส่งข้อมูลพลังงาน
การขอรับใบรับรองปริญญาและTranscript(ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 แจ้งปิดทำการชั่วคราวกองบริการการศึกษา มศว องครักษ์
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์คุมสอบปลายภาค
ตารางสอบวิชา SWU145 ปลายภาค 2/2557
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มศว 111)
พื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ปีที่ ๑ ภายใต้แนวคิด “INNONOVELSPACE”
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ “การรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะ”
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น 42 ชั่วโมง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
แผนที่การเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2556
ย้ายที่ทำการรับทำบัตรจอดรถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ขอเชิญชมนิทรรศการ "สุข....พอดี"
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วิชาSWU122 และ SWU124
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2557 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2557 (รหัส50-57)
ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
แจ้งปิดการให้บริการ
ขอเชิญชวนนิสิต มศว บุคลากรและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล ...
งานมหกรรมและนิทรรศการ "1St International Job Fair"
ชมนิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการ "สุข...พอดี"
ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 2/2557
ศูนย์ภาษาฯจัดโครงการ "เปิดบ้านบูรณาการภาษาและวัฒนธรรม"
ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง "เจ้าหญิงแสนหวี"
แจ้งปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ แจ้งปิดทำการชั่วคราว
1 พ.ค. 58 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาคเรียน2/2557
27 เม.ย. 58 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ภาคเรียน2/2557
9 เมษายน 2558 "วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อ ...
ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสืบสานสงกรานต์ ดอกไม้บาน ณ มศว องครักษ์
บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE@true ด้วย Buasri ID
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๒ มีให้อ่านบนเว็บไซต์แล้ว
นิทรรศการผลงานสะสมศิลปะและของเล่น “ของรัก”
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่2 ในหัวข้อ “Developing Human Capital for the 21st Century”
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ อายุ20-50ปี(เกิดระหว่างพ.ศ.2508-2538)
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ งดให้บริการอาคารหอประชุมใหญ่ชั่วคราว
ฉีดวัคซีนโรคคอตีบฟรี
ขอถอนรายวิชา(Withdrawn)ภาคเรียนที่2/2557
งานสวัสดิการบุคลากร จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
1 - 8 มิถุนายน 2558 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.พิชัย ศิริทัศนกุล
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมารั-ส่งอาจารย์ผู้สอน ระหว่าง มศว ประสานมิตร- มศว องครักษ์
ตารางเดินรถตู้เช่าเหมาส่งอาจารย์ผู้สอน มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
โครงการไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 

อบรม

โครงการอบรมปราชญ์ผู้ทรงศีล
หลักสูตรเสริมสร้างสร้างจรรยาบรรณ รู้ทันเรื่องวินัย ร่วมใจบริหารเพื่องาน มศว
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5032 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5033 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการต่างๆ
การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
การศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนอินเดีย
รับสมัครงานตำแหน่ง Data Assistant (Part-Time)
รับสมัครงานพนักงานตำแหน่ง Manufacturing IT Solutions Consultant / Engineers, Assistant ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว