Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 July 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศ และพบผู้ปกครองนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง
วันภาษาไทยแห่งชาติ
25 กค. 57 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดทำการ
24-25 กรกฎาคม 2557 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้แจ้งปิดทำการ
24-25 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปิดทำการ
ขอแจ้งนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ ...
แนะนำขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี (Admission) ปีการศึกษา 2557
บัณฑิตวิทยาลัยขอเลื่อนวันปฐมนิเทศจากวันที่ 15 ส.ค. 57 เป็นวันที่ 14 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมงาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย
งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค1/2557(นิสิตรหัส50-56)
วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์แจ้งปิดทำการ
"เงินรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554"
ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
ขอเชิญร่วมงานละศีลอด คืนสู้เย้าชาว มศว
วันที่ 25-26 ก.ค. 57 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ปิดให้บริการ
23 - 25 ก.ค. 57 คณะสังคมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ
แจ้งเปลี่ยนหมายเลขภายใน
ขยายเวลารับสมัครเรียนWriting, TOEIC, TOEFL, Business English
บิดาของอาจารย์สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล คณะวิทยาศาสตร์ เสียชีวิต
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๘
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แผนธุรกิจเพื่อรองรับกิจการเพื่อสังคม"
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2557
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ บิดา ของ ผศ.สืบสาย บุญวีรบุตร
โครงการบริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเพื่อสังคม (8 เดือน)
งานกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำ SWUTube
บิดา ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ถึงแก่กรรม
แจ้งปิดการให้บริการ
ผศ.พันธุ์สิน เกตุทัต อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน
เปิดคลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลา
ชอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมมารดาของ ผศ.สายธิดา ลาภอนันตสิน
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว ภายใต้โครงการต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้มัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้ม O-NET กับ มศว
เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียม ภาค3/2556 สำหรับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน 2557
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
ขอเชิญอบรม 21st Century Leadership: Concept & Experience
ข้อปฏิบัตินิสิตและปฏิทินการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2557 (โดยขอยกเลิกประกาศเดิม ที่ลงวันที่ 6 พ.ค.2557)
ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป ...
โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)นายปัญญา ศักดิ์ศิริผล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง How to write manuscript for publication in high impact journal
สามีของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ถึงแก่กรรม
แจ้งปิดอาคารส่วนกลางระหว่างวันที่ 23-25 พ,ค.57
สำนักทดสอบ แจ้งปิดให้บริการ
กองการเจ้าหน้าที่ ไม่เลื่อนการอบรม
มศว องครักษ์ แจ้งปิดประตูใหญ่
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเลื่อนรายงานตัว
ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
21-23 พฤษภาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ปิดทำการ
โครงการ International Scholarship and Education EXPO (ISEE) 2014
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองสำหรับผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
แจ้งปิดสำนักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์
ประกาศผลตลาดนัด มศว
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพบิดานางพัชรินทร์ สนธิวนิช
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดานายสามารถ สุคันธชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557
คณะแพทยศาสตร์ (ประสานมิตร) แจ้งปิดทำการ วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557
ข้อปฏิบัตินิสิตหอพักและปฏิทินการจองหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 3
12 - 15 พ.ค. 57 ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดทำการ
ขอเชิญฟังการบรรยาย หัวข้อ STEM Thinking and Changing Education Paradigms in ASEAN
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ออนไลน์
รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557
24-25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
แจ้งงดบริการรถตู้รับส่งบุคลากร องครักษ์-ประสานมิตร
แจ้งดำเนินการกำจัดปลวก แมลง อาคารส่วนกลางวันที่ 25 เม.ย.57
แจ้งเปิดการให้บริการสระว่ายน้ำ มศว องครักษ์
อบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ"
12พ.ค.2557 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)
15พ.ค.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค3/2556
10 เมษายน 2557 มหาสงกรานต์ มศว ประสานมิตร
21 - 23 เม.ย. 57 คณะพลศึกษา ปิดบริการ
17 - 19 เม.ย. 57 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ
ขอเชิญเข้าเสนอราคาเพื่อเป็นผู้แทนทำประกันอุบัติเหตุนิสิตเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2557
8 เม.ย. 57 สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย สำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญประกวดเรียงความและโปสเตอร์ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
11 เม.ย. 57 มศวสืบสานสงกรานต์ไทย ณ มศว องครักษ์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน 2557
รับสมัครแข่งขันหัวเราะชิงเงินรางวัล
1-26 เมษายน 2557 แจ้งจบภาคฤดูร้อน 3/2556
ขอรับ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)และใบรับรองปริญญา
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 57 ศูนย์กีฬาปิดบริการ
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ปิดให้บริการ
2 เมษายน 2557 ให้บริการทางทันตกรรม ฟรี
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 14 ปี
วันที่ 1 - 4 เม.ย. 57 สำนักสื่อฯ ปิดบริการชั่วคราว
ประกาศข้อกำหนดขอมีบัตรจอดรถยนต์ภายในอาคารที่จอดรถยนต์ มศว
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล คณะวิทยาศาสตร์
ว.นวัตกรรมสื่อสารสังคม ปิดบริการ พฤ.27 มี.ค.57
กิจกรรมฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี ประจิมนอก ได้ถึงแก่อนิจกรรม
ขอเชิญสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ. ดร. สุนันทา ศรีศิริ
24 มี.ค. 57 ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดทำการ
UBI SWU เปิดรับสมัครโครงการกองทุนตั้งตัวได้
ปรับเปลี่ยนตารางเดินรถ
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน3/2556
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา ภาค2/2556 สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติฯ
19 - 21 มีนาคม 2557 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปิดทำการ
2 เม.ย. 57 ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน อุดหินปูน ฟรี
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556
Exhibition : IN SEARCH OF LOST MEMORIES
การขอบัตรจอดรถยนต์ฟรีหรือในอัตราเหมาจ่ายสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
12 - 14 มีนาคม 2557 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
โครงการ "พัฒนาศักยภาพครู สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน"
19 - 21 มีนาคม 2557 สำนักนวัตกรรมฯ ปิดการให้บริการ
20 - 21 มีนาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ ปิดทำการ
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
โครงการค่ายกีฬา ภาษา และศิลปะ ภาคฤดูร้อน (SWU SUMMER CAMP 2014)
ขอเชิญร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ มศว ปีการศึกษา 2556
รับสมัครผู้ประกอบการ ในอาคารที่พักบุคลากร
๔-๖ มีนาคม ๕๗ ศูนย์สารสนเทศฯ ปิดการให้บริการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม 2557
28 ก.พ. 57 อบรม "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์"
สร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก มุ่งเน้นจินตนาการและพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย
ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนวันเปิดเรียนภาษาอังกฤษชุมชน
ประกาศตารางสอบปลายภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
โครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู
รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557
คณะมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลี
รับสมัครผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเข้าอบรมโครงการไทเก๊กเพื่อการบำบัดฟื้นฟูด้วยตนเอง(ฟรี)
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ปิดสำนักงานชั่วคราว
เปลี่ยนแปลงวันณาปนกิจศพบิดาของ ผศ. กานดา ชัยภิญโญ
คณะมนุษยศาสตร์ บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รับสมัครอบรมภาษาเกาหลี,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 42 ชั่วโมง
ปฏิทินบริการ สำนักหอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผศ.กานดา ชัยภิญโญ
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
ขอเชิญ "รับฟังการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางของคณะ"
20 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ปิดการให้บริการ
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน 3/2556
ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2556 (รหัส 49-56)
ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาเวียดนามฟรี
ขอเชิญร่วมงาน Zoomer-X มันส์ไม่ธรรมดา
ขอเชิญร่วม พิธีปิดการแข่งขันกีฬา SWU CUP ครั้งที่ 1
รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาเวียดนามให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา นิสิตและบุคคลทั่วไป
รับสมัครโครงการอบรมภาษาเกาหลี แบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Korean Intensive Course)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการ Open House มศว
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพสามีนางเครือวรรณ์ บุญกัน
ประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา ...
ประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2014”
งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา SWU CUP ครั้งที่ 1
มติคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2557
6 ก.พ. 57 งาน "สายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร"
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
28 - 30 มกราคม 2557 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปิดสำนักงานชั่วคราว
ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2556
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
เลื่อนกำหนดการสอบฯ โครงการนักกีฬา และโครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ออนไลน์
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงเหตุการณ์ทางการเมือง
รับสมัครชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญประเมินการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
ประกาศเลื่อน การอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
คณะสังคมศาสตร์ ปิดทำการ วันที่ 24 - 26 มกราคม 2557
6 - 7 ก.พ. 57 งาน SWU JobFair 2014
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๓๐
26 ม.ค. 56 ขอเชิญชมโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน "ศึกกุมภกรรณ"
นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียน http://supreme.swu.ac.th
3 ก.พ.57 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา(Withdrawn)
ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี
12ก.พ.57 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค2/2556
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ 101 ปี เพาะช่าง 45 ปี ศิลปศึกษา 21 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๗
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนธันวาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ขอเปลี่ยนแปลงวัน การบริการป้องกันกำจัดแมลง
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๙
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนตุลาคม 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกันยายน 2556
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนสิงหาคม 2556
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒๘
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๔๖ จัดพิมพ์เสร็จแล้ว
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ บนเว็บไซต์
จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
 

กิจกรรม

โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรฯ ระยะที่ 2 (รุ่น 2)
โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 

อบรม

โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรม : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4684 คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4682 คณะศึกษาศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ...
ประกาศรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ
รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว