Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ...
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 2 (21 มกราคม 2561) ...
ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 1 (20 มกราคม 2561)
ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร ...
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2560 ทาง Internet
ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก "ประกวดออกแบบเสื้อหอพัก"
ขอเชิญชวนนิสิต มศว "ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง"
ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก "ประกวดห้องพักสะอาด"
12 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาค 2/2560
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 27 ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ตารางเดินรถงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว องครักษ์ ในระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2560
กำหนดการสำหรับนิสิตหลักสูตรครู 5 ปี ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
ผลการพิจารณาคัดเลือก (เพิ่มเติม) ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารฯ ...
แจ้งความจำนงจองฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2559
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 26 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศสอบปลายภาค 1/2560 วิชา SWU132
ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2560 รายวิชา มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วิชา SWU121
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการระยะยาว ผ่านการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560
24 พ.ย. 60 (เวลา 13.00-16.00) สถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก และศูนย์ผิวหนัง มศว ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจล้างภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน มศว
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ของ ผศ.ทรงพล ต่อนี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ระวิ สงวนทรัพย์ (อดีตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม
20 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 25 ประจำเดือนตุลาคม 2560
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ขอเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย อดีตอธิการบดี มศว
รับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ...
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดั ...
นายกิตติพงษ์ ใจกล้า สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ถึงแก่กรรม
การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการทำประกันสุขภาพกลุ่ม
ขอเชิญชวนบุคลากรชาวมศว ร่วมตอบแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ด้วยเครื่องมือ ...
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล เล็กสกุล (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ...
เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 24 ประจำเดือนกันยายน 2560
แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560
สถิติจำนวนนิสิตจำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบ TOEIC จัดสอบTOEIC ราคา 750 บาท
รับสมัครผ้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ...
นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนชาว มศว ร่วมตอบแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ด้วยเครื่องมือ Happinometer Online
คณะสังคมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ วันที่ 11 - 12 กันยายน 2560
โครงการอบรมครูของศูนย์บริการวิชาการ (คูปองครู สพฐ.)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2560
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประชาสัมพันธ์เต็นท์รับจองภาพสำหรับบัณฑิตและเต็นท์ศูนย์อาหาร
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 23 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
การแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 1
6 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค1/2560
1 กันยายน 2560 วันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560
ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายศิลปะชาติพันธุ์
ขอเชิญสมาชิกร้านค้าสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ มศว ...
ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1
22 สิงหาคม 2560 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
วันที่ 16 -18 สิงหาคม 2560 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
21-28 ส.ค.2560 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2560
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ...
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายสาคร สหาย
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา งดให้บริการวันเสาร์ ที่ 12และ19 สิงหาคม 2560
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่บุคคลทั่วไป ...
วันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ศูนย์จิตอาสา มศว เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
เปิดรับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ขอความร่วมมือ นิสิตรุ่นพี่ ต้อนรับ ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ให้นิสิตรุ่นน้อง
โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2560
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 งดใช้ระบบจองห้องพักออนไลน์
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคณะ ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่
การประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองฉบับร่าง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
สารานุกรมศึกษาศาสตร์
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปิดทำการ
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ (อาจารย์ใหญ่)
ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2560(นิสิตรหัส 53-59)
วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา ภาค 3/2559 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค3/2559
การขอสติ๊กเกอร์ผ่านข้า - ออก มศว องครักษ์
ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2560
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังเพื่อดูแลปัญหาปวดเข่า"
มศว คลินิก ขอเชิญ...ตรวจสุขภาพประจำปี (Check up)
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง ...
การขอรับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาค2/2559
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก
เปิดสอบ SWU-SET ใหม่ 3 รอบ!!! สำหรับบุคคลทั่วไป
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม
ปฏิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมและการสร้างมิตรภาพสำหรับเด็ก (Social Skills and ...
เปิดให้บริการการแปลและเรียบเรียงภาษา (อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ)
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2559 ...
 

กิจกรรม

เชิญชม Clarinet Recital & Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
วันเด็ก มศว 2561
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560
 

อบรม

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ...
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มศว
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มศว
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตราสังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย ...
ประกาศรับสมัครนิสิตสอบคัดเลือกทุนเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ทุน Global Undergraduate Exchange Program ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุน UMAP Programs A&B 2018
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุน Darmasiswa Scholarship
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว