Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 October 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
………………………………………………………………
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-1283 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครลงแล้ว วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยกำหนด และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รายชื่อดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ปฏิบัติ ดังนี้

สอบข้อเขียน ในพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สอบสัมภาษณ์ ในพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร14 มศว ประสานมิตร

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผู้ส่งข่าว นัฎฐา
E-mail ผู้ส่งข่าว nuttha@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 ตุลาคม 2560  ถึง   31 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว