Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายศิลปะชาติพันธุ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มศว ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายศิลปะเชิงชาติพันธุ์ ณ หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560

นิทรรศการนี้จัดโดยความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” (Exploring Aesthetic Dimensions in the Humanities)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว ตวงทิพย์ พรมเขต
E-mail ผู้ส่งข่าว husotrf11@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 สิงหาคม 2560  ถึง   9 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว