Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนทุกคณะ ที่เข้าพักในหอพักเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

* วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

* วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะพลศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 สิงหาคม 2560  ถึง   25 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว