Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

22 สิงหาคม 2560 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
"โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครบ 63 ปี" ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 6.30 – 16.30 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สามารถดูกำหนดการได้ที่ http://science.swu.ac.th

หมายเหตุ :
*คณะวิทยาศาสตร์ "ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม" ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ มอบต้นไม้พร้อมกระถางแทนการมอบแจกันดอกไม้ (ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพิลาสลักษณ์ โทร.18417)
**คณาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยสีขาว/ครีม
รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417, 18447, 18408

ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/sciswu
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 สิงหาคม 2560  ถึง   22 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว