Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปิดทำการ

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถะบุคลากร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก
อนึ่ง หากท่านต้องการติดต่อสอบถามปัญหาการใช้บริการเร่งด่วน ติดต่อได้ที่

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ : นาพัชรินทร์ สนธิวนิช
โทร.086-316-1863

ฝ่ายระบบสารสนเทศ : น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
โทร.081-450-2083

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย : นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญสกุล
โทร.083-499-0131

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ : นายสันติ สุขยานันท์
โทร.089-762-8464

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ : นายธนรรณพ อินตาสาย
โทร. 080-269-0298
หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว คำนึง
E-mail ผู้ส่งข่าว kumnaug@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 กรกฎาคม 2560  ถึง   2 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว