Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนทั่วไป นั้น
ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงขอให้หน่วยงาน/บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่สนใจเสนอโครงการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสระแก้ว(ทั้งจังหวัด) และจังหวัดนครนายก(ทั้งจังหวัด) และอาจขยายผลไปที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้พื้นที่ของ มศว เป็นฐาน (แล้วแต่กรณี) และโครงการที่หน่วยงานเสนอจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และส่วนกิจการเพื่อสังคมเน้นการบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ การจัดการขยะ การพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0”และขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบด้วย
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่ http://aos.swu.ac.th และเสนอผ่านผู้บริหารหน่วยงานไปยังส่วนกิจการเพื่อสังคม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว Rasa
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 มิถุนายน 2560  ถึง   30 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว