Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์ (Exploring the Aesthetic Dimensions of Humanities)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านส่งบทความเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” (Exploring the Aesthetic Dimensions of Humanities)

หัวข้อย่อยที่เปิดรับพิจารณาบทความ (Call for Papers)
1. แนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติการทางศิลปะ
2. สุนทรียภาพ อำนาจและการเมือง
3. เศรษฐศาสตร์และการตลาดของอารมณ์
4. อารมณ์ ความรู้สึก และความปรารถนาในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. มิติทางสุนทรียะในตำนาน เรื่องเล่า ตัวบท และวัตถุ ในภาวะร่วมสมัย
6. ความงามและความอัปลักษณ์ในชีวิตประจำวัน

กำหนดการ
1. ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 ส่งชื่อบทความพร้อมบทคัดย่อ (ภาษาไทย) เพื่อรับการคัดเลือกมาที่ husotrf11@gmail.com
2. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการคัดเลือกทาง https://www.facebook.com/husotrf11/
3. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
4. วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ประกาศตารางการนำเสนอผลงาน

ข้อกำหนดทั่วไปและรายละเอียดการจัดทำต้นฉบับ
1. ประเภทบทความที่เปิดรับ ได้แก่ บทความวิจัย, บทความวิชาการ, และบทความปริทัศน์ (ยกเว้นบทความปริทัศน์หนังสือ) ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, ภาษาศาสตร์, วรรณคดี, ปรัชญา, ประวัติศาสตร์, มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา, สตรีศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อย่อยที่เปิดรับบทความ
2. ชื่อบทความให้ระบุทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมบทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องกำหนดคำสำคัญ (keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 3–5 คำไว้ท้ายบทคัดย่อแต่ละภาษา
3. บทความควรมีความยาวประมาณ 15-20 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม)
4. รูปแบบตัวอักษรให้ใช้ Angsana New หรือ TH sarabunPSK ขนาด 16 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1-1.15 pt
5. รูปแบบเชิงอรรถและการอ้างอิงให้ใช้แบบ APA (American Psychological Association)

สอบถามและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/husotrf11/ อีเมล์ husotrf11@gmail.com หรือ โทร. 095-338-1173
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ตวงทิพย์ พรมเขต (ผู้ประสานงานโครงการฯ)
E-mail ผู้ส่งข่าว husotrf11@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 มีนาคม 2560  ถึง   30 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว