Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพอบรม


โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ

เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 นี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ทั้งระบบ ตั้งแต่ด้านนโยบาย การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศ ต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดียิ่งขึ้น

บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ เพื่อเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ในมศว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ที่ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น คณาจารย์ประจำหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์/สอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการดูแลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ
หมวด 1 : การบริหารงานและระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หมวด 2 : การใช้ระบบ I-Thesis / ระบบการขอจริยธรรมในมนุษย์ (E-Ethics) / website บัณฑิตวิทยาลัย
หมวด 3 : ข้อบังคับฯ (ใหม่) ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องเป็นคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีรายชื่อเท่านั้น
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ :

http://grad.swu.ac.th/news.php?id=170

21 มี.ค. 60

08:30-
16:45

อบรม: โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประสานมิตร
 15730

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ปฐณีย์ วัฒนกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว pattaneew@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 มีนาคม 2560  ถึง   1 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว