Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560

นิสิตต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามประกาศ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความประสงค์ นิสิตต้องแจ้งความประสงค์ ขอจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์
หากไม่แจ้งความประสงค์จะไม่สามารถดำเนินการส่งแบบฟอร์มจองห้องแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคลได้
หากแจ้งความประสงค์ไว้แล้วพบว่านิสิตติด Black list หรือไม่มีสิทธิ์จองห้องพักในภายหลัง จะไม่สามารถจองห้องพักได้เช่นกัน
1.1 การแจ้งความประสงค์จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ในการอยู่หอพัก
ยังไม่ใช่การได้สิทธิ์ในการเข้าอยู่หอพัก
1.2 กำหนดการแจ้งความประสงค์ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560
1.3 นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก ให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่หอพัก ประจำอาคารของตนเอง โดยแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายชัดเจน ภายในวันที่กำหนด ตามข้อ 1.2
1.4 นิสิตที่อยู่ภายนอกหอพัก นิสิตที่ไปฝึกงาน หรือนิสิตที่ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ได้ในช่วงเวลาที่หอพักกำหนด ให้นิสิตแจ้งคณะเพื่อให้คณะรวบรวมรายชื่อและแจ้งมายังหอพัก ภายในวันที่กำหนด ตามข้อ 1.2

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ ที่ http://dorm.swu.ac.th ในวันที่ 3 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2560

ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบฟอร์ม นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศขั้นตอนที่ 2 เท่านั้น ที่สามารถส่งแบบฟอร์มได้และให้ดำเนินการดังนี้
3.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองห้องพักแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคลที่ http://dorm.swu.ac.th
3.2 กรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามข้อ 3.1
3.3 ส่งแบบฟอร์มตามข้อ 3.2 ที่ อาคารบริการกลาง ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2560 (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์)
3.4 นิสิตที่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์มแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคล จะไม่สามารถจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้
3.5 หากนิสิตกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการจองหอพัก และหอพักจะรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการทางวินัยนิสิตต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 นิสิตที่จะจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://dorm.swu.ac.th ก่อนจองห้องพัก
4.2 กำหนดการเข้าจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ นิสิตสามารถจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://dormapp.swu.ac.th
- แบบกลุ่มจองห้องพัก วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น.
- แบบรายบุคคลจองห้องพัก วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 – 12.00 น.
4.3 นิสิตจะได้ห้องพักเมื่อได้ทำรายการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้สำเร็จแล้วเท่านั้น
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง   18 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว