Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 May 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

นิสิตครู 5 ปี ที่สำเร็จการศึกษา 2/2555 เข้ามาตรวจสอบ แบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครูได้แล้ว

กองบริการการศึกษาได้จัดทำแบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นิสิตเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องได้ที่กองบริการการศึกษา วันที่ 8-9 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. เพื่อจะได้เตรียมส่งให้คุรุสภาต่อไป

กองบริการการศึกษา
โทร. 02 649 5720
หน่วยงาน กองบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว ปัญญพนต์
E-mail ผู้ส่งข่าว panyapon@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มีนาคม 2556  ถึง   15 มีนาคม 2556

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว